ئایا جاشی جاشی جاشی ئيسرائیل واته چی ؟!

ئایا جاشی جاشی جاشی ئيسرائیل واته چی ؟!

 

زور که س ئه م په یجه ی ئيمه یان لایك کردوه هیچ کات گومانمان له وه نیه که هه موتان له گه ل ئيمه نین و هه مو چین و تویژیکی کؤمه لگاتان تیدایه و هه رکه سیکیشتان ئه گه ر ماوه یه ك هاو رئ یه تی ئيمه ی کردبیت زؤر باش لیمان تئ گه یشتوه که ئيمه بؤیه به خه لکيك ده لیین کافر چونکه جاشی جاشی جاشی یه هود و ئيسرائيلن و هه ر ئه و هؤکاره شه ده بیته هؤی کافر بونه وه یان و خوین حه لآل بونیان.

له وانه یه که سیکتان پرسیاری بؤ دروست ببیت ئایا جاشی جاشی جاشی ئيسرائیل واته چی ؟!

وه لآمه که ی زؤر ئاسانه که «عدواللطیف جاشی پارتیه و پارتی جاشی ئه مریکايه و ئه مریکاش نؤکه رو جاشی جوله که یه و له پیناو مانه وه ی جوله که دا هه مو ده سه لآتدارانی ناوچه که ی کردوه به سه گی پاسکردن ی ئيسرائيل و مه دخه لیش سه گی پاسکردنی ده سه لآتدارانی ناوچه که ن».

یعنی که سیك به سئ قؤناغ جاشی یهود بیت ئيمه ده یکه ین به کافر و شه ری له گه ل ده که ین و خوینی ده ریژین ئایا هیچکات ره وایه ئيمه قسه ی وا بکه ین و بلیین هه رکات ئيسرائيل موسولمان بو ئه و کاته ئيمه لئ ی ده ده ین ؟!
برایان و خوشکانی موسولمان ئایا گه ر ئيمه تان تا راده یه ك نا سیبیت هیچکات شتی وا ده لیین ؟!

ئایا ده زانن هه رکه س بلیت شه ر له گه ل یه هودی ناکه م هه تا ده بیته موسولمان پاشان لئ ی ده ده م ! ده زانن به و قسه یه ش مرؤف مورته د ده بیته وه ؟

چونکه رونه که خاوه نی ئه و قسه یه  ئامانجی شه ر کردنه که ی ده بیته شه ر کردن له به ر موسولمان بون نه ك له به ر شتی تر! نعوذ بالله

من ئيوه دلنیا ده که م ئه گه ر جوله که و گاور له عدو اللطیف رازی نه بن به یه ك رؤژ که نال و عه باو عه مامه که ی سه ریشی لا ده به ن و ئه و کاره ش که ئيسرائیل خؤی قیزی نایه پئ ی بکات، به لکو فه رمان به ولی ئه مری مه دخه لیه کان ده که ن له کوردستان و ئه ویش به پؤلیسیك ئه نجامی ده دات .

به ریزانم

من زؤرم پئ خؤشه ئيوه به ویژادانه وه وه لآمی ئه و درؤزنه بده نه وه .
تو الله ئه گه ر که سیك حیزب نه بیت و پیشمه رگه و پؤلیس نه بیت و دان به حوکمی یاسای ده سکردی کوفردا نه نیت با ئه و که سه له گه ل ئيمه شدا نه بیت به لآم موسولمانی مالی خؤی بیت و کاریك نه کات ببیته هؤی خوین حه لآل کردنی وه کو قه تل یان جاسوسی و .هتد، ئایا هیچکات ئيمه ده توانین خوینی ئه م جؤره که سه حه لآل بکه ین؟!

ئه گه ر وتومانه ده توانین ده پاریمه وه له الله له ناومان ببات و له کؤلی موسولمانانمان بکاته وه .ئه گه ریش ئيمه به رین له و درؤی عدواللطیف ده پاریمه وه له اللــه رؤژیك به دیلی بیخاته به ر ده ستمان و…

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭَﺣِﻤَﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ : «ﻣﻦ ﺃﺣﺐّ ﺷﻴﺨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃُﺩّﺧﻞ ﺍﻟﺸَّﻴﺦ ﺍﻟﻨَّﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ » ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ۱۸/۳۱۵

ﻭﺍﺗﻪ :
ﻫﻪ ﺭ ﮐﻪ ﺳﯿﻚ ﺷﯿﺨﯿﻚ ﯾﺎﻥ ﻣﻪ ﻻﯾﻪ ﻛﯽ ﯾﺎﺧﯽ ﻭ ﺳﻪ ﺭ ﭘﯿﭽﯿﮑﻪ ﺭﯼ ﺷﻪ ﺭﯾﻌﻪ ﺗﯽ ﺧﺆﺵ ﺑﻮﯾﺖ ﻭ ﻟﻪ ﮔﻪ ﻟﯽ ﺑﯿﺖ ، ﺋﻪ ﻭﻩ ﺋﻪ ﻭ ﮐﺎﺗﻪ ﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﻪ ﮐﻪ ﯼ ﺩﻩ ﭼﯿﺘﻪ ﻧﺎﻭ ﺋﺎﮔﺮﯼ ﺟﻪ ﻫﻪ ﻧﻪ ﻡﺋﻪ ﻭ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﻪ ﺭ ﻟﻪ ﮔﻪ ﻟﯽ ﺩﻩ ﺑﯿﺖ ﺑﺆ ﻧﺎﻭ ﺋﺎﮔﺮ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *