پارتی دیموکراتی کوردستان سیکولارن (عه لمانین) یان ؟

 پارتی دیموکراتی کوردستان سیکولارن (عه لمانین) یان  ؟

 

قال تعالی : فإنها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور .
مندالیکی سه ره تایی  بهینن پئ ی بلین «پارتی دیموکراتی کوردستان» له چه ند وشه پيك هاتوه ؟ ده لیت: له سئ ، بلین ئه و سئ وشه یه واتای چی؟ ده لیت: وشه ی کوردستان رونه که هه مومان ده یزانین ، پئ ی بلین کراسیکی جوانت به دیاری بؤ ده کرین گه ر بزانیت دیموکراتی یعنی چی و ئيسته ش جوابمان مه ده وه بچؤ حه فته یه کی تر جوابمان بؤ بینه وه !

سویند به الله ئه و منداله دوای حه فته یه ك به جؤریك دیموکراتی پیناسه ده کات و پرانسیپ ومیژو و ئامانج و هؤکاری هاتنی باس ده کات که وشه ی دیموکراتی خؤشی به و شیوه خؤی نه ناسیبیت .

به لآم سه یر له وه دایه کابرایه ك که خؤی به مامؤستاو مه لاو خه طیب و دکتؤر ده زانیت و کویرایی دا هاتبیت هه ر وشه که ش نه بینیت که نوسراوه پارتی دیموکرات!

له وانه یه بلیین وشه ی دیموکراتی بچوك نوسراوه!

ده ی له وه کویر تر ببیت ئایا بینایه ی په رله مان و  پرؤسه ی خستنه ده نگدان بؤ هه لبژاردن یان ره د کردنه وه ی شه ریعه تی ئيسلام نا بینیت؟ ئایا چی یاسایه ك به ره وای دانا که ئيسلام بخریته ده نگدان؟ مه گه ر عه لمانیه ت (سیکولاریسم)  نیه؟

ئایا الله تعالی ئيسلامی ناردوه به ده نگدان خه لکی قبولی بکه ن و ئه گه ر ده نگیان پئ نه دا ئيتر ئيسلام باس نه کریت تا ده نگدانیکی تر؟
باشه دکتؤر أبو درع ئيمه که ی به خؤمان وتوه خه وارج ؟

که ی به خؤمان وتوه سه گی ئاگر؟

باشه بؤچی تؤ و شیخ ترامپ و ملک سلمان وامان پئ ده لین ؟
سویند به الله هه ر مه دخه لیه ك بگرین حسابی تؤی بؤ ده که ین تؤش بگرین حسابی مه سعودت بؤ ده که ین و مه سعودیشمان ده سکه ویت حسابی ترامپی بؤ ده که ین چونکه وه لی ئه مری هه موتان دونالد ترامپه ئه گه رچی ئه ویش که س لئ ی نه بیستوه که به خؤی بلیت (سیکولارم) عه لمانیم!

تیبینی:
يه کیتی و پارتی خوین ده ریژن و له ناو شه ردان به لآم کؤمه ل و حه ره که و مه دخه لی و یه کگرتو له پشته وه هه ر خه ریکی شه ری نه فسی دژ به موسلمانان و باس و خواسی بودجه و مه عاشن و چاوه رین به هه لبژاردن ببنه خاوه نی هه مو کوردستان، خه لیکیکیشیان گه وجاندوه و ده لین ده نگان پئ بده ن چونکه أگر زؤرینه ی ده نگمان به ده ست هینا حوکم به ئيسلام ده که ین !!

قال تعالی :

«وإن الشیاطین لیوحون الی أولیاءهم لیجادلوکم وإن أطعتموهم إنکم لمشرکون»

پاشان ده لیم : با به س بیت خؤ دزینه وه له راستیه کان و شوینکه وتنی قسه ی مه لای کاسه لیس .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *