حوکمی «انصار الطاغوت» واته سه رخه ر و پشتیوانی طاغوت

  حوکمی «انصار الطاغوت» واته سه رخه ر و پشتیوانی طاغوت

 

ئایا نویژ و رؤژو حه ج کردن سودی ده بیت له کاتیکدا که سیك هاوه لیکی تر بؤ الله دا بینیت و له حلال و حرام پشت له شه رع بکات و گویرایه لی بؤ طاغوتیك بکات؟

ئایا که س هه یه نه زانیت خوا خوینرشتنی مندالان و ژن و پیر و په ککه وته ي موسولمانی حه رامی کردوه ؟

ئه گه ر که سیك بتوانیت فرؤکه ی پیشکه وتوی ئيف ۱۶ بباته ئاسمانگ و له یه مه ن و سوریا و عیراق و ئه فغان و… به وردی ئامانجی پئ بؤردومان بکات و بگه ریته وه بؤ ولآتی خؤی ، ئایا ئه ولاتر نیه که بتوانیت روکنی یه که می ”لا اله الا الله” فیر ببیت و کاری پئ بکات تا کافر نه بیت و له دنیا سه ری نه برن و له قیامه تیش نه چیته ئاگری دؤزه خ ؟

ئایا ئيوه ده زانن أبو جهل نویژی ده کرد و حه جی مالی خوای ده کرد و رؤژوی عاشوراشی ده گرت و له رؤژی جه نگی به دریشدا ده ستی به رز کرده وه بؤ ئاسمانگ و وتی (اللهم إن کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم) ؟سوره تی انفال ئایه تی ۳۲

واته (یا الله ئه وه ی که محمد هیناویتی ئه گه ر حه قه و لای تؤ وه یه ، ده ی داوات لئ ده که م ئيمه به ردباران بکه يان سزای گه وره مان بؤ بنیره) .
جوان سه یری ئه م بابه ته بکه ن . .

أبو جهل وایده زانی محمد صلی الله علیه وسلم له سه ر حه ق نیه و خؤیان حه قن و محمد شه ریان پئ ده فرؤشیت و دوژمنایه تی ناوه ته وه !.
ئایا ده زانن

أبو جهل سیفه ته کان له ناو ئاگریشدا چاو ده گیرن که به نده صالحه کانی الله تعالی ببینن به لآم نایانبینن ، چونکه ئه وان له به هه شتن؟

خوای گه وره له سوره تی ” ص ” باسیان ده گیریته وه و ده فه رمویت ( وقالوا ما لنا لا نری رجالا کنا نعدهم من الأشرار ۶۲ أتخذناهم سخریا أم زاغت عنهم الأبصار ۶۳إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ۶۴ )

پرسیار:

ئه گه ر مسعود به رزانی بریاریك بدات هه موو تاکیکی کومه لگه ی کوردستان مانگانه ۱۰۰۰ دولاری بو ببریته وه و به مندالی ناو بیشکه شی بدات؟ هیچ که سیش کیشه ی بیکاری نه مینت و کاره با ۲۴ کاتژمیر نه بریت و به نزین به خورایی و جاده و ریگاو بان هه تا ناو کولانی گونده کانیش هه مووی قیرتاو بکات ، ئایا جیگه ی ئه وه ده بیت هه موو خه لك ده نگی پی بده ن و کیشه ی بو نه نینه وه و وا بزانن هه موو شتیکیان ته واوه و بشیوی دروست نه که ن؟

وه لام :

 

ئه گه ر که سیك به و حاله شه وه که باس کرا پشتیوانیان لی بکا ت ئه گه ر به “وشه” ش بیت پشتیوانی کردنه که ی ، ده بیته عه لمانی و کافر ده بیت و هیچی به سه ر ئيسلامه وه نامینیت، خوای گه وره له قورئانی پیروزدا ده فه رمویت ( ومن یتولهم منکم فإنه منهم ) واته هه ر که س له ئيوه پشتیوانیان لی بکات ئه وه ئه و که سه ش له وانه ، واته : له کافره کانه.

پاشان ئه گه ر طاغوت دیواری خانوه کانتان بو بکات به ئالتون هه ر ده بیت دژایه تی بکریت و جیهادی به رانبه ر بکریت تا یان ته وبه له کوفر ده کات یان خوی و دار و ده سته ی بنه بر ده بن.

 

له روژی قیامه ت هه موو پیشمه رگه و پولیس و سوفی و په رله مان تار و حیزبه کانی ناو په رله مان و مه لاکانی نوکه ری ده سه لاتی طاغوت ده هینن و پرسیاریان لی ده که ن و پییان ده لین : مه گه ر خوا پیغه مبه ری بو نه ناردن ؟ مه گه ر قورئانی بو نه هینان؟ ئایا بوچی کافر بوون؟

 

پاشان من لیره پرسیار ده که م

ئایا هاتنی پیغه مبه ر و قورئان به لگه و حوجه ت نیه له سه ر هه موو خه لکي ئاخر زه مان که له قیامه ت که س بیانو نه گریت و بلیت هیچم پی نه گه یشت؟ به تأکید به لی به لگه و حوجه تن.

ئایا کورد پیغه مبه رو کتیبی ئاسمانی تری پیویسته به کوردی و باسی په رله مان و یاسایان بو بکات و بلیت کوفره نزیکی مه که ون؟ به ته ئکید پیویستی نیه و محمد صلی الله علیه وسلم له گه ل قورئان بو هه موو خه لک هاتوه و دوای محمد که سی تر نابیته پیغه مبه ر.

باشه خه لك ده بیت خویان به شوینیدا بچن و بزانن له کویوه ریگه بو به هه شت بدوزنه وه و کافر نه بن و نه چن بو ناو ئاگری هه تا هه تایی یان قورئان و پیغه مبه ر صلی الله علیه وسلم ده بیت به شوین ئه واندا بگه رین و ده ستیان بگرن و ئه گه ریش قبولیان نه کرد هه هه ر خه لکیکی بی زانست بلین عوزریان هه یه و با تکفیریان نه که ین؟!

که واته هه موو ئه وانه ی کوفر ده که ن و ناچن بگه رین و کوفر بناسن هه موویان کافرن و له قیامه ت قورئان و پیغه مبه ری خوا صلی الله علیه وسلم شا یه دیان له سه ر ده ده ن.

هه ر مه لایه کیش فتوایان بو ده دات بو کوفر کردن پیش ئه و که سه ، مه لاکه ده خه نه ناو ئاگر. به لام دلنیابن عه قیده به تقلید و لاسایی کردنه وه نیه و کافر بونی مه لاکان هیچ له سزای ئه و که سه که م ناکاته وه که شوین فتوا کوفریه کانی ده که ویت و خوی لی ده کات به نه زان و گیل.

دوباره ی ده که مه وه :

من ته نها به و که سانه نالیم کافر که سیکولار(عه لمانی)  به “ولي أمر” ده زانن، یان ئه وکه سانه ی حکومه تیان له گه ل دروست کردون و کیشه یان له پیکه وه ژیان له گه ل عه لمانیه ت و حکومه تی عه لمانی کوفری نیه.

به لکو جوان لیم تیبگه ن هه رکه س له دلیشه وه دو دل بیت و شه کی هه بیت له کافر بونی پیشمه رگه یان عه لمانی یان دیموکراتی و حکومه ت و په رله مان ئه و که سه ش کافر ده بیت و با بچیت ته وبه بکات.

له وانه یه پیم بلین ئه م کابرا بوچی ئه م قسانه ده کات؟!

منیش ده لیم ئه و که سه ی وام پیده لیت با روژی قیامه ت پیم نه لیت ئه م کابرا بوچی شتی ده زانی و قسه ی نه کرد؟!

به خاتری خوا پیتان ده لیم کافر بوون بچوك نیه ، به لکو واته ئاگری جه هه نه می هه تا هه تایی. یان حه رام بونی به هه شت له کافر. تکایه له خوا بترسن.

برایان و خوشکانی به ریزم هه مو لایه ك دلنیا ده که م که ده توانم تا به یانی بانگی نیوه رؤ ئه م نوسینه دریژه پئ بده م و به لگه تان له قورئان و سونه ت و یه کده نگی زانایانی ئومه تی ئيسلامتان بؤ بینمه وه که ”انصار الطاغوت” واته سه رخه ر و پشتیوانی طاغوت هه مان حوکمی خودی طاغوته که ی هه یه له قیامه ت و له دنیاش ، ئه گه رچی حافظ قورئان بیت و شه و نویژیشی له ده ست نه روات.

بؤیه هینده ی که بؤتانم نوسی به سه بؤ هه ر که سیك که بیه ویت به شوین حه قدا ده روازه یه ك و ریگایه ك په یدا بکات ، چونکه هؤشیاری پیویسته و به یانی قه برو قیامه ته.

وصلی الله وسلم علی قائد المجاهدین محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *