پیاوی دو ژنه . . بؤچی دوژمنه؟؟

پیاوی دو ژنه . . بؤچی دوژمنه؟؟

عه لمانیه ت هاتوه بؤ تیکدانی باری کؤمه لآیه تی و ئه خلاقی ناو میله تانی موسولمان به لآم خه لکیکی گه وج یان خؤیان هه ر به نه زانی و گه وجی تیگه یه نراون و پیگه یه نراون بؤیه نایانناسن ، یان نه خیر هه مو شتیك ده زانن و تئ گه یشتون به لآم بازاری نان په یداکردنیان له گه ل ئه و دؤخی خؤ مت کردن و لال بونه دایه که له ئاستی ئه و هه مو سته مه ی که له ئاین و ئه خلاقی کؤمه لگا ده کریت ده بیت ئه مان بئ ده نگ بن !

لیره دا من به راشکاوی و به پله ی یه که م ئه م قسه یه م له سه ر مه لا چلکاو خؤره معاش حه رامه کان ده که م چونکه که سیان نیه نه یبیستبیت که عه لمانیه کان پیش ئه وه ی مافی هینانی دو ژن له پیاو حه رام بکه ن له کؤر و کؤبونه وه کانیاندا زؤر بئ شه رمانه ده یانگوت بؤچی پیاو مافی دو ژنی هه بیت ئه ی بؤ ئافره ت مافی ئه وه ی نه بیت که دو پیاو هاوسه ری ژیانی بن پیکه وه !

به لآم پاش ئه وه ی له ناو میله تی کوردا به ئاشکرا هیچ خیزان و هیچ بنه ماله یه کیان ده ست نه که وت که بتوانیت ئه و رچه یان له بؤ بشکینیت پاشان بایاندایه وه روی عه یبدار کردن و حه رام کردنی حوکمیکدا که خالقی مرؤفه کان حه لالی کردوه و ده فه رمویت (پیاوان با دو ژن یان سیان و یان چوار بخوازن) .
من لیره دا نامه وئ زیاتر کاتی خؤم و خوینه ریش به عه لمانیه کانه وه بکوژم که ناوی خؤیان وا به خؤیانه وه و عه لمانیه تیش واته (جیا کردنه وه و فرئ دانی حوکمه کانی ئيسلام و سه پاندنی حوکمی ده ستکردو داریژراوی مرؤف له مه حکمه کاندا) ! ئه مه ش هیچ که س نیه نه زانیت واته کافر بونی ئاشکرا و شه ر کردن به رانبه ر خاقلی ئه رزو ئاسمانه کان جگه له مه لاکان ته نها ئه وان نایزانن چونکه میراتگری راسته قینه ی رسول الله نین و خؤ فرؤشن.
به لآم لیره دا مه به ستمه به و خوشکانه بلیم که پیاوه کانیان حه زیان له ژنی دوه مه و ئه وان لییان حه رام کردون با له سزای دوا رؤژی الله بترسن و بزانن رازی نه بوون به هه ر حوکمیکی قورئان کوفره و مرؤفی له دین پئ ده ر ده چیت و پاشان بیشزانن که حه رام کردنی حه لال ته نها ئه وه نیه به ده م بلییت ژنی دوه م حه رامه به لکو زؤر جار شیطان بؤت جوان ده کات و ده یرازینیته وه به ناوی تر وه کو وشه ی ( خه تی سوره ، بفه یه ، من نا هیلم هیچ پیویستت به ژنی تر بیت و و و .).

جا بؤزانیاری تؤی به ریز خوشکم خاوه نی ئه م ئاکاونته که ئه م پؤسته بلآو ده کاته وه خاوه نی هاو سه رو دو منداله و کاتیکیش ئه م پؤسته بؤ تؤ ده که م ئه گه ر باوه رت وایه که خؤم حوکمه کانی قورئانم پئ خؤش نیه ده توانیت تاقیم بکه یته وه و ۳ ئافره ت بؤ هاوسه ره که م په یدا بکه یت ، جا منیش ده بینیت هه ر لیره وه به پؤستیکی تر ده ستخؤشیت لئ ده که م و له خؤشکی خؤشم زیاتر ریز بؤ هه وه کانم داده نیم .
خوشکی بچوکتان

گولی ئاویزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *