مقدمه کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم (۱)

مقدمه کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم (۱)

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

 

بسم الله و الحمد لله

اما بعد:

اسلام، دين تمام پیامبران و رسالت آخرین سفیر و قانون مسلمین تا روز قیامت است. حكمت تشريع قوانين اسلام و بعثت پيامبران، دعوت و هدايت انسان‏ها به توحيد و تشکیل جامعه ای است که در آن، قسط و عدل تحقق یافته و «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» برای تمامی شهروندان جامعه ی اسلامی فراهم شده تا زمینه های مناسب عبادت و تکامل برای آن ها تهیه و تسهیل گردد. در این راستا جریانی همزاد با خلقت انسان وجود داشته است تا قوانین و احکامی را جایگزین قوانین و احکام الله در زندگی انسان ها نماید تا با جایگزینی فقر و فحشاء (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) و ناامنی، عبادت مخصوص الله را به جهت های مختلفی منحرف گرداند.

به همین ترتیب به موازات دین الله، دین دیگری پا به عرصه ی وجود نهاد که در آن بشر، به جای الله، خود قانونگذار و برنامه ریز می گردد؛ که در ادبیات اسلامی به مشرکین غیر اهل کتاب شناخته شده اند و امروزه در ادبیات رایج به سکولاریست مشهور گشته اند. سکولاریسم، به عنوان یک دین، واکنشی در برابر دین اسلام بوده است؛ که در آن، ساحت حیات جمعی انسان‌ها و نیز حوزه ی معرفت و علم، عاری از مرجعیت دین اسلام و تأثیر عوامل ماورایی در نظر گرفته می‌شود.

بر این اساس، سکولاریسم یکی از ویژگی های فرهنگ، تمدن و نظام های سیاسی غیر اسلامی جهان در طول تاریخ بشریت بوده است و بازتاب های فراوانی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این ‌گونه نظام ها بر جای گذاشته و به اجمال، باعث انزوای نقش دین اسلام و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه‌ها شده است. با آن که می توان گفت که ظهور عقاید مشرکین غیر اهل کتاب در لباس سکولاریسم در معنی امروزین آن، در ظروف زمانی و مکانی حاکمیت کلیسا و آبای آن در قرون وسطی و قبل از آن شکل گرفت و بستر و خاستگاه ظهور به روز شده ی آن بر ویرانه‌های اندیشه های دگماتیک و جزم‌اندیش و دانش‌ستیز نصرانیت استوار شد، و عملکرد سوء ارباب کلیسا به این روند شتاب خاصی بخشید؛ اما ریشه های دین سکولاریسم به قدمت تاریخ ظهور تمام پیامبران بر می گردد و می توان گفت ظهور پی در پی  پیامبران واکنشی به دین سکولاریسم و تخریب های آن در تحریف و سوءاستفاده از ادیان الهی بوده است.

در بینش اسلامی تاریخ پیدایش دین سکولاریسم از شکل ابتدائی و ساده ی آن تا اسلوب تکامل یافته و نوین آن همزاد با خلقت انسان به شمار می رود. آن زمان که خداوند پس از خلقت آدم دستوری داد و شیطان دستور دیگری را جایگزین دستور الله نمود. در این نگرش هر کسی که دستور یا قانونی را جایگزین دستور و قانون الله نماید به نسبت های مختلفی  به دین سکولاریسم نزدیک گشته و از دین الله فاصله می گیرد.

ارسال پیامبران متعدد و تاریخ پر از فراز و نشیب آن پس از ظهور پیامبر خاتم ثابت نموده است که این دین و حکومت های مبتنی بر آن، در تطور تاریخی خود،  توانسته است چالش‌های جدی در برابر قوانین شریعت و حکومت اسلامی ایجاد نماید. چالش‌های سکولاریستی در طول تاریخ بشریت از مهم‌ترین مخاطرات فراروی نظام‌های حکومتی مبتنی بر آموزه‌ها و قوانین اسلامی است. مواجهه با این چالش‌ها باید از یک‌سو، در قالب مباحث تئوریک و از سوی دیگر به صورت عملی از طریق عمل و رفتار دولت اسلامی و نهادهای منسوب به آن صورت پذیرد.

از نگاه دیگر، اکثر قریب به اتفاق حکومت های دنیا، در گذشته و حال، جهت اداره ی جامعه از دو نوع قانون استفاده کرده اند؛ قانونی منشعب از یکی از شریعت های آسمانی و یا قانونی که منشعب از فکر و اندیشه های صرف بشری بوده است. قسم اخیر گاه با تعیین استراتژی های کلان خود در زمینه ی قوانین حاکم بر جامعه با دین و مذاهب شهروندان در حد مسائل شخصی که تضادی با این امور اجرائی حکومتی نداشته باشند کاری نداشته و در صورت لزوم جهت رسیدن به اهدافی مشخص از دین و مذهب مردم نیز به عنوان یک ابزار سود برده و در پاره ای موارد نیز با چنین باورهایی ممزوج گشته است به گونه ای که خود را نماینده ی این باورها دانسته است. البته در مواردی این حداقل آزادی در باورهای شخصی را نیز برنتافته و در صدد حذف آن ها بر آمده است.

حکومت های عرفی صدر اسلام و معاصر نه بر اساس احکام تحریفی شریعت های آسمانی اداره می شوند و نه بر اساس شریعت پیامبر خاتم، و صرفاً از عقل بشری و خواسته های آن ها سرچشمه می گیرد؛ و قوانین حاکم بر جامعه را اشخاص تعیین می کنند نه نیرویی ماورای بشری.

برای یک حکومت ایدئولوژیک وجود جنگ روانی، دفاع در برابر تهاجم های مخالفین و صلح مسلح امری بدیهی، آشکار و مرحله ای گریزناپذیر از تحولات فکری و عقیدتی افراد جامعه است، که به دلیل حساسیت ویژه، همواره مورد توجه واقع شده است. اگر بپذیریم که انسان ها به همان گونه که می اندیشند زندگی می کنند و تغییر و یا آشفتگی در اندیشه و باورهای شخص و مجتمع منجر به تغییر و یا آشفتگی در زندگی می گردد، به ارتباط متقابل عقاید با سایر اجزاء از جمله فشارهای سیاسی – اقتصادی، روابط خانوادگی، حدود آزادی ها، میزان پایبندی به اعتقادات و … پی می بریم.

با توجه به این تمایز آشکار، روابط و تعامل با دیگر ملت ها و حکومت ها نیز برگرفته از عقیده و نحوه ی نگرش و باورهای فکری سردمداران آن دولت بوده، و از اصول پایداری حکومت ها نحوه ی تعامل آن ها با سایر ملت ها و دولت های عصر خود می باشد. اصول روابط خارجی مسلمین نیز با مبانی عقیده ی  اسلامی هم سو بوده و در راستای تحقق اهداف اسلامی ارائه گشته است.

در طول یکی دو قرن گذشته سرزمین های مسلمان نشین شاهد استعمار کهن، نو و فرانو با تهاجم عقیدتی – فرهنگی و به دنبال آن یورش نظامی حکومت های سکولار جهانی جهت تاراج منابع مادی و انهدام ثروت های معنوی خود به واسطه ی عده ای مزدور و یا فریب خورده ی داخلی بوده است.

ظهور گروه ها و حکومت های سکولار محلی در میان مسلمین، ایجاد سرکوب های وحشیانه نسبت به روشنفکران خواهان دولت و حکومت اسلامی، ایجاد درگیری های خونین داخلی میان سکولاریست های یک سرزمین واحد یا تحمیل جنگ و کشتار و ویرانی بر سرزمین های همسایه و کشته و آواره شدن هزاران و بلکه میلیون ها مسلمان بی گناه شاهد زنده ی این حقیقت بوده اند؛ که سرزمین ما نیز از این بیماری مستثنی نبوده است. این بخشی از ثمرات این دسته از حکومت های عرفی در عصر حاضر بوده است که چاره ای جز مقابله ی عقیدتی – فرهنگی با آن نیست.

جهت رسیدن به این مهم، بازگو نمودن سابقه ی تاریخی این دسته از حکومتهای عرفی در گذشته و روش برخورد بزرگان دین اسلام با آنها می تواند همچون الگویی مناسب جهت بیداری مردم تأثیر گذار باشد.

در این جا منظور از حکومت های سکولار در صدر اسلام آن دسته از سیستم های حکومتی است که همزمان با ظهور اسلام در میان مشرکین غیر اهل کتاب (بت پرستان، دهری ها، ملحدین و …) و مرتدین، و بر اساس جهان بینی های خاص و کاملاً متمایزی، وجود داشت و هم اکنون نیز در لباسی نوین و با اسامی جدیدتری در کنار جهان بینی و سیستم حکومتی اسلامی به حیات خود ادامه می دهند. نکته ی مجهول و مبهم این ارتباط، تاریخ عقیدتی و حکومتی معاصر و صدر اسلام، به مشرکین غیر اهل کتاب و ادبیاتی برمی گردد که قرآن و فقهای اسلامی در مورد این دسته از مشرکین به کار برده اند، و امروزه با اسمی جدید و شعارهای جدیدتر و با قدرت و انسجام بیشتری وارد صحنه ی حکومتی دنیا گشته اند.

به رغم پندار كساني كه قصد دارند دین سکولاریسم و حکومت های سکولار را در ردیف اهل کتاب قرار داده و متعاقباً تلقین می نمایند که روابط اسلام با این دو یکسان است، اسلام با دین سکولاریسم و حکومتهای عرفی از یک طرف و اهل کتاب از دیگر سو روابط کاملاً متمایزی داشته است.

پیامبر خاتم نیز با پیروی از دستورات شریعت و با تبعیت از پیامبران قبل از خود، متناسب با وضع موجود و نیازهای روزش، به این اصل مهم توجه نموده و به تقویت و گسترش روابط فی ما بین قبایل و دول آن زمان پرداختند. اصول روابط خارجی اسلام در عصر پیامبر خاتم با حکومت های عرفی مشرک غیر اهل کتاب و دسته های ارتدادی، که برگرفته از اصول اعتقادی و ارزشی اسلام است و مقایسه ی آن با عصر حاضر از اهداف شکل گیری این نوشتار می باشد. بر این مبنا، به روش برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این شیوه ی کلان حکومتی به عنوان الگو و اسوه ای از دین اسلام پرداخته شده است.

در بررسی کتب تاریخی و سیره ی نبوی، محققین بر این اصل توجه دارند که حرکت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در روابط خارجی خود دارای اصول و راهکارهایی است که با تدوین به روز آن می توان یک الگوی مناسب در سطح بین الملل و روابط خارجی بین کشورها بدون سلطه گری و استعمار ایجاد نمود. جهان امروز تشنه ی رفاه و امنیت و روابط سالم است. از اهداف ارائه ی این تحقیق رسیدن به تبیین راهکار اسلامی در روابط با مخالفین و حکومت های عرفی در عصر حاضر و آنچه در روابط خارجی پیامبر خاتم با مشرکین غیر اهل کتاب (سکولاریست های امروزین) ما شاهد آن هستیم می باشد.

پژوهش حاضر به روش توصیفى ـ تحلیلى است و سعى دارد تا نشان دهد در این جریان با خارج شدن قانون اسلام از سیر عادی خود، زندگی اسلامی و آزادی بخش مسلمین، در جنگ روانی، نرم و گرم نابرابری، با مخاطره روبه رو شده است؛ و علاوه بر آن، تلاش دارد از دیدگاه های عام و کلی و همچنین، دیدگاه های خاص و جزئی، به عوامل پیدایی و پایایی دین سکولاریسم و روند سکولاریزاسیون، حکومت های سکولار، واکنش شریعت پیامبر خاتم با آن، به عنوان یک الگو و مقایسه ی آن با وضع موجود مسلمین و حکومت های سکولار اشاره کند و این روابط را به تفکیک عوامل عقیدتی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عوامل نظری و معرفتی تبیین کند.

در دهه های گذشته که دنیا با بحران هویتی و ایدئولوژیک دست به گریبان است و  به موازات آن بار دیگر قانون شریعت اسلام به عنوان یک آلترناتیو قدرتمند وارد زندگی مبارزاتی مردم گشته است و برای «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» و فراهم نمودن زمینه های مناسب عبادت الله، قوی ترین و مترقی ترین راهکارها را در اختیار دارد؛ برای مسلمین و حتی غیر مسلمین حق طلب این انتظار را به وجود آورده است که راهکارهای این قانون در تمام زمینه های زندگی عقیدتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بخصوص حکومتی و اجرائی انسان ها روشن و عرضه گردد.

یکی از این موضوعات، مسأله ی روابط خارجی اسلام با حکومت های عرفی مبتنی بر دین سکولاریسم می باشد. روابط خارجی در یک نظام مبتنی بر قانون شریعت الله با مشرکین غیر اهل کتاب و حکومت های مبتنی بر چنین باوری چگونه باید باشد؟ چه عواملی در این رویکرد نقش اصلی را داشته یا می تواند داشته باشد؟ اصول و زیربناهای چنین عملکردی چه می تواند باشد و چه اهدافی را دنبال می کند؟ جهت رسیدن به چنین اهدافی از چه استراتژی و تاکتیک هایی می توان سود جست؟ … اینها از جمله سؤالاتی هستند که در وضع موجود به عنوان یک نیاز اساسی جامعه باید پاسخ مناسبی به آن ها داده شود.

پژوهش حاضر در پی آن است که با پاسخ به این دسته سؤالات رایج، چالش‌های سکولاریستی و حکومت های مبتنی بر آن در حیطه ی عمل و واکنش دولت و حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث مفهومی درباره ی دین، اسلام، سکولاریسم، سکولاریزاسیون، حکومت های سکولار، چالش‌های سکولاریستی در برابر قوانین و دولت اسلامی را از حیث عملی بررسی ‌کند. رفع ابهام در مورد مشرکین غیر اهل کتاب (دین سکولاریسم) و مشرکین اهل کتاب و بررسی تمایز فاحش سیاست های اسلام در مورد هر یک از آن ها ، یکی از مباحث اساسی تحقیق مذکور است. این تحقیق روابط اسلام با دین سکولاریسم را در دو سطح داخلی و خارجی مورد تحقیق قرار می‌دهد:

در سطح خارجی، رویکرد جنگ طلبانه ی دین سکولاریسم و حکومت های عرفی به جهان اسلام، پدیده ی جنگ نرم و استعمار نوین و فرا نوین، جهانی‌شدن و تبلیغات رسانه‌ای سکولاریست های غرب و واکنش اسلام مورد توجه قرار گرفته است. در سطح داخلی نیز به روابط و دیپلماسی اسلام نسبت به سکولاریست ها در مراحل مختلف قدرت گیری دولت و حکومت اسلامی پرداخته شده است.

در خاتمه، برایند دیدگاه‌های مکتب اسلام در زمینه ی مبارزه با جنگ روانی و جلوگیری از تحوّل جوامع و حکومت‌های اسلامی به جوامع و حکومت‌های سکولار بررسی می‌شود و از سوی نویسنده ملاحظات و توصیه‌هایی چند ارائه می‌گردد.

در این میان طبق آیه ی:”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ”، روش برخورد پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم می تواند به عنوان صحیح ترین الگو شاخص هایی را با استناد با آیات قرآن به ما نشان دهد. این پژوهش سعی دارد تا با بررسی واکنش پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر حکومت های عرفی کوچک و بزرگ آن زمان، به عنوان یک الگوی رفتاری حکومتی، شاخص ها ی موجود در این زمینه را بیابد.

اثر حاضر ضمن بازشناسي مفاهيم مرتبط و تحليل نظري روابط اسلام با حکومت های عرفی و به خصوص عصر صدر اسلام و معاصر، به نقش آن در توسعه ی دشمن شناسی، درجه بندی دشمنان، مبارزه با جنگ روانی، بازگشت به خویشتن و اتحاد مسلمین در تبعیت از رهبریت و سیاست های دولت و حکومت اسلامی مي‏پردازد. اقدامات الهام ‏بخش موجود در قرآن و سیره ی پیامبر خاتم در اين زمينه از نوادر تاريخ به شمار می رود.

بررسی متغیرهای دین، شرک، جاهلیت، طاغوت، جغرافیای سیاسی – اجتماعی صدر اسلام، دولت، حکومت و نظام های حکومتی، حکومت های عرفی، پیامبر خاتم و حکومت های عرفی، خلفای صدر اسلام و حکومت های عرفی، حکومت های عرفی ارتدادی، سکولاریسم، حکومت های عرفی معاصر، استعمار، جنگ نرم و روانی، مبارزه ی عملی با اسلام آمریکائی در قالب اسلام سکولار و سلفیت آل سعود، حکومت های دست نشانده ی حاکم بر مسلمین، راهکار حفظ روحیه ی انقلابی و محافظت از دست آوردهای انقلاب اسلامی (به عنوان تنها دولت اسلامی موجود)، و این که هر یک تا چه اندازه در واکنش های مسلمین در این زمینه تأثیر داشته اند از جمله مسائلی است که بدان پرداخته می شود.

درحالی که ادعای دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن چنین بوده که حضور قوانین تمام شریعت های آسمانی، از جمله اسلام، در عرصه ی سیاسی و اجتماعی در عصر کنونی ممکن نیست، اما انقلاب و دولت اسلامی ما عملاً نشان داد که نقش فعال دین اسلام در جامعه و سیاست نه تنها ممکن است، بلکه وقوع هم دارد، و این یک نقد عملی بر روند سکولاریزاسیون و ادعاهای دین سکولاریسم، و یا روشن تر این که، وقوع و پیشرفت انقلاب اسلامی ما فراتر از نقد، یک شکست عملی برای دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن بوده است.

به همین دلیل غربی‌ها احتمال می‌دهند که تنها راه نفوذ و آسیب زدن به انقلاب و دولت اسلامی ما، تهاجم عقیدتی- فرهنگی از طریق برنامه‌های عمدتاً اجتماعی رسانه‌های بیگانه جهت ایجاد تفرق و شکاف میان مذاهب مختلف و قومیت های متنوع؛ و در نهایت، ترویج دین سکولاریسم در جامعه و القای اندیشه ی جدایی دین از نهادهای حکومتی و اجرایی جامعه و دین حداقلی است. مجریان این پروسه تلاش‌های زیادی جهت تئوری‌پردازی این رویکرد داشته‌اند تا بتوانند در مرحله ی بعد، این موضوع را در سطح جامعه و نهادهای اجتماعی و دولتی پیگیری کنند، بنابراین لازم است که به شکلی شایسته به این موضوع توجه شود.

شناخت شبهات و هجمه‌‌هاي عقیدتی – فرهنگي كه به اسلام و انقلاب وارد مي‌شود، يكي از مهم ترين مسايلي است كه بايد به آن پرداخته شود؛ زيرا اين شبهات از درون مخرب هستند و به دليل فريبندگي، تشخيص آلودگي آن ها مشكل است؛ و البته به دليل آن كه با اعتقادات سر و كار دارند سريع‌تر نفوذ مي‌كنند. از همين رو نویسنده به مسأله‌ي دین سكولاريسم (مشرکین غیر اهل کتاب)  كه دشمن سنتی اسلام در طول تاریخ بشریت بوده است و مهم ترين و خطرناك‌ترين حملات را در اشکال و قالب های فریبنده و متنوع مخرب به دین اسلام و پیروان آن داشته، پرداخته است.

در زمانی که دنیا شاهد ورشکستگی کمونیسیم، لیبرالیسم و دیگر مذاهب دین سکولاریسم بوده، و الگوئی از حکومت مبتنی بر قوانین شریعت اسلام جهت اداره ی زندگی عینی نیز وجود دارد، جهان طالب آشنایی با این مفاهیم ملموس زندگی اجتماعی و اداری انسان هاست. اما به دلیل انهدام شورا و تشکیل حکومت سلطنتی و موروثی، مسلمین به صورت بایسته ای نتوانستند در این زمینه فقه پویا و زنده ای را عرضه کنند و می توان گفت در مقیاس با آداب نکاح، حج، زکات، روزه و احکام شخصی مثل پوشش، ریش، طهارت و آداب استنجاء و … ما در تاریخ خود کوششی صورت نداده ایم و دیدگاه قانون شریعت الله در این زمینه ها تا حدودی پراکنده و در بسیاری موارد مسکوت و دست نخورده باقی مانده است؛ اما شرایط کنونی جهان و بخصوص سرزمین های مسلمان نشین این تکلیف را بر دوش تمام اندیشمندان و دلسوزان جامعه به عنوان یک اولویت حیاتی قرار داده است تا این بخش نیز همچون سایر بخش ها به روز گشته و وظیفه ی خود را به سرانجام برساند.

در این راستا، همچون بسیاری از موضوعات مشابه، به صورت خاص در مورد روش برخورد پیامبر، به عنوان یک الگوی کامل دین اسلام، با حکومت های سکولار و ارائه ی این الگو برای وضع موجود مسلمین، و علاوه بر آن، مقایسه ی این گونه حکومت های صدر اسلام با زمان معاصر، کاری صورت نگرفته است، بر همین اساس در پی تشریح و تبیین آن برآمدیم و بر این باوریم با روشن شدن فضای حکومتی حاکم بر زمان پیامبر خاتم و روش برخورد پیامبر با وضع موجود آن زمان، می تواند در بیداری اسلامی مسلمین و مبارزه با تهاجم عقیدتی – فرهنگی و نظامی دشمنان اسلام و دولت اسلامی در تاریخ معاصر دارالاسلاممان مفید واقع شود.

این اثر می تواند به عنوان یک ابزار مفید در برابر جنگ روانی دشمنان اسلام و خنثی نمودن توطئه های فرهنگی و عقیدتی آن ها مؤثر واقع شود. چون این پژوهش قادر است با نشان دادن تصویری روشن از حکومت های عرفی صدر اسلام و روش برخورد پیامبر با این حکومت ها برای مخاطبین خود دسایس دشمنان نظام اسلامی را در عصر حاضر روشن نموده و  اطلاعات و راهکارهای مفیدی را جهت مبارزه با دشمنان و دفاع از دولت اسلامی جاری بر جامعه ارائه دهد.

نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آن که در محافل آکادمیک می تواند کارآمدی خود را نشان دهد، در بخش جنگ روانی علیه دشمن و رسانه های تبلیغی نیز می تواند عاملی جهت خنثی نمودن توطئه های دشمن علیه سیستم اسلامی جامعه و واکسینه نمودن مردم در برابر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام و ایجاد همدلی و وحدت عمل مسلمین با دولت اسلامی و رهبریت عالم و آگاه ما مؤثر باشد.

بر این اساس از این اثر می توان به نتایجی دست یافت که بیشتر شامل کارویژه هایی می گردد که به ایمان و درون مسلمین بر می گردد و در جنگ روانی علیه دشمنان می تواند مؤثر واقع شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-آگاهی بر این که دین سکولاریسم شکل نوین و امروزین دین مشرکین غیر اهل کتاب موجود در قرآن و ادبیات فقهی مسلمین می باشد که کارکرد و ماهیتی ثابت داشته اند.

۲-درک این واقعیت قرآنی که دین سکولاریسم در طول تاریخ بشریت دشمن شماره ی یک مسلمین بوده و همیشه از استراتژی متخاصم و جنگ طلبانه ای در برابر مسلمین استفاده  کرده است؛ تا زمانی که مسلمین دست از قانون شریعت کشیده و مرتد گردند.

۳-درحالی که ادعای دین سکولاریسم این بوده که حضور قوانین تمام شریعت های آسمانی، منجمله اسلام ،در عرصه سیاسی و اجتماعی در عصر کنونی ممکن نیست، اما انقلاب و دولت اسلامی ما عملاً نشان داد که نقش فعال دین اسلام در جامعه و سیاست نه تنها ممکن است، بلکه وقوع هم دارد، وقوع و پیشرفت انقلاب اسلامی ما فراتراز نقد، یک شکست عملی برای دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن بوده است.

۴-سکولاریسم و سکولاریزاسیون زمینه ساز ازدیاد خرافات ومذاهب التقاطی بشری  بوده و تنها وجود دولت اسلامی است که می تواند در برابر تولید خرافات و عوام فریبی ها مانعی ایجاد نموده و به صورت تدرجی باعث پاک نمودن دین اسلام و جامعه ی ما از خرافات گردد.

۵-دارالاسلام خاك و سرزميني است كه در آن قانون شریعت خاتم حاکم است و حاكم اين خاك و سرزمين نيز مسلمان است. با این وصف دولت اسلامی ما دارالقرای جهان اسلام و نگینی است که مصلحت و منافع تمام مذاهب اسلامی و حتی غیر مسلمانانی که خواهان «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» هستند در محافظت و نگهداری از آن است.

علاوه بر آن از پژوهش یاد شده به نتایجی برای جوامع جهانی و بخصوص مجریان حکومت های اسلامی نیز دست یافته ایم که عبارتند از:

  • شناخت استراتژی و سیره‌ ی پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم در رابطه با رفتار سیاسی با مشرکین غیر اهل کتاب (سکولاریست های کنونی) و مرتدین.
  • شناخت ضوابط، معیارها و اصول دیپلماسی اسلام از گفتار و عمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در چگونگی روابط با مشرکین غیر اهل کتاب و مرتدین که خود سند و ضابطه ی اسلامی است، به این معنی که عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک‌سو تجربه و راهنماست و از سوی دیگر مستند تشخیص ضوابط اسلامی.
  • به‌دست آوردن رهنمودهایی برای تصحیح روش هایی که احیاناً در سیاست خارجی مسلمین در چگونگی روابط با مشرکین غیر اهل کتاب و مرتدین، که به تبعیت از عرف بین‌المللی به‌کار گرفته می‌شود، و در نهایت می‌توان از آن ها برای اسلامی‌تر کردن چگونگی روابط با مشرکین غیر اهل کتاب در میان مسلمین بهره گرفت و شیوه های اجرایی موجود در مجریان حکومت اسلامی را تصحیح کرد.
  • آشنایی با وجوه ضعفی که در عملکرد دولت های به اصطلاح اسلامی در روابط بین‌الملل در چگونگی روابط با مشرکین غیر اهل کتاب دیده ‌می‌شود و مقایسه ی آن با سیره‌ ی پیامبر اسلام خاتم که خود ‌به‌خود این نتیجه را در برخواهد داشت که این کشورها تا چه میزان اسلامی هستند.

علت عمده ی انتخاب این مسأله به گستردگی و متنوع بودن جنگ روانی دشمنان اسلام، و بخصوص سکولاریست ها و دین فروشان تابع آن ها، علیه جامعه ی اسلامی و قوانین اسلامی حاکم بر آن و ارتداد گسترده ی مسلمین می باشد که به صورت یک نیاز جامعه بخصوص جامعه ی روشنفکری، برجستگی خود را نشان می دهد.

پرداختن به این موضوع از زمانی که امپریالیست های سکولار کمونیست و لیبرال با ادبیات عقیدتی و سیاسی نوینی به جنگ روانی و حتی اقتصادی – نظامی علیه مسلمین و باورهای اسلامی آن ها پرداخته و باعث چند دستگی مسلمین و رسوخ عقاید و باورهای ضد اسلامی و گرایش به سیستم های حکومتی سوسیالیستی و یا لیبرالیستی گشت به صورت یک مسأله درآمده و با تحولات ویرانگری که در جامعه ی مسلمین به بار آورده است، همچون یک ضرورت و معضل، پرداختن به آن  لازم و ضروری می نمود.

تجربیات و مشاهدات ما در چند دهه ی گذشته، و مدارک و دلایل آماری نشان می دهد که مسلمین بر اثر غفلت از این واقعیت چه میزان صدمه دیده و ضرر کرده اند؛ و علاوه بر جنگ های روانی و نظامی دشمنان اسلام، با بررسی تمام ابعاد و جوانب مسئله و نتایج علمی، به این واقعیت مهم راهنما می شویم: عامل اصلی این ناهنجاری ها، شکست ها و فریب خوردن ها به خود مسلمین و عدم آگاهی آن ها از مبانی اسلام، داشته های خود و عدم شناخت واقعی از دشمن بر می گردد.

با آنچه که ذکر شد نیاز به پژوهش و اهمیت خاص آن در عصر حاضر و مناسب بودن مسأله ی پژوهش و اهمیت آن در برابر استعمار و جنگ روانی دشمن و فراوانی و پراکندگی فریب خوردگان داخلی و مسایل و مشکلاتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه ناشی شده است، ضرورت انجام تحقیق در این زمینه را برجسته می گرداند.

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که در عصر حاضر با توجه به نیاز جامعه ی اسلامی به تدوین استراتژی اسلامی به مبانی و اصولی که در سیره ی سیاسی یافت می شود اقدام نماییم. لذا بررسی تاریخی و توجه به عملکرد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم  با مشرکین غیر اهل کتاب در طول حیات ایشان ارزنده ترین منبع برای تدوین مبانی و اصول استراتژی در روابط خارجی حکومت صدر اسلام و بالاخص زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین غیر اهل کتاب و حکومت های عرفی می باشد. روابط روشن و فعال و رعايت حقوق و تعیین حد و حدود  گفتمان های صلح آمیز و قهرآمیز انجام اين رسالت را منطقي‏تر و امكان‏پذيرتر مي‏نمايد.

اهمیت و ضرورت دیگر این تحقیق از آنجاست که به نظر مى رسد چنانچه انسان ها سر تسلیم در برابر اعتقاد به وجود خداى مشرِّع  و دولت مجری این قوانین فرود نیاورند ـ صرف نظر از اثرات سوء آخرتى ـ در همین دنیا نیز با زیان هاى بزرگى مواجه خواهند شد؛ که فقر و ناامنی و سست شدن امور عبادی، در مفهوم کلی آن، از این اثرات است. از این رو، با فرض این که الله تنها مرجع اصیل تولید قانون برای بشریت بوده است، مهم ترین کار این تحقیق این است که نشان دهد چگونه دین سکولاریسم در برابر دین الله توانسته است ادامه ی حیات بشر در مسیر صحیحش را به مخاطره بیندازد؛ و علاوه بر آن، راه صحیح مقابله با این مخاطره نیز چگونه است؟

جنبه ی نوآورى این پژوهش، در به دست آوردن ثمرات عینى و عملى دین سکولاریسم و یافتن و تحلیل اثرى است که مى تواند مهم ترین عرصه ی زندگى بشر، یعنى قوانین حاکم بر زندگی دنیوی آن را، با خطر جدی مواجه سازد. بسیارى از تحقیقات انجام شده در موضوع دین سکولاریسم در بعد علمى و نظرى و عموماً با سابقه ی بحث هاى سیاسى و با تأکید بر سکولاریسم نوین است؛ و بر فرض صحت فهم آن ها از این جریان، از تأثیرات عملى این دین در طول تاریخ بشریت و در سایر جوامع غافل شده اند.

بنابراین، لازم است به دو سؤال اصلى پاسخ داده شود: اول این که دقیقاً دین، مشرکین غیر اهل کتاب، سکولاریسم نوین، سکولاریزاسیون جامعه و حکومت های عرفی به چه معناست؟ و دوم این که چگونه دین سکولاریسم توانسته و می تواند با راه انداختن جنگ نرم و روانی و اخلال در روند طبیعى قوانین حاکم بر زندگی انسان ها باعث کاهش اعتقاد به الله، تخریب عملی باورها و ارزش های دینی جامعه و به زیر سلطه در آوردن مردم گردد؟

سعی می شود به وسیله ی این پژوهش سیستم کلان حکومتی غیر اسلامی موجود در صدر اسلام که بر پایه ی عقاید مشرکین غیر اهل کتاب بود مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن با بررسی حکومت های سکولار معاصر و مقایسه ی آن با حکومت های سکولار صدر اسلام به این حقیقت مهم دست یابیم که با وجود ۱۴ قرن فاصله ی زمانی، پایه ها و اسکلت تشکیل دهنده ی هر دو مشترک و یکسان بوده و تنها در سیستم ها و نهادهای اجرائی و مدیریتی، تزئینات ظاهری و جانبی با هم تفاوت های جزئی دارند که ناشی از پیچیدگی و گستردگی جوامع بشری و پیشرفت های فنی و تکنولوژیک می باشد. علاوه بر این، تمایز دو دسته از مشرکین اهل کتاب، شبه اهل کتاب و غیر اهل کتاب و شیوه های متمایز برخورد با آن ها در قرآن و سیره ی پیامبر خاتم به عنوان یکی از اهداف کلی این تحقیق به شمار می روند.

اما اهداف ویژه و خرده مسأله ی این پژوهش تلاش می کند که با استناد به قرآن و واقعیت های متواتر تاریخی، مجموعه راهکارهای عینی، بر اساس واقعیت های موجود جامعه، جهت تنویر افکار عمومی مسلمین در دشمن شناسی، وحدت توحیدی و مبارزه با جنگ روانی موجود سکولاریست های چپ و لیبرال به رهبری قدرت های امپریالیستی و سکولار جهانی و دست نشاندگان محلی آن ها علیه دولت و حکومت اسلامی و قانون اسلامی را نشان  دهد.

پیشینه و ریشه های اصلی این پژوهش در قرآن کریم و سنت پیامبران موجود است، بر این اساس می توان آن را انعکاسی از واقعیت های موجود شریعت اسلام در برابر استراتژی جنگ طلبی همیشگی و جنگ روانی مشرکین غیر اهل کتاب یا سکولاریست های امروزی دانست.

علاوه برآن، کتب فقهی تمام مذاهب اسلامی و کتب تاریخی در مورد مشرکین غیر اهل کتاب و مرتدین و رویکرد متفاوت اسلام در برابر آنان نیز امریست آشکار که یکی از سوابق این اثر می باشد و در طول تاریخ چند صد ساله ی اسلام در آثار متعددی وجود داشته است.

بسیاری از باورها، اعمال و مذاهب دین مشرکین غیر اهل کتاب در طول تاریخ، با ماهیت و کارکردی ثابت، تغییر لباس و اسم داده اند؛ علاوه بر آن دین مشرکین غیر اهل کتاب نیز با حفظ ماهیت و کارکرد اصلی خود امروزه در نقاب و اسم جدیدی تحت عنوان سکولاریسم و مذاهب مختلف و متعددی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره ابراز موجودیت کرده است. یکی از کارویژه های این پژوهش بیان ادبیات سنتی اسلام به زبان امروزین و تطبیق آن بر وضع موجود می باشد.

به همین دلیل در فصل اول به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها اشاره شده است.

فصل دوم به ضرورت آسیب شناسی نصارا به عنوان زمینه سازان دین سکولاریسم می پردازد. در این فصل این مسأله را مورد بررسی قرار می دهیم که سهم کلیسا در پیدایش واژه ی سکولاریسم و سکولاریزاسیون و تحقق مبانی و رفتار کنونی آن به چه میزان بوده است؟

در فصل سوم جفرافیای سیاسی – اجتماعی کشورهای جهان در صدر اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و سعی می شود جفرافیای سیاسی کشورهایی چون روم، ایران و حکومت های همسایه ی عربستان و حکومت های قبایلی اقمار مکه و مدینه و طائف مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم -که بحث اصلی موضوع تحقیق است- اسلام و حکومت های عرفی مشرکین در صدر اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و با تعریف و بررسی پدیده ی دولت، حکومت، تمایز میان این دو و همچنین نظام های حکومتی به عنوان نهادهای متغیر و ساخته شده توسط بشر از یک سو با شناساندن دین اسلام و دارالاسلام و ضرورت تشکیل دولت و حکومت اسلامی به بررسی اصول و زیربناهای روابط خارجی پیامبر خاتم با حکومت های سکولار و از دیگر سو به اهداف ایشان در این زمینه خواهیم پرداخت. در مبحث مبانی و اصول حاکم بر روابط خارجی پیامبر خاتم با این دسته از حکومت های عرفی، اصول ثابت را که نقش عمده ای در تصمیم گیری های پیامبر خاتم داشته اند ذکر خواهیم کرد که این اصول و مبانی در حقیقت بخشی از مفروضات تحقیق می باشد.

فصل پنجم نیز به چگونگی روابط دولت و حکومت اسلامی با قضیه ی ارتداد و حکومت های عرفی ارتدادی در صدر اسلام پرداخته و پس از تبیین و تعریف ارتداد و مرتدین، اهمیت و جایگاه اساسی  رهبریت حکومت اسلامی در چگونگی برخورد و تطبیق حکم شریعت بر آن ها برجسته گشته و پس از فاش نمودن توطئه ی دشمنان اسلام در استفاده ی ابزاری از «حربه ی تکفیر» به چگونگی مقابله با تکفیریون پرداخته می شود.

در فصل ششم به بررسی حکومت های عرفی معاصر در جهان اعم از کمونیستی و لیبرال آن خواهیم پرداخت و با تطبیق و بررسی جاهلیت های قدیم و نوین، ویژگی های جاهلیت دنیای سکولاریست کنونی را ذکر خواهیم کرد.

فصل هفتم نیز به بررسی وضع موجود مسلمین و حکومت هایی که بر آن ها تسلط دارند خواهد پرداخت که در آن کلیاتی از وضع مسلمین مهاجر در سرزمین های خارجی و مسلمینی که سرزمینشان تحت اشغال در آمده و مسلمین سرزمین های مسلمان نشین صحبت خواهد شد.

در فصل هشتم سعی شده است به اهمیت و ضرروت آسیب شناسی وضع موجود مسلمین پرداخته شود و آسیب شناسی دولت و حکومت اسلامی و عوامل تأثیرگذار بر آن، به عنوان اصلی ترین و حساس ترین نهاد اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا دامن زدن به اختلافات مذهبی، تکفیر غیر شرعی به عنوان ابزاری جهت تفرق و فرسودگی مسلمین به عنوان اسباب و عوامل داخلی رشد دین سکولاریسم در میان مسلمین معرفی گشته اند و به اسبابی چون: سوء استفاده ی دشمنان از اختلافات مذهبی، تولید و ساختن جریانات موازی با اسلام، تولید اسلام آمریکائی- سکولار و اسلام متحجر سلفیت آمریکائی – سعودی، تلقین اختلافات قومی و نژادی نیز به عنوان اسباب و عوامل خارجی رشد دین سکولاریسم در میان مسلمین پرداخته شده است.

و سر انجام در فصل نهم به چه باید کرد و بحث و نتیجه گیری نهائی خواهیم رسید. در این بخش با معرفی سکولاریسم و سکولاریست های جهانی و محلی به عنوان دشمن شماره یک و روش برخورد با جنگ نرم و گرم آن، تمام فرق و مذاهب اسلامی به وحدت عمل حول منابع و مصالح مشترک و رهبریت دولت انقلابی و اسلامی ما دعوت خواهند شد. در این فصل  شاخص ها و الگوهایی که در وضع موجود جهت انقلاب و تداوم آن علیه دین سکولاریسم و حکومت های عرفی از قانون شریعت الله و زندگی پیامبر خاتم  به دست می آید را ذکر خواهیم نمود.

جهت انجام این تحقیق سعی شده تا منابع دست اول مورد استفاده قرار گیرد. در بسیاری از موارد آیات قرآن به عنوان اصلی ترین سند مورد استفاده قرار گرفته است. به دنبال آن از احادیث صحیح و کتب تاریخی معتبر چون سیره ی ابن هشام، تاریخ ابن کثیر، ابن الاثیر، طبری و غیره به عنوان منابع معتبر و اصلی مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر آن و به تبعیت از اسلوب قرآن و سیره ی پیامبر خاتم (که از زبان شیطان و پیروانش نیز حق هایی روایت و تأیید گشته است) در این تحقیق سعی شده است که بدون در نظر گرفتن باورها و جایگاه افراد، کلمات حقی که از آن ها بر جای مانده مورد استناد قرار گیرد، علاوه بر آن از تکرار آنچه ضروری دانسته و در ذکر آن سودی دیده ام پرهیز نشده است .

در پایان، ذکر این نکته نیز لازم است که این تحقیق با طرح سؤال «چگونه» به جستجوی کیفیت روابط با سکولاریست ها و حکومت های سکولار (مشرکین غیراهل کتاب و مرتدین) پرداخته و چگونگی روابط را در الگوی قرآنی و رفتاری پیامبر خاتم و خلفای راشدین مورد بررسی قرار داده، و در وضع موجود، دولت و حکومت اسلامی و انقلابی ما را نگینی دانسته که با وجود نواقص و اشتباهاتی که دارد، محافظت ازآن را واجبی بر تمام مسلمین و غیر مسلمانان طالب «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» برای جامعه دانسته و تبعیت از رهبریت را اساسی ترین محور وحدت و دوام این دولت انقلابی و رفاه و امنیت برای همگان می داند.

این اثر، مقدمه ایست جهت روشن نمودن چگونگی روابط اسلام و مسلمین با دین سکولاریسم و حکومت های سکولار، به امید آن که بابی در این زمینه ی حیاتی باز شده و در این بخش نیز جامعه ی اسلامی ما همچون دیگر موارد «به روز» شود.

 

 

سرزمین تبعیدگاه و دارالهجره

۲۳رمضان المبارک سال ۱۳۹۵ش

ابوحمزه المهاجر هورامی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *