تولید کودتاه علیه انقلابات مسلمین (۳۴۱)جنگ روانی سکولاریستهای محلی

  • تولید کودتاه علیه انقلابات مسلمین (۳۴۱)جنگ روانی سکولاریستهای محلی

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

 

در همان ابتدای امر باید گفته شود که بصورت ساده و مختصر تفاوت میان انقلاب وکودتای سکولاریستی چنین است که انقلاب از اساس قانون وحکم ومعیارهای اساسی که باید دگرگون وعوض گردند را دگرگون وعوض می کند, اما در کودتای سکولاریستی  تنها رژیم حاکم است که عوض می شود وحکم وقانون اساسی همان سکولاریستی است که بوده .

هم اکنون که عصر بیداری اسلامی وتزلزل حکومت وقوانین دیکتاتوری سکولاریستی به سررسیده ،سردمداران جهانی سکولاریسم به رهبری سازمان ملل وآمریکا قصد دارند که با هر ابزاری وحتی با بهره گیری از قربانی نمودن دوستان وفادار قدیمی اشان ،علیه این انقلاب بنیادین اسلامی دست پیش گرفته ودر عوض آن، نوعی نمایش عروسکی به نام انقلاب مدنی  ومردمی  و مخملی به راه انداخته وبا پشتوانه نظامی خود آنرا جایگزین خواستهء اصلی مردمان ستمدیده مسلمان نموده وآنها را در مسیر حفظ منافع، استعمارگران دیکتاتورمنش سکولار به حرکت در آورده ونقشه کودتایی را که به حمایت از منافع مادی خود ومبارزه اساسی با احکام وقوانین اسلامی به راه انداخته اند، با موفقیت به پیش برند.

مردم مسلمان هورامان وبخصوص حلبچه واطراف آن به همراه سایر مسلمین جهان، سالهاست که حرکت فراگیری راجهت نابودی تمامی مظاهر شرک ، فقر وناامنی ودیگر مفاسد منشعب از آنها به راه انداخته است. ودر این راه هم با جانفشانی بی دریغ خود هزاران جوان و انسان آزاده را تقدیم این راه مبارک نموده است، به امید آنکه با انهدام ریشه ای احکام وقوانین شرک آلود سکولاریستی بنیانگذارجامعه ای توحیدی همراه با رفاه وامنیت کامل دینی ، جانی ، ناموسی، عقلی ومالی ودرکل نمونهء «اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» گردد که در آن احکام وقوانین پاک الهی به جای احکام وقوانین بشری حکمفرما ودستور جامعه گردند.

آنها هرگز حاضروراضی به این نبوده اند که به خاطر جابجایی یک سکولار مرتد به جای یک سکولار مرتد دیگرخون ، مال، آبرو وناموس وبالاتر از همه دین خود را در معرض خطر قرارداده ورو سیاه به درگاه باریتعالی در روز محشر حاضر گردند.سکولارهای مرتد واحزاب منحرف منتسب به اسلام هم کاسه با سکولار های مرتد واشغالگران سکولار خارجی ،هر چند با ترفندهای زیرکانه تبلیغاتی وبا پشتوانه مالی ونظامی خود ، برای مدتی هرچند دردناک بتوانند انقلاب راستین مردمان ستمدیده مسلمان را مصادره وبه سرقت ببرند اما هرگز نخواهند توانست آرزوها، اهداف وعقاید پولادین آنها را که به خاطرش به پاخواسته اند را دزدیده ویا در معرض فروش قرار دهند.

مردم مسلمان منطقه باید همچون اجداد خود جواب محکمی به مزدوران کراسوس رومی زمان سورنا، انگلیس زمان شیخ محمود، روس زمان سنجر خان وشیخ حسام الدین ، وآمریکای کنونی بدهند. آمریکائی که میراث دار وادامه دهنده ی مدرن ودرنده خوئیهای گذشتگان نا مبارکش علیه ملتهای ستمدیده منطقه عموماً وملت مبارز وخستگی ناپذیر هورامان است، که متاسفانه قلب دینی وعقیدتی هورامان یعنی نواحی  بیاره و…حلبچه  که درقسمت هورامان غربی قرار گرفته اند را به اشغال خود در آورده است.

شکی نیست که الان وابستگی هر هورامی مسلمانی در هورامان به احزاب سکولار و احزاب به ظاهر اسلامی تابع سیاستهای سکولاریستها  وقدرت سکولاریستی مرتد حامی آمریکا نوعی ننگ به شمار می آید, اما هر گز بدین معنا نیست که دیگر احزاب سکولاریستی که به خاطر منافع وکسب قدرت بیشتری در پارلمان وحکومت، با این دوحزب در گیر شده اند دوست ومدافعین راستین حقوق پایمال شدهء شما به شمار می روند.

این توطئه ودامی است وحشتناک که دشمنانتان برایتان پهن نموده اند، شما قطعاً با تجربه تر و زیرکتر از آنی هستید که از چاه یک سکولار مرتد در آمده وخود را در چاه سکولار مرتد دیگری بیاندازید، که به خاطر عقاید اسلامی شما موقتاً از بعضی از عقاید پلید سکولاریستی اش تنزل نموده وحتی بعضی از قدرت طلبان منحرف منتصب به اسلام را نیز به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به هدفش به کار گرفته است.

راه ما ،راه پدران ومشایخ ما در طول تاریخ، پیروی از احکام وقوانین الهی و به دورریختن تمام احکام وقوانین ساختگی بشراست که می خواهد جایگزین این قوانین گردند. چون در این سالهای تاریکی تسلط مرتدین سکولاروآمریکای جنایتکار برمنطقه ی مبارکمان برایمان روشن شده که، غیراز فقروفحشاء ، ظلم ،استبداد ،زور و زبان گلوله خیری از این یاران شیطان ندیده ایم.

برادران وخواهران مبارزم ، چنانچه دیدید که خلاء قدرتی پیش آمده است، شما هم همچون آدمهای سرگردان دنباله رو نقشه های سکولارهای مرتد محلی وجهانی نباشید، بلکه در اولین فرصت با قدرت هرچه تمامتر ادامه دهنده همان انقلاب اولیا ء وصالحین گذشته باشید که با دست خود به اینجایش رسانده اید، ونگذارید همچون چند سال گذشته مرتدین سکولار این حرکت مبارک را با پشتوانه نیروی تبلیغاتی ونظامی تحت عناوین فریبنده انقلابات محلی ومردمی بدزدند.

ماهرگز از یاد نمی بریم که قصد ما حکم کردن به قانون وبرنامه الهی به جای دین سکولاریسم مهاجم موجود است وبه هیچ چیزی تحت هیچ بهانه ای راضی نخواهیم شد، ودیگر جایی برای بر جای مانده ها وزباله های دین سکولاریسم در منطقه باقی نمانده است، ونعره های خیابانی وراهپیمایی های نمایشی جهت خالی کردن خشم ونفرت ما از این جانیان مرتد وکفار مهاجم سکولار به رهبری آمریکا نیز چیزی نخواهد کاست.

دیدگاهتان را بنویسید