حربه وحيله ي؛ گفتار نيك ، پندار نيك و كردار نيك (۳۴۵)جنگ روانی سکولاریستهای محلی

  • حربه وحيله ي؛ گفتار نيك ، پندار نيك و كردار نيك (۳۴۵)جنگ روانی سکولاریستهای محلی

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

 

انديشه وپندار نيك وسخن وگفتار نيك وپسنديده ومهتر از آن عمل وكردار نيك مطلوبياتي هستند كه تمامي انسانهاي پاك سرشت به دنبال آنها ودر پي رواج ، تبليغ و فرا گير شدن چنين ارزشهاي بنيادينی مي باشند . اما در همين ابتداي امر بايد پرسيد : كدام انديشه وپندار نيك است وكدام انديشه بد؟ كدام سخن وگفتار نيك وپسنديده است وكدام گفتار بد و ناپسند؟ ودر نهايت كدام عمل كردار نيك است وكدام يك زشت وبد؟

به ديگر سخن بايد از خود پرسيد كه معيار خوب يا بد بودن هر كدام از اين موارد اساسي ذكر شده چه كسي است؟ چه كسي تعيين مي كند كه فلان انديشه ، گفتار يا عمل نيك وپسنديده است و وديگر انديشه ها ، گفتارها واعمال ناپسند وزشت؟

مثلاً يكي انديشه ، گفتار وعمل ماتریالیستی وکمونیستی را خوب مي داند ديگري بد، يكي هم جنس بازي را خوب مي داندوديگري بد ،يكي مشروب خوري وزنا كاري راتجويز كرده وديگري آنرا بد وممنوع مي داند ، يكي لختي گري ونسبيت اخلاق را نيك مي داند وديگري از آن دوري مي كندو… . پس همه انسانها در تعيين گفتار نيك ، پندار نيك وكردار نيك هرگز در يك سطح وهم راي نبوده ونخواهند بود ؛ ولي معيار همه براي خوب وبد چيست؟

به عنوان مثال بدانیم که تاريخ هورامان در مورد معيار خوب يا بد بودن در ميان مردم چه مي گويد: شكي در آن نيست كه تاريخ مردم هورامان يعني بازگويي زندگي فكري و انسانهائي  که ‹‹ در امانت برداري وراستگويي سر آمد بوده اند … كردار نيك وپندارنيك وپناه دادن مظلومين وداراي شجاعت بي نظير به نحوي هرگز دشمن از اين مسير به خاك ميهن منصور ومظفر نگرديده ودست تعدی بيگانگان ياراي درازشدن بدين محال را نداشته … کسی را یارای مقاومت ایشان وقدرت انتقام نبوده .مردم همجوار و اطراف  بدیشان چاپلوسی وتملق نموده وحتی بزرگان هورامان ، بی  دروغ وگزاف  ازحیث شرع  وورع  وفرض وسنت وجمعه وجماعت ازهمه ممالک بهتر. برنا وپیر اعم از غنی و فقیر درادای نماز و روزه بی نظیرند. وهورامی اصیل ازدزدی وراهزنی وحرام خوری وخلاف شرع دوری  می جوید. حرمت قرآن وعزت عالمان وشفقت با درویشان داشته ….. در تمام هورامان يك نفر تارك الصلاه وجود ندارد صغير وكبير ، ذكور واناث ….››[۱]

در اينجا به سر چشمه ومنبعي بر مي خوريم كه مردم هورامان در تشخيص خوب يا بد بودن افكار ، سخنان واعمالشان به آن مراجعه كرده وآن را معيار خوب يا بد بودن قرا مي دهند . چون آنها دريافته اند كه هر كسي به ميل خودش معيار خوب يا بد بودن بشود به تعداد انسانها بايد خوب وبد بوجود آيد ، وهرگز معيار ثابتي را نمي توان يافت وهرج ومرج جامعه را فراخواهدگرفت. اينجاست كه مسئله حكم وقانون پيش مي آيد.

انسانها در طول تاريخ احكام فكري ، گفتاري و عملي زندگيشان را از دو منبع دريافت نموده اند ،يا از احكام وقوانين وضع شده توسط خالقشان الله تبعيت كرده اند، يا اينكه قوانين الهي را كنار نهاده وبا بهره گيري ازافكار وانديشه هاي انساني براي خود قانون و برنامه زندگي وضع نموده اند.

در هورامان، از  زماني كه تاريخ مكتوب آن به رشته تحرير در آمده به گواهي تمامي مورخين داخلي وخارجي تاكنون ، مردم تابع احكام و قوانين ديني بوده اند .زماني زردشتي گري ،یهودیت، نصرانیت، ميترائيسم و… و بیشتراز هزار وچهار صد سال هم هست كه دين اسلام منبع معيار خوب ويا بد بودن افكار ،سخنان واعمال مردمان منطقه است. دقيقاً بر خلاف يونان وروم باستان چند هزار خدايي ، كه خود براي خود قانون ومعيار خوب يا بد بودن را براي خود تصويب واجرا مي نمودند ،يعني معيارتشخيص خوب يا بد بودن خودشان بودند، هرچه به نظرشان خوب بود مي پسنديدند وهرچه را بد مي دانستند زشت مي شمردند، وممكن بود دوباره نظرشان عوض شود وجاي خوب وبد را عوض نمايند.

در اينجا براي يك مسلمان معيار گفتار، پندار وكردار نيك احكام دين واسلام است وبراي يك سكولار دمكرات يا يك سكولار سوسياليست وكمونيست يا…معيار گفتار ،پندار وكردار نيك دقيقاً برعكس ودر بسياري ازموارد بر ضد معيارهاي جامعه مسلمان نشين است ومي بينيم كه تصادم وبرخورد ميان معيار ها قطعي مي گردد .

پس برادر وخواهر محترم هر گاه فرد يا جماعتي از اين شعار زيبا جهت فريب شما وجا باز كردن در ميان جوانان شما بهره گرفت ،با هشياري هر چه تمام تر اول از همه بفهميد كه معيار او چيست وبه چه حزب وگروهي وابسته است؟ هم اكنون عده ي زيادي از مرتدين سكولار با همين شعار قصد مرتد كردن شما را دارند . آنها مي خواهند شما معيار وقانون اسلام را در زندگي فكري وعمليتان كنار نهاده وتابع معيار وقانون سكولاريستي آنها گرديد. پس هشيار باشيد كه آن همان‹‹كلمه الحق يراد بها باطل›› مي باشد. اين هم يكي از حيله ها وتوطئه هائيست كه شيطان ومريدانش مي خواهند كه در ميان ما نفوذ كرده واحكام شيطاني وسكولاريستي خود را بر ما تحميل نمايند.

معيار ما مسلمين در شناخت خوب وبد ، ارزش وضد ارزش، قانوني و غيرقانوني، آزاد و ممنوع ودر همه چيز احكام وقوانين الهي است، وتنها الله حق دارد كه براي انسانها قانون وضع نموده وبگويد :چه پندار يا گفتار يا كرداري خوب است يا بد، چون ‹‹ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ‏ ››(اعراف/۵۴) همچنان كه خلق كردن كار الله است ،امر كردن به اينكه چه چيزي خوب است يانه هم كار الله مي باشد.

پس باید هشیار بود وفريب مرتدين سکولارجهانی و محلی را نخورد ،  آنها بدون شك راهنمايان به طرف جهنمند كه مي خواهند با انواع وسوسه ها وحيله هاي مكارانه  مسلمین را از احكام ومعيار هاي ديني جدا كرده ومسلمین را عاقبت به شر كنند . اينها شياطيني هستند كه جريان ارتداد ومرتد شدن در منطقه را رهبري مي كنند وبا اينكه تاريخ مصرفشان سپري شده اما باز در آخرين نفسهاي زمان مرگ شرمساريشان، باز به مفسده جويي وخيانت شرم آورشان ادامه داده وتا آخرين لحظات مريدي خود به شيطان ودشمني كينه جويانه اشان نسبت به احكام الهي ومردم مسلمان را به اثبات رسانده اند. پس براي نابودي اين خائنان گنديده ی تاريخ گذشته وتحكيم معيار هاي احكام الهي در زمين به پيش

[۱]مظفر بهمن سلطانی هورامی ، تاریخ هورامان/ براساس گزارش تاریخ هورامان ملا عبدالله هورامی متخلص به شیدا، تهران، نشر احسان،۱۳۸۶. ص۳۶۰

دیدگاهتان را بنویسید