ماهیت و اهداف آمریکا در پشت چهره زیبا و فریبنده اش

ماهیت و اهداف آمریکا در پشت چهره زیبا و فریبنده اش

ارائه دهنده: ابوعمر کندزی

امریکا به حیث قدرت نخست در جهان تا امروز، سعی و تلاش نموده تا با حفظ قدرت، نفوذش را گسترش داده و منافع خویش را تأمین نماید. برای رسیدن به این هدف با اسالیب مختلف گاهی خشن، وحشیانه و گاهی ظاهراً آرام و صلح جویانه به دنبال آنست؛ هرچند اسالیب وحشیانه ی خود؛ مانند: استثمار و ظلم بر مردم جهان را با مفاهیم ظاهراً زیبا آراسته می نماید تا بتواند افکار عامه را اغوا نموده برنامه های خود را بهتر عملی کند. طوری که در عراق و افغانستان تحت نام تأمین امنیت جهانی، نابود سازی سلاح های کشتار جمعی، مبارزه با تروریزم و وعده های دروغین کمک زیر نام عمران و بازسازی این سرزمین ها را اشغال کرد.

اما واقعیت امر اینست که تمام این اسالیب، چه وحشیانه باشد یا صلح جویانه، بر می گردد به تأمین منافع امریکا. یعنی در کجا، چی وقت و کدام اسلوب می تواند منافع امریکا را بهتر تأمین کند؛ اگر اسلوب کشتار و قتل به نفع امریکا باشد، این گزینه را انتخاب می کند. در مواردی با نظام های دیکتاتوری به نفع خود کنار می آید و از این کار خود باکی ندارد.

اگر صلح و آشتی نتیجه دهد، چه بهتر! این امر در سیاست خارجی امریکا آشکار است، چون در کشور؛ مانند: سوریه از اسلوب قتل و کشتار جمعی استفاده می کند و با حمایت جنایتکاران مزدور در صدد تأمین منافع اش است، در جای دیگری شیوه ی دیکتاتوری متفاوتی کارگر است؛ مانند: نظام مصر و خانواده آل سعود حاکم بر سرزمین عربستان که در حمایت آن منافع دارد. دفاع از نظام یهود در برابر ظلم با فلسطینیان به سود امریکاست، پشتیبانی از سیاسیون قاتل و خونخوار کشور برمه(میانمار) در مقابل قتل عام مسلمانان قبیله روهنگیای این کشور، به نفع سیاست امریکاست.

این همه با پیش کشیدن مفاهیم؛ چون: حقوق بشر، حقوق زن، تساوی جنسیتی(جندر) جهانی شدن و آزادی ها در سرزمین های اسلامی اتفاق می افتد. و با بهتر جلوه دادن این مفاهیم توسط رسانه های مزدور به چهره زیبا و فریبنده به نمایش گذاشته می شود، در حالی که آن چه دیگران را بر عمل کردن به آن وادار می کند، برای خود تنها در حد شعار باقیست.

فریب دادن اذهان عامه توسط این مفاهیم را در واقعیت خود امریکا می توان دید که از تجاوز جنسی و تبعیض در برابر زنان تا قتل و تبعیض نژادی و مذهبی همه و همه گویای این حقیقت است. بناً از تمام این واقعیات چنین بر می آید که امریکا در شرایط فعلی هر آن چه در عرصه جهانی انجام می دهد، برای اینست تا مانع ظهور قدرت جدید شود که در آینده بحیث قدرت نخست و حرف نخست را در جهان خواهد زد، چه آن قدرت روسیه و چین باشد و یا حکومتی جهانی اسلامی که بر اندازندهء پلان های شوم امریکا و همپیمانانش و بر چیننده نظام های کثیف اش از جهان و خصوصاً از سرزمین های اسلامی است.

دیدگاهتان را بنویسید