تکفیر مخالفین توسط جیش آل سعود در سوریه

تکفیر مخالفین توسط جیش آل سعود در سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

گروه جیش الاسلام به رهبری علوش که مستقیما از طرف آل سعود ساپورت می شود و در منطقه آشکارا به بازوی اجرائی سیاستهای آل سعود در سوریه شناخته شده است . به صورت مداوم مخالفین سیاستهای آل سعود را به خوارج، ضال، مضل ، مرتد و…  خوانده است . اینها ادبیات رایج سلفیهای آل سعود علیه مخالفین بوده است و که به واسطه ی آن تا کنون هزاران مسلمان قتل عام شده اند اما با این وجود کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و متحدینش آنها را گروههای میانه رو و اسلام معتدل معرفی نموده اند .

آل سعود که مجری چشم و گوش بسته ی سیاستهای آمریکا در منطقه بوده  دارای نوچه هایی در سایر سرزمینهای مسلمان نشین جهت براورده نمودن نقشه های ارباب بزرگ آمریکا بوده است . حالا کسانی چون جیش الاسلام برده ی  یک برده ی دیگر است که با ادبیاتی اسلامی به کشت و کشتار مخالفین آمریکا می پردازد. اخیرا چند باره مشاهده نمودیم که شرعی جیش الاسلام جماعت فیلق االشام را مرتد می خواند و با این بهانه ی پوچ ریختن خون آنها را برای سربازانش توجیه می گرداند. کسانی دیگران را مرتد می خوانند و با این بهانه به کشتار آنها می پردازند که خود نوکر مرتدین آل سعود هستند. نوکر یک مرتد که مجری برنامه های کفار جهانی و مرتدین است چگونه می تواند دیگران را مرتد بداند؟

تمام این کشتارها و خیانتهایی که تحت لوای جهاد صورت می گیرد به دلیل جهل مردم است که ابزار دست کفار جهانی و نوکران محلی آنها شده اند و تا زمانی که مردم خود را تغییر ندهند خداوند این وضع نکبت بار آنها را تغییر نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید