علت درگیرهای رایج در میان گروههای مسلح سوریه از زبان رئیس هیئت قضائی حرکة احرار الشام

علت درگیرهای رایج در میان گروههای مسلح سوریه از زبان رئیس هیئت قضائی حرکة احرار الشام

به قلم : ابوخالد کردستانی

احمد محمد نجیب رئیس هیئت قضائی حرکة اشرار(احرار) الشام در توجیه درگیریهای گروه خود با مخالفین در کمال غرور و تکبر و در مقام بزرگتر سایر گروهها نکاتی را بر زبان رانده که جالب توجه است . این مقام قضائی صحوات می گوید:

” متاسفانه برخی همانند کودکان سرکش فکر می کنند که می خواهد همه چیز را برای خود جمع کنند، هر چند که این کار آنان سبب درگیری با اهل خانه و تخریب کامل آن شود. این کودک ممکن است تنها با یک سیلی محکم هدایت شود مخصوصا پس از اینکه این کودک لوس به بزرگترهای خود جسارت کرده باشد.”

اگر گروههای دیگر در تخریب سوریه نقش داشته اند خود این گروه که در پناه آمریکا و ترکیه در حال جنگ و کشتار با سایر گروهها بوده است چکاره است ؟ اگر این گروه قصد دارد به عنوان بزرگتر خائنین در سوریه به خائنین کوچک سیلی محکم بزند، پس چه کسی باید به خودش که بزرگ خائنین و صحوات است و بیشترین کشتارها را در حق مردم انجام داده سیلی محکم بزند؟ بدون شک این سیلی از طرف ملت مظلوم و مسلمان سوریه زده خواهد شد و روزی خواهد آمد که ملت مسلمان سوریه فرق بین خائن کوچک و بزرگ نگذارند و تمام خائنین به دین و ملت و مزدوران آمریکا ومتحدینش را به زباله  دانی تاریخ بریزند .

دیدگاهتان را بنویسید