گفتمانی رودررو با علمای سوء و الرویبضه

گفتمانی رودررو با علمای سوء و الرویبضه

به قلم : مجاهد فی سبیل الله

ای « شیخ»  ای « مفتی » ای « مولوی» ای « مولانا » ای « ماموستا » و اى کسی که دهان ات را برضد ما بازمی کنی !

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟

بیش از چند دهه است مجاهدین در افغانستان و صومال و غرب و اسلامی و عراق با آمريكا می جنگند از دین وناموس خود در برابر کافر سکولار ومزدوران اش و مرتدين، دفاع می کنند .

تو در خانه ات نشستی وآرام زندگی ات را می کنی وهیچ اتهامی برتو وارد نیست؟!

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟

آمريكاى سکولار و مرتدین  در عراق و افغانستان و سینا و… هزاران خواهر مسلمان را زندان کرده ودر زندان ها به آنها تجاوزکرده – مجاهدین  باماشین های استشهادی خود را به دیوار های زندان ها رسانده ومنفجرکردند درب های زندان ها را شکسته وخواهران شان را از زیر تجاوز آمريكاى سکولار و مرتدین رها کردند .

اما توکه در خانه ات نشستی می خوری ومی خوابی آیا نشنیدی فریاد خواهرت را از یکی از سرزمینهای اسلامی که گفت (چادر من را کسی ندیده بود اما حالا از یک کافر سکولار- صلیبی حامله ام ) آیانشنیدی ؟

من میگویم شنیدی پس برو بگرد در نصوص بدنبال حکم کسی که نسبت به خواهرش بی اعتنا است که هیچ بلکه باحرف هایش کافر سکولار- صلیبی و مرتدین را بر او یاری میدهد.

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟

خبر مى دهم برایت سال ها مجاهدین جنگیدن اراضی اشغال شده شان توسط کافر سکولار- صلیبی و مرتدین را آزاد کردند وحالا شریعت الله را در آن حاکم کردند ودارالاسلام بنا کردند که نه در آن کفری است وشرکی – توحید الله جاری است به مسلمانان دین شان تعلیم داده می شود به مستحقین شان زکات داده می شود ودیگر شعائر الله.

اما توچی ؟

درخانه ات نشسته ای وبرای نصرت کفر و شرك طواغيت سکولار دعوت می کنی – به دموکراسی وپارلمان انتخابات شرکی دعوت می کنی در حالیکه این ها کفر و شرك  وضد توحید الله است .

بسوی حاکم شدن طاغوت سکولار و راى دادن وتصدیق طاغوتی که به قانونی که می سازد حکم می کند دعوت میدهی – ودهان ات را برضد کسی که برای قانون الله می جنگد باز می کنی !

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟

درکوچه وبازار واطراف وشهر ات کفر و شرك است و توهین به قانون شریعت الله و رواج دین سکولاریسم تحت لوای آزادی بیان و تو ساکتی می شنوی می بینی و از آن باخبری !

اما دهان ات را برضد کسانی باز می کنی که برای دفاع از قانون شریعت الله  با مرتد ومشرکی می جنگند !

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟

تکفیرمی کنی ومیگوی مجاهدین ربطی به اسلام ندارند و از اسلام خارج شان می کنی تهمت می زنی وافتراء می بندی !

وباز به همین کارهایت خود مجاهدین را متهم می کنی وحکم صادر می کنی !

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟!!

ماکه باعالم کفر می جنگیم ربطی به اسلام نداریم !

اما توکه با حرف هایت عالم کفر را برما یاری میدهی ربطی به اسلام داری ؟

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟!!

بر ما شب و روز بمب های کافر ومرتد فرود می آید ربطی به اسلام نداریم !

اما توکه هر روز سر ات از قصر کافر ومرتد بیرون می آید ربطی به اسلام داری؟

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟!!

مرتدین و کفار سکولار جهانی که با دین سکولاریسم قانون شریعت الله را زیر پا گذاشته اند وتوکه میخواهی با آنها وحدت کنی ربطی به اسلام داری اما ما ربطی نداریم و خوارج ایم ؟

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟!!

ای شیخ !

آیا می دانی حکم کسی را که نسبت به خواهر و مادرش بی اعتنا است ؟

آیا می دانی حکم کسی را که برای حاکم شدن قانونی جز قانون الله دعوت می کند؟

آیا می دانی حکم کسی را که کافر را برمسلمان یاری میدهد حتی با حرف زدن ؟

آیا میدانی ؟ آیا میدانی ؟

برو در نصوص بگرد همانطور که برای ما انتظارمی کشی تامرتد وکافری را بکشیم و تو نصی پیدا كنى تا با آن کافر وطاغوت و مرتد را راضی کنی !

ما مجرمیم و تو نیسیتی؟!!

توحرف میزنی بدان که ماهم حرف داریم .

 

دیدگاهتان را بنویسید