زمزمه های شروع جنگ خونین هیئت تحریر و حرکة احرار جهت در سرزمین مصیبت زده ی سوریه

زمزمه های شروع جنگ خونین هیئت تحریر  و حرکة احرار جهت در سرزمین مصیبت زده ی سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

خبرگزاری إباء تابع هیئت تحریر الشام در اقدامی بی سابقه حرکة احرار الشام را “راهزن و مفسد” خطاب کرده است که وارد سنجار در ریف حماه شده و بر برخی مواضع وابسته به هیئت تحریر مسلط شده اند.آیا اینگونه خطاب آغازی برای استئصال و هجوم شدید و همه جانبه به حرکة احرار الشام است؟ البته اخبار محلی بیان گر این است که هیئت التحریر الشام نیزخود را برای حمله به مواضع حرکه الاسلامیه احرار الشام در سنجار در ریف حماه آماده می کند .

حرکت اشرار شام با آنکه توانسته خود را با اهداف آمریکا هماهنگ کند و از کمکهای استخباراتی آن نیز سود جوید و هیئت تحریر جولانی هم با پرهیز از جنگ و درگیری با مرتدین آموزش دیده ی ترکیه و امریکا چون ارتش آزاد و حزب کارگران اوجالان pkk به صورت غیر مستقیم در راستای طرحهای نظامی آمریکا و متحدینش در حرکت است ؛ اما روشن است که این سکون و آرامش موقتی بوده و ایجاد درگیری میان این گروهها اجتناب ناپذیر است .

خیانت و درگیری میان گروههایی که در راستای اهداف دشمنان ملت خود جنگی نیابتی را اداره می کنند اجتناب ناپذیر بوده و پایانی ندارد و تنها زمانی کشت و کشتار مردم پایان می یابد و از گسترش فقر و فحشاء و نا امنی و ویرانی جلوگیری می شود که قدرتی برتر تمام این خائنین را جارو نموده و به زباله دانی تاریخ بریزد.

دیدگاهتان را بنویسید