ابومحمد مقدسی عامل تجزیه و پراکندگی هیئت التحریرجولانی یا….

ابومحمد مقدسی عامل تجزیه و پراکندگی هیئت التحریرجولانی  یا….

به قلم : ابوخالد کردستانی

گروه جولانی در اساس بر مبنای خیانت، حسادت و حب شهرت و مقام به وجود آمده است . بر همین مبناء تمام شیوخی که از این صفات برخوردار بودند حول و حوش این گروه جمع شده و جهت برآورده نمودن خواسته های نفسانی خود اقدام به ساپورت آن در مراحل مختلف نموده اند .

در ابتدای امر ابومحمد مقدسی، ابوبصیر، هانی السباعی، ابوقتاده، طارق عبدالحلیم و… در یک صف از این گروه در برابر دوله حمایت می کردند ؛ زمانی که این مرحله را پشت سرگذاشتند هر کدام به نفع اربابان خوددر برابر آن موضع گیری کردند؛ عده ای چون ابوبصیر طرطوسی به نفی کامل آن مبادرت نمود ، چون ناتو( منجمله ترکیه و انگلیس) در برابر این گروه موضع گیری منفی کرده بودند. به دنبال آن میان ابومحمد مقدسی و طارق عبدالحلیم و هانی السباعی و…. هم اختلاف افتاد و هر کدام بارکیک ترین کلمات به هم حمله نمودند.

طارق عبد الحلیم علت این آشفتگی و پراکندگی هیئت جولانی را البرقاوی (ابومحمد المقدسی) و غلو او می داند. او در تویتر خودش نوشت که گرایش حرروی شیخ المقدسی که برای همه شناخته شده و اهل غلو بودن او موجب تفتت و پراکندگی هیئت شده است. طارق عبدالحلیم  ابومحمد المقدسی را “این مرد” خطاب کرده و نوشته که او اصلا علمی ندارد! او ابومحمد المقدسی را متهم کرده که حتی تحصیل خودش را تمام نکرده و گفته که اگر این مرد تحصیل خودش را به انتها می رساند فرصت بهتری برای او به وجود می آمد!

اینها کسانی هستند که عده ای از اهل سنت آنها را شیوخ جهاد خطاب می کنند و سرنوشت خود را در اختیار فتواهای چنین انسانهائی قرار داده اند. آیا وقت آن نرسیده که اهل سنت به جایگاه این شیوخ فتنه و آشوب پی ببرند؟

دیدگاهتان را بنویسید