بازگشت حكام آل سعود و امارات به قبل از بعثت پيامبر اسلام

بازگشت حكام آل سعود و امارات  به قبل از بعثت پيامبر اسلام

به قلم : ابوخالد كردستاني

طارق عبدالحليم يكي از شيوخ ساكن در دارالحرب كانادا و طرفدار جبهه جولاني  در واكنش به جنگ افروزيهاي نوكران آل سعود و امارات و …. بر عليه جبهه جولاني با دابيات خاص خود و شركايش به معرفي مملكهتاي آل سعود و امارات مي پردازد و مي گويد: “مملکت بنی سعود در حال حاضر با امارات برای رياست فسق، بدکاری، قمار و خمر رقابت دارد و به کار خودشان قبل از بعثت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برگشته اند… مکان دعوت توحید به  به مكاني برای بدکاری و توطئه و فواحش شده است… ”

رژيم فاسد آل سعود سالهاست كه تعلق خود به قانون شريعت الله را كنار نهاده و با نوكري براي كفار در حد يك زير دست دون پايه ي كفار سكولار خارجي جهت دشمني با قانون شريعت الله و مجاهدين شريعت گرا تبديل شده است . امارات و بحرين و… هم در اين كفريات در حال مسابقه با اين ام الفساد جهان اسلام هستند. اين امر جديدي نيست .

طارق عبدالحليم كه همچون ساير شيوخ ساكن در دارالكفر از بيان جنايات اربابان خود خاموش و لال شده است، قصد دارند با بيان كلماتي احساسي، آنهم پس از اينهمه سال، در برابر جنايات فجيع حكومتهايي چون آل سعود و امارات  خود را دشمن جنايتكاران و حامي مظلومين معرفي نمايند. اين علماي كتابخانه اي ساكن در دارالكفر عملا در اختيار بخشي از جنايتكاران و كفار جهاني و منطقه اي هستند و تنها در برابر آندسته از جنايتكاران ظالم سخن پراكني مي كنند كه  اين سخنان به نحوي منافع اربابان آنها را تأمين نمايد. كساني چون ابوبصير(ساكن انگليس) ابوقتاده و مقدسي سا كن در اردن، شبكه هاي كلمه، نور، وصال تحت حمايت رژيم فاسد آل سعود نيز از اين قاعده مستثني نبوده اند .

اهل سنت بايد بيدار شوند و بدانند كه در دام علماي سوء و فاسدي افتاده اند كه آنها را در راستاي اهداف كفار جهاني و طاغوتهاي محلي قرباني مي كنند . اهل سنت نبايد اجازه دهند كه دشمنانشان از كانال اين علماي معلوم الحال به آنها خط بدهند اين علماي سوء نيز همچون حكومتهائي كه در آن به سر مي برند دشمن اسلام و اهل سنت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید