عبدالرزاق المهدی از شیوخ صحوات شام جاهل یا کودن یا….

عبدالرزاق المهدی از شیوخ صحوات شام جاهل یا کودن یا….

به قلم : ابوخالد کردستانی

زمانی که علمای سوء و الرویبضه همدیگر را مورد نقد قرار می دهند بیشتر شبیه فحشهای کوچه بازاری می مونه تا نقد یک عالم از عالم دیگر و الله متعال اینگونه آنها را برای مردم رسوا و بی ارزش می کند . چندی پیش د. خالد الحایک  در قالب  نصیحت از شیخ عبد الرزاق المهدی انتقاد کرده و به او تذکر داده که ترکیه از حرف های ارباب خودش اطاعت می کند. خالد الحایک که قبلا گفته بود ” من کودن تر از عبد الرزاق المهدی ندیدم، حالا گفته است که فردی جاهل از او ندیده است .”

عبدالرزاق المهدی به همراه ابوبصیر طرطوسی تبدیل به شیوخ ناتو و ترکیه شده اند و در راستای اهداف ناتو فتوا صادر می کنند. در پی فتوای این دسته از علمای سوء مردم اهل سنت شمال سوریه پذیرای ارتش ترکیه و حتی ارتش آمریکا در اشغال سرزمینشان شدند .

با آنکه خالد الحایک کسانی چون عبدالرزاق را جاهل و کودن مورد خطاب قرار داده است اما واقعیت این است که این دسته از شیوخ جزو ارتش اشغالگران محسوب می شوند که در بخش جنگ روانی و تبلیغات مشغول فعالیت هستند و کار این علمای سوء بسیار خطرناکتر از کار یک سرباز مسلح دشمن است . به یاد آوریم علمای سوئی چون بلعم باعورا ارتش فرعون را به چنان درجه ای رسانده بودند که حاضر شدند به دل دریا بزنند؛ و در لیبی هم، همین موجودات به نفع موسولینی فتوای خوارج بودن عمر مختار را صادر نموده و مردم را به کناره گیری از انقلابیون آزادیخواه و جنگیدن در کنار اشغالگران فاشیست تشویق و ترغیب می کردند .

اهل سنت عراق،سوریه، افغانستان، پاکستان، دول عربی و… سالهاست از دست چنین موجوداتی رنج می برند .

دیدگاهتان را بنویسید