فساد ابو محمد مقدسی و دیگر شیوخ ساکن در دارالکفر در سرزمینهای مسلمان نشین

فساد ابو محمد مقدسی و دیگر شیوخ ساکن در دارالکفر در سرزمینهای مسلمان نشین

به قلم: ابوخالد کردستانی

رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که اصحابش را به یمن روانه کرد پس از استناد به کتاب و سنت به اجتهاد خود آنها نسبت به «وضع موجود» آن سرزمین سفارش و رضایت نمود. یعنی پیامبر خدا نیز در «وضع موجود» سرزمینی که از آن دور بود و نسبت به «وضع موجود» آن آگاهی نداشت دخالت ننمود . چون مسلمان در موقعیتهائی قرار می گیرد و نیازهایی پیدا می کنند که با هیچ چیز دیگری در دنیا شباهت ندارد و باید متناسب با وضعی که در آن قرار گرفته و نیازهائی که پیدا کرده است خودش راهکار مناسب را پیدا کند .

اما می بینیم کسانی در قارات دیگر و یا هزاران کیلومتر آن طرفتر از «وضع موجود» مسلمین، در یکی از سرزمینهای دارالکفر و دارالحرب در امنیت و رفاه نسبی نشسته  و نا آگاهانه و تنها بر اساس اخبار آلوده برای مسلمین فتوا ی بسته بندی شده صادر می کنند .

شیخ ابو النور احمد نجیب یکی از شیوخ صحوات در مورد بخشی از این شیوخ مخالفش می گوید: هیچ کس مثل المقدسی و الغنامی به ثوره ضرر نرسانده است. گناه این دو نفر از نفع آنان بیشتر است. اگر این دو نفر مشغول بلاد خودشان باشند، خیر بیشتری خواهند داشت و خیر آنان بیشتر باقی خواهد ماند.

این شیوخ در حالی اقدام به چنین صادراتی می کنند که در برابر کفار و طاغوتهای حاکم بر سرزمین تحت سکونت خود سکوت اختیار کرده و به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم در برابر کفریات و جنایات آنها تبدیل به «شیطان لال» شده اند . ابوبصیر طرطوسی، هانی السباعی، طارق عبدالحلیم، مقدسی و… مصیبتهائی هستند که خود را در جایگاهی بالاتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض نموده و در پناه یکی از طاغوتها و کفار نا آگاهانه برای «وضع موجود» مسلمین سوریه، عراق، افغانستان، ایران و سایر سرزمینهای مسلمان نشین فتوا صادر می کنند . فتواهای ظالمانه و به دور از واقعیتی که تا به حال جان هزاران مسلمان را گرفته و میلیونها مسلمان را آواره نموده و ناموس و مال و سرزمین میلیونها مسلمان دستخوش تاراج و نابودی شده است .

اهل سنت تا کی قرار است فریب این موجودات را بخورد؟ کی قرار است از این خواب پریشان بیدار شود ؟

دیدگاهتان را بنویسید