اهمیت حکومت اسلامی و دارالاسلام در وضع موجود مسلمین

اهمیت حکومت اسلامی و دارالاسلام  در وضع موجود مسلمین

به قلم : سید مراد کامیارانی

دارالاسلام سرزمینی است که بر اساس یکی از مذاهب اسلامی و یا شورای اسلامی و اجماع تمام مسلمین اداره می شود . چنین سرزمینی که دارای حکومتی اسلامی است سپری دربرابرهرنوع درنده ، مضرات ودشمن امت اسلامی می باشد.

ای کاش مسلمین اهمیت دارالاسلام و حکومت اسلامی را درک کرده وبه آن افتخارمی کردند وبه یاری وگسترش این  حکومت اسلامی باجان ودل همگام حرکت می کردند. ای کاش جوانان مسلمان تحت تأثیرفرهنگ قومیت زبان وسمت ونژاد نمیرفت، ای کاش فرزندان مجاهد این امت را فرزندان جان برکف اسلام برادر وفرزند خود واصیلی این امت می دانست.افسوس که اکثریت نیست.

ای کسیکه مجاهدین حکومت اسلامی  رامزدور ودست نشانده غرب دانسته به نام های زشت والقاب تحقیرآمیز خطاب می کنی یکبار برغزوات پیامبر   نگاه بنداز ویک بار به جنگ های خلفای راشدین واصحاب   وسایرفرماندهان اسلامی نگاهی بنداز که چه تفاوتی بین آن ها ومجاهدین  حکومت اسلامی وجود دارد؟

  • آیا حکومت اسلامی ما  بخاطر جنگ بامشرکین زیاده روی کرده است؟
  • آیا تمام فرق و مذاهب اسلامی و تمام تفاسیر آن را در خود جای نداده است؟
  • آیا مذاهب مختلف اسلامی را در انجام عبادات فقهی خاص خود محدود کرده است؟
  • آیا در خدمت رسانی و مراکز درمانی ، آموزشی و… میان مذاهب اسلامی فرق گذاشته است؟
  • آیا به خاطر مذهب با مسلمین جنگیده است؟
  • و…

اگر ازاسلام ونحوه جهاد وبرخورد با اسیران واختیارات مجاهدین از شریعت خبرمی داشتی هرگز به تبعیت از دین فروشان آل سعود و علمای سوء آن هارا تروریست خطاب نمی کردی. پس تو خواسته ونخواسته بامخالفت با  دارالاسلام و حکومت اسلامی آن درتائید  دین سکولاریسم و نظام دموکراسی ودرتداوم بردگی مسلمین و استعمار واستثمار توسط کافران ودرآه وناله فرزندان یتیم زنان بیوه اسیران زندان نشین فقرای مظلوم جوانان سردرگم وبی هدف مهرتایید می گذاری،  آیا این را می دانی  ؟

این را یقین بدان  که : چراغ چشم امت آرزوهای بی شمار قلب مسلمین،امید های زنان ومردان  مسلمان  حکومت اسلامی و امت تحت پوشش آن است ، تا علاوه بر فراهم نمودن «اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف»انتقام  آنها را ازکفار سکولار خارجی ومنافقین محلی  گرفته ، آنان را از شر دین سکولاریسم و  نظام دموکراسی برده گی غربی نجات داده و این مسلمین یک ونیم میلیاردی را رهبری کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید