جولانی سبب خذلان انقلاب سوریه یا طرطوسی خائن ملعون و سگ ترسو

جولانی سبب خذلان انقلاب سوریه یا طرطوسی خائن ملعون و سگ ترسو

 

به قلم ابوخالد کردستانی

باور کنید ادب و «لفظ قلم» این شیوخ صحوات ساکن در دالکفر و دارالحرب انسان را به یاد دعوا و جنگ لفظی مردان و زنان بدکاره ای می اندازد که جرئت جنگیدن ندارند و تنها از دور به همدیگر فحش می دهند. فرق این شیوخ تنها در این است که فحشهای آنها آمیخته ای از کلمات کوچه بازاری با کلمات شرعی است .

ابوبصیر طرطوسی که ساکن انگلستان بوده و از کانال ترکیه در جناح ناتو قرار گرفته و به نفع آن فتوا صادر می کند معمولا مخالفین ناتو را مورد حمله قرار داده است و اخیرا در فتوائی جدید  محمد الجولانی را سبب خذلان ثوره شام معرفی می کند که ادعای نصرت شام را دارد.

از طرف دیگر طارق عبد الحلیم یکی دیگر از شیوخ ساکن در دارالکفر کانادا بر وی تاخته و با الفاظی قابل توجه، جوابی علمی!!  به سبک رایج میان این شیوخ  به وی داده است و گفته:” مفسد جاهل خائن، این انسان ترسوی فراری از حروب اهل خودش فرار کرده است. این الطرطوسی ملعون الجولانی را سب می کند، این انسان خائن دین خودش را به شیطان فروخته است.  الطرطوسی سگ ترسوئی است که از حروب شام فرار کرده است. ”

طارق عبدالحلیم  که به حمایت از هیئت تحریر جولانی شهرت دارد قیاس به نفس می کند و صفاتی را برای ابوبصیر بیان کرده است که معرف خود ویست، کسی نیست از وی بپرسد که اگر طرطوسی به لندن فرار کرده مگر خودت در سوریه هستی یا در پناه حکومت کافر کانادا آرام گرفته ای؟ اگر او دینش را به انگلیس و ترکیه فروخته است تو هم آن را به کانادا و متحدینش فروخته ای، اگر انگلیس شیطان است پس کانادا چیست؟  اگر طرطوسی اقدام به سب جولانی نموده است خودت در همین چند جمله غیر از فحش و سب و بد دهنی چیز دیگری گفته ای؟!!

اینها نمایندگان و رهبران فکری، اخلاقی و روحی بخشی از گروههای مسلحی هستند که در سوریه  به دفاع از اهل سنت در حال جنگند، اگر اینها رهبران آنها باشند به نظر شما نتیجه و فراورده ی این گروهها چه خواهد بود؟

 

دیدگاهتان را بنویسید