دلایلی روشن در دالکفر بودن حکومت سکولار اردوغان و ترکیه

دلایلی روشن در دالکفر بودن حکومت سکولار اردوغان و ترکیه

به قلم: سید مراد ارومیه ای

دارالا سلام سرزمینی است که قانون اساسی آن بر اساس دین اسلام و یا یکی از مذاهب اسلامی اداره می شود و رهبر آن نیز مسلمان است ، هر چند که اکثر ساکنان آن غیر مسلمان باشند مثل هند و….. و دارالکفر سرزمینی است که قانون اساسی آن بر اساس دین اسلام و یا یکی از مذاهب اسلامی اداره نمی شود، هر چند که اکثر ساکنان آن مسلمان باشند. در دارالاسلام و دارالکفر معیار ساکنان آن سرزمین نیستند بلکه قانون اساسی آن سرزمین معیار است .

حکومت سکولار ترکیه و اردوغان، خلیفه ی اخوان الشیاطین ، را در چند مورد  زیر بررسی می کنیم:

۱-  ﻣﻮﺍﻻﺕ ﺑﺎ کفار و ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ

۲-  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻡ

۳-  ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻔﺮﯼ ﺑﺠﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻡ

۴-  ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﺮﺩﻥ؛ ﺣﻼﻝ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ” ﮐﻔﺮ ” ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺣﺎﻝ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺁﯾﺎ حکومت ترکیه و دولت سکولار ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ !

  • ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ” ﻣﻮﺍﻻﺕ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﺭ ” ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ  می توان ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮد:

ﺍﻟﻒ : ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ” ﻧﺎﺗﻮ ” ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺩﺭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ سکولاریستهای جهانی

ﺏ : ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺋﺘﻼﻑ سکولاریستهای جهانی بر علیه مجاهدین در سراسر دنیا

ﺝ : ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖِ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻄﻮﺭ  صد در صد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﺩ.

ﺩ : ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ اطلاعاتی، نظامی ، مالی و غذائی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اشغالگر اسرائیل زمانی که این حکومت در حال قتل عام مسلمین است. (اما مثل منافقین ریاکارانه در تبلیغات خود چیز دیگری می گوید)

ﻡ : ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ، ﺑﺎﻻَﺧﺺ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ

۲-  ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ” ﺩموﮑﺮﺍﺳﯽ  سکولاریستی  ” ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥِ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

۳-  رای همه روشن است که قانون اساسی حکومت ترکیه و اردوغان سکولاریستی است که در آن هیچ ارزشی برای قانون شریعت الله و حدود آن قائل نیستند .

۴-  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺩﺭ  سکولاریسم  حق تشریع و قانونگذاری به اشخاص تعلق دارد نه به الله؛ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﻫﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ.

این گوشه ای از واقعیتهای حکومت سکولار ترکیه و خلیفه ی اخوان الشیاطین است که منافقین و التقاطی هائی در ایران قصد دارند آن را به عنوان یک جریان اسلامی به مردم بقبولانند .

دیدگاهتان را بنویسید