اصول امنیتی و ضد جاسوسی در برابر دیکتاتوری مهاجم سکولاریستی و توله های محلی اش (۳)

اصول امنیتی و ضد جاسوسی در برابر دیکتاتوری مهاجم سکولاریستی و توله های محلی اش (۳)

ارائه: ع. پروانی

امنيت اسناد و مطالب مهم :

 

دشمن هميشه در فكر ضربه زدن مى باشد. براى كارى بودن ضربه بايد معلومات دقيق بدست بياورد، اين معلومات را به طريقه هاى ذيل بدست مى آورد:

۱-        در صفوف مجاهدين جاسوس داخل ميكند.

۲-        بعضى افراد مجاهدين را كه ايمان ضعفيف دارند استخدام مىكند.

۳-        پنهانى جاسوسى نموده و از دور مراقبت مى نمايد و يا ذريعه بدست آوردن اسناد كتبى و تلاشى و يا تحقيق با زندانيها، معلومات بدست ميآورد.>

براى جلوگيرى از افشاء شدن اسرار خويش بايد اولاً افراد طورى تربيه شوند كه عقل و افكار شان دزدى نشود وتحت تأثيرتبليغات قرار نگيرند. ثانياً صفوف تنظيم به حدى مستحكم و اختراق ناپذير باشد كه جلو نفوذ دشمن در داخل آن بشكل قطع گرفته شود.

براى اين كارمجموعات و گروپ هاى مجاهدين و يا افراد تنظيم ها در چند مرحله تحت يك برنامه دقيق بطور ذيل تنظيم شوند:

مرحله اول: مرحله تعارف با شخصى است كه مىخواهيم او را تنظيم كنيم كه در قدم اول حد اقل بايد هيچ مشكل ظاهرى نداشته باشد.

مرحله دوم: دراين مرحله بايد معلومات كافى در مورد وى بطور سرى جمع آورى گردد، طوريكه خودش به آن پى نبرد، و بايد در اين مرحله در موارد ذيل معلومات كافى بدست آيد:

الف: معرفت حالت گذشته وى: كه بايد نقطه ضعفى نداشته باشد، بطور مثال مى بينيم كه در گذشته عضو يك تنظيم سياسى بوده بعد آنرا رها كرده ، ببينيم كه چه چيز باعث اخراج و يا رها كردنش از آن تظيم شده، مثلاً اگر اختلاس، جاسوسى، يا بد اخلاقى…. بوده باشد بازهم به آن روى خواهد آورد، و دشمن از آن نكته ضعف او استفاده خواهد كرد.

ب: دانستن اتجاهات سياسى وى: با پرسيدن از دوستانش .

ج: دانستن اتجاهات فكرى وى : زيرا مهمترين مبداء نظم و تجمع افراد عقيده و طرز فكر آنان است. براى منظم باقى ماندن تنظيم وصف واضح بودن اتجاهات فكرى هرتنظيم ضرورى است، اگر منهج واضح نبود صف از هم مى پاشد.

مرحله سوم: برقرارى رابطه با مدعو: دعوت كننده در اين مرحله با مدعو رابطه برقرار نموده و او را از اهداف تنظيم و برنامه هاى دينى و جهاديش باخبر مى سازد، و فكر و علاقه او را با تنظيم تحكيم بخشيده و او را ذهناً آماده مىسازد تا در دردها و رنجهاى تنظيم شريك و همدرد شود. لياقت او را معلوم مىكند و از توانمندى هايش براى پيشرفت امور مسلمانان استفاده مىكند.

مرحله چهارم: مرحله تربيه و ترننگ: اول بايد تربيه شرعى و سياسى شود و مبادى دين و اخلاق در وجودش ريشه كند، بعد تربيه نظامى و ترننگ عسكرى داده شود، و در موارد خاصى تخصص بگيرد و مسايل امنيتى وقايوى را بسيار جدى بگيرد.

مرحله پنجم: مرحله پيگيرى و متابعت: در اين مرحله به مدعو از نظر امنيتى توجه جدى صورت گېرد به اشتباهاتش زود متوجه كرده شود، انحرافاتش را زود علاج كند و به تدريج او را به كمال برساند و در صورت عدم اصلاح پذيرى ازتظيم اخراج گردد.

مرحله ششم: مرحله مكافات و مجزات: كه بايد براى تشويق مكافات مناسب در نظر گرفته شود و در صورت قصور و كوتاهى مجازاتى در نظر بگيرند كه بتواند مانع تكرار تخلف گردد.

وقتى در جذب افراد مراحل فوق در نظر گرفته شود اسرار تنظيم و اسنادش در امان خواهد ماند.

امنيت اسناد:

براى رسيدن به اهداف به اسنادهاى اصلى و جعلى هردو ضرورت است، بايد اسناد جعلى بسيار دقيق و ماهرانه تزوير شود. در هر سفر بايد از يك شناخت كارت يا پاسپورت بيشتر با خود نداشته باشى، آدرس ها و تيلفون هايت به شفر نوشته شده باشد و يا در  word  نوشته و در ايميل حفظ شود كه اسم آدرس آن خيلى مشكل باشد، نامه هاى خاص را فوراً به اصحابش برسان و طولانى بدون ضرورت با خود نگهمدار.

اوراق نهايت خطرناك سوزانده شود، بعد سائيده شود و آب بر آن ريزانده شود.

براى فوتوكاپى اسناد مهم لازم است نزد افراد امين و همراز مراجعه كنيم. بهتر است هميشه براى كاپى گيرى يك دوكان مطمئن انتخاب شود، اوراق اضافى در جاى مناسبى سوزانده شود، نسخه ها اضافه از ضرورت كاپى نشوند

 

امنيت اسلحه و جنگ هاى چريكى

الف:  امنيت سلاح و مهمات هنگام خريد و فروش:

بايد بايع و مشترى هردو مطمئن باشند. وسايل غير ضرورى يا فروخته شده ويا دفن گردد. سلاحى كه ذخيره مىگردد بايداجراءات امنيتى آن كامل شود تا انفجار نكند. اسلحه را در چندين نكات ذخيره كنيم و بايد جا هاى مذكور مرطوب نباشد. نقشه اماكن ذخيره سلاح بايد دقيق بوده و جايها بايد براى ذخيره كردن مناسب باشد. و در صورت افشا شدن فوراً اماكن ذخاير تبديل گردد . سلاح وقتاً  فوقتاً پاك كارى شود. پتاقى ها از مواد منفجر دور ذخيره شوند.

مهمات بايد در عمق يكنيم متر دفن گردد تا اجهزه دشمن آنرا كشف نكند. با مواد منفجره بايد بيشتر احتياط شود، طوريكه با احتياط ولى بدون ترس و بدون غرور با آن معامله كنيم . زيرا خطاى اول خطاى آخر  است، نبايد با معلومات ناقص با متفجرات معامله كرده و بايد با بسيار نرمى به آن دست زد مثل اينكه با زنده جان معامله مى شود. هميشه بايد مثل بار اول با آن احتياط شود نه اينكه بگويدحالا ديگر عادت كرده ايم و به سرعت كاركنيم.

نبايد مواد منفجره در حرارت، رطوبت وتحت چكش و فشار قرارداده شود. همان احتياطى با مواد منفجره صورت گيرد كه با زهر صورت مىگيرد. و اخيراً بايد  گفت كه در وقت خستگى و قهر و جگرخونى نبايد با متفجرات معامله كرد.

پتاقى ها نبايد از قسمت ثلث اخير آن گرفته شوند و نبايد با مواد منفجره يكجا ذخيره شوند. نبايد لين پتاقى هاى برقى را كشيد و بايد نوك آنها را با رابرتيپ پيچيد. نبايد ميخ را به آن داخل كرد و نبايد با دندان و چاقو و غيره آنرا فشار داد.

در وقت انتقال نبايد متفجرات و پتاقى ها را باهم يكجا برد. و بايد آنها را در وقت انتقال از بطرى و يا ديگر مصادر برقى دور داشت . مواد منفجره و پتاقى ها بايد محكم بسته شوند تا در وقت انتقال باهم اصطكاك نداشته باشند.

ب: امنيت مراكز ترننگ و راههاى رفتن به جبهات:

بايد جاى مناسبى براى ترننگ ساخته شود و زود تبديل گردد. مركز بايد به قدر مناسب از مردم دور بوده و از چشم وگوش ديگران كناره باشد. تعداد ترننگ كنندگان بين ۵ـ ۱۵ نفر بوده و نبايد تعداد زيادى جمع شوند. بين يكديگرشان تعارف حقيقى صورت نگيرد، و هنگام برگشت با خود آثار نداشته باشند و از خود بقايا نگذارند. روحيه سمع و طاعت و رفع معنويات در شاگرادان پيوسته رشد و ارتقا يابد. شاگردان و استادان بايد از اعمالى كه شكوك و شبهات ايجاد مىكند بپرهيزند. بطور مثال اگر محل ترننگ يكى از خانه ها در شهرها باشد، خريد مواد خوراكى از دوكان هاى قريب آن خانه بدون شك دوكانداران را بر وجود تعدادى غير عادى در آن خانه مشكوك خواهد ساخت و همچنان خريدن مواد لازم براى  تدريب از نزديكان محل شبهه آفرين است. از طرف ديگر شستن لباس هاى زياد و آنرا در تناب حويلى آويزان كردن راهنماى خوبى براى جواسيس دشمن خواهد بود.

اسم خود و حتى ولايت خود را در مركز ترننگ و در جبهات و عمليات ها تغير بايد داد چيزهاى غير ضرورى را باخود نبريد. مثل تيلفون كه در آنجا كار نمى كند و شما آنرا به حيث برق دستى استفاده مىكنيد و شماره هاى زياد برادران در آن ثبت است، اين كار جفاى بزرگ است، در مقابل ده افغانى چراغ دستى بخريد و تيلفون را در خانه رها كنيد، همچنان كتابچه هاى تيلفون يادداشت هاى مهم و غيره را كه در مركز به آن ضرورت نمى افتد نبايد باخود داشت، صورت و قيافه خود را بايد مناسب راه هاى رفت و برگشت ساخت تا كسى شك نكند.

اين را  در ذهن خود به يقين مبدل بسازيد كه هر آنچه در مركز ترننگ مى گذرد دير يا زود توسط جواسيس و يا توسط يكى از دوستان كه دستگير مى شود به دسترس استخبارات دشمن قرار خواهد گرفت، بناءً در مركز ترننگ و حتى در جبهات به همين فكر و ذهن بوده احتياط نمائيد.

بعضى شاگردان از حد ضرورت زياد مى پرسند، بايد استاد به آنان برعكس آنرا بفهماند و هركس از جمع معلومات غير ضرورى بپرهيزد.

نكات مهم مراكز ترننگ عبارتند از اينكه جاى مشخصى ندارد، مصارف زياد مالى ايجاب نمىكند، مسئولين مشخص و دايم ندارد، دو الى سه نفر مسئولين كه از هر لحاظ متمايز بوده در حفظ اسرار، صبر و حكمت و مسايل استخباراتى واستخدام انواع اسلحه و تمرينات نظامى ماهر  بوده و از همه مهمتر اينكه متقى ترين افراد بوده و باجهاد فى سبيل الله محبت عميق داشته باشند، براى هردوره ضرورى است.

تعداد شاگردان بايد محدود بوده سن هايشان متقارب باشد، و بايد همه متيقن باشند كه آمادگى و اعداد براى جهاد فرض است. و حق اولويت براى كسانى باشد كه هرچه زود تر به سنگرها ميروند و از تقوى و روحيه شجاعت و حب عميق با سنگر و جهاد برخوردار بوده  و از همه مهمتر اينكه در حفظ اسرار  بى نظير باشند. مراكز ترننگ داراى زمين فراخ براى تمرين هاى ورزشى بوده و بهتر خواهد بود كه در كنار و يا نزديك دريا ها باشد تا آب بازى و غوطه زنى را  نيز بياموزند، و براى ترننگ نظامى و مخصوصاً نشانزنى، دامنه ها و دره هاى كوه ها را بايد اختيار نمود.

ج: تكتيك در جنگ هاى چريكى:

بايد هميشه از محاصره شدن خود را نگهداريد و در صورت احتمال اين حادثه از جنگ صرف نظر كنيد، بسيار مخفيانه كارشود و چريكان بايد  خود را در ميان مردم مخفى كنند، راه بايد كاملاً مأمومن بوده و راه فرار باز باشد ، نبايد از خود در مسير و جاهاى استراحت آثار بگذارند، كارها به سرعت، دقت وجديت انجام شود و زود پايان يابد. بهتر است هدف مورد حمله متحرك باشد، در آنصورت خوب ضربه پذير مى باشد، در جاهاى مناسب مخفى گاه هاى موقت ساخته شود تا مواد خوراكى و مهمات در آنجا نگهدارى شده و در صورت ضرورت از آن استفاده شود. همچنان براى انتقال زخمى ها و شهدا موقتاً از آن استفاده شود. در صورت مشكل شدن انتقال شهداء بايد اسلحه و اسناد آنها انتقال داده شود تا بدست دشمن نيفتد.

افتيدن اسناد شهداء بدست دشمن ضربه بزرگ استخباراتى به مجاهدين وارد خواهد ساخت، زيرا از روى شماره هاى تيلفون و ديگر اسناد مجاهدين را پيگيرى مىكنند.

د: تدابير امنيتى در جنگ شهرها:

بايد راههاى براى رفتن وآمدن انتخاب شود كه آسان، پر امنيت و خالى از قرارگاه هاى قوى دشمن بوده  و در صورت عدم امكان بايد از آنجا به سرعت بگذريم. در مناطق هموار و برهنه و سرك ها و راه هاى بزرگ نرويم زيرا به آسانى مورد انداخت دشمن قرار مىگيريم، پېشروى بايد از جهتى باشد كه براى توپخانه خودمان مشكل ايجاد نكند، براى پيش روى بايد از بم هاى دودى براى ستر و اخفا استفاده كنيم ، و همچنان ديوارها و درختهاى برگ انسان را پنهان مى كند. بايد از قبل آنرا مشخص نموده و از يكى به ديگرى به سرعت برويم وقتى  فير مىكند بايد از طرف چپ ستره خود فير كند و از راست پيش روى و برعكس آن نيز درست است.

امنيت عراده جات  و سفر

وقتى مى خواهيم ذريعه موتر عملياتى را انجام بدهيم بايد موتر مذكور چهار دروازه داشته باشد وبعد از هر عمليات بايد رنگ شود در حالت عادى پنهان كرده شود و بدون عمليات در برنامه هاى ديگر از آن كار گرفته نشود، تمام آينه هايش سالم باشد، مثل موتر هاى عموم مردم باشد تا جلب توجه نكند، ماشين آن فعال بوده ونمره آن به آسانى حفظ نگردد، قبل از عمليات خوب چك شود تا مشكلى نداشته باشد، نمبر و اسناد آن  جعلى  بوده، و موتروان  خوب  لايق  باشد.

هنگام سفر در سرويس هاى عمومي براى تكت گرفتن اسم خود را ننويسيد و يا اينكه اسم مستعار بنويسيد. بعد از كامل شدن مسافرين و حركت موتر، سوار شويد و بگوئيد عجله داريد و به كرسى غير مناسب  اكتفاء كنيد. قبل از رسيدن به ايستگاه پياده شويد زيرا استخبارات در ايستگاه هاى عمومى شبكه دارند. اگر مى خواهيد از كندهار به غزنى برويد تكت كابل را بگيريد بعد در غزنى فرود آئيد. اگر در چند موتر سوار شويد بهتر است. با دريور بدون ضرورت حرف نزنيد. اگر مواد ممنوعه باخود داشتيد در موتر هاى سوار شويد كه مسافر زياد دارد و مواد را از خود دور بگذاريد، مواد ممنوعه وحتى اضافى را با خود بدون ضرورت  شديد نگيريد زيرا وقتى كسى دستگير  شود از ورق معاينات شخصى او كه همراهش باشد نيز تحقيق نموده و لت و كوب مى كنند و  مى گويند كليد اين شفر را براى ما بيان كن يعنى بر ورق معاينات شما گمان اسناد محرم شفرى را ميكنند. از سفرهاى غير ضرورى شديداً دورى كنيد زيرا هر دو متحركى حتماً روبرو خواهند شد.

اگر همكارانتان را ديديد با  او هيچ تماس نگيريد. اگر كسى شما را شناخت به او بفهمانيد كه به كسى در مورد تو چيزى نگويد. اگر صرف ديدن لحظه يى بود به سلامش جواب ندهيد فكر مى كند كه شايد من اشتباه كرده ام، اسناد مهم و اموال  خود را در جيب هاى داخلى بگذاريد تا دزدى نشود، در بعضى كشورها چون ايران دزدى بيك هاى دستى و كيسه برى زياد است. حركات و التفات هايت بسيار عادى و چون ديگران باشد، فريضه امر بالمعروف ونهى از منكر را بگذار. در جريان سفر بايد بين تو و مركز شفرى باشد كه در صورت دستگيريت به آنها بفهمانى ولى ظاهراً معنى اطمينان را بدهد، بطور مثال ما بدون مشكل به مقصد رسيديم. در بسيار موارد دستگيرى، در ابتدا به آسانى مى توانى خود را با پول آزاد بسازى. مثلاً پليس پاكستان  گرفتن  پول و رها كردن  مطلوب را از دستگيريش واخذ رتبه بهتر مى دانند. و در روسيه مادر خود را هم در مقابل پول مى فروشند. ولى به اين نكته متوجه باشيد كه صد دالر بدهيد نه هزار، زيرا پول زياد قضيه را برايشان مهمتر مى سازد.

بعضى شرينى ها و ميوه هاى تازه را به كسانى كه موتر حامل ترا تلاشى مى كنند تعارف نموده و يا به زور برايش بده از بسيار سخت گيرى صرف نظر مى كند، بايد براى سفر خود هدفى داشته باشى و براى همان هدف  وسايل همرايت باشد. مثلاً وقتى ايران مى رفتى بگو براى زيارت قبرها مى روم و خود را شيعه معرفى كن و وسايل چون مهر سجده زنجير براى زنجير زنى دعاى  كميل  وغيره  در  بيك  خود داشته  باش.

تغير قيافه در سفر بسيار مهم است، و اين موضوع براى تشريح بيشتر ضرورت ندارد، سكونت در هوتل ها و مراجعه به شفاخانه ها نيز مشكل آفرين است زيرا فهرست ساكنان هوتل وقتاً فوقتاً به استخبارات  تحويل داده مى شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید