تقسیم جهان اسلام از (سایکس بیکو) به (امریکا بیکو)

تقسیم جهان اسلام از (سایکس بیکو) به (امریکا بیکو)

ارائه دهنده: نذیر احمد  کندزی افغان سایکس بیکو” همان توافق شوم و سری است که انگلیس و فرانسه در میان خود ‏برای تقسیم جهان اسلام به آن دست یافتند. این توافق بعد از آن صورت گرفت که ‏بریتانیا شریف حسین و فرزندانش را به انقلاب برای بر اندازی خلافت اسلامی ‏‏(عثمانی) تشویق و یاری کرد و به آنها وعدهء حاکمیت کشور پادشاهی عربستان ‏‏(سعودی فعلی) را داد.‏
انگلیس نه تنها که برای تقسیم جهان اسلام میان خود و فرانسه اکتفاء نکرد، بلکه در ‏عین زمان تمام تلاش خود را برای زمینه سازی اقامهء دولت صهیونیستی بکار برد. و ‏این شعار را سر لوحهء تلاشهای خود قرار داد: ما میخواهیم سر زمینی را از صاحبان ‏اصلی اش بگیریم و به ملتی که وطن ندارد بدهیم. تقسیم جهان اسلام، بويژه ‏کشورهای عربی با آغاز سرکوب و نکبت ملت فلسطین همراه بود.‏
هدف بریتانیا از تقسیم جهان اسلام تنها بسط سیطره و نفوذ آن بر این کشور ها ‏نبود، بلکه این نقشه ای بود برای تقسیم و جدایی ابدی جهان اسلام و محدد بودن ‏مرز های کشور های عربی و اسلامی.‏
با وجود تلاش و سر کشی بعضی از حکام اسلامی از این تقسیمات و ایجاد بدیلی ‏برای آن، جهان اسلام و کشور های عربی تا حال اسیر این تقسیمات است و این ‏تلاشها بجایی نرسیده است.‏
بریتانیا نه تنها به جدایی و تقسیم جهان اسلام حریص است، بلکه بسیار تلاش ‏میکند، تا جهان عرب ارتباطی با سایر کشور های اسلامی نداشته باشد. همهء ‏توطئه ها بر این امر استوار است که؛ در جهان قضایای با هم متفاوت و مشکلاتی از ‏هم جداست. مشکلات که دامنگیر جهان عرب است و مشکلاتی که جهان اسلام ‏بدان مواجه است. و این مشکلات ها با هم هیچ ارتباط تاریخی، تمدنی و دینی ‏ندارند. گویا اینکه هیچ ارتباط برادرانه ای میان مسلمان عربی، ترکی، فلسطینی، ‏ایرانی، پاکستانی، افغانی و.. وجود ندارد؟
در اثر این توطئه های خائنانه و شیطانی انگلیس رشته های ارتباط میان جهان اسلام ‏قطع شد و هر کدام بحیث کشور های کوچک، ضعیف و مستقل با دشمن معامله ‏میکنند و در رابطه با کشور اسلامی دیگری بی تفاوت هستند، گویا اینکه این ملتها از ‏هم جدا اند… حالت امروزی جهان اسلام و کشور های اسلامی قابل تأسف است.‏

زمینه سازی برای احتیاج و دنباله روی:‏
این یک حالت غیر منتظره نیست که یک کشور عربی و یا اسلامی از جنایات و نقشه ‏های شوم صهیونیستی و امریکایی رنج می برد، در عین زمان کشور دیگری عربی یا ‏اسلامی آغوش دوستی را برای موسسهء اسرائیلی یا امریکایی باز گذاشته است. ‏این وضعیت اسف بار در سطح کشور های عربی و اسلامی روز تا روز بدتر و بحرانی ‏تر میگردد. با تأسف…‏
بدینسان انگلیس و در پی آن امریکا و یا (صهیون امریکانیزم) توانستند دولتهای ‏اسلامی و عربی را از هم جدا نگاهدارند، تا حسابات خود را با آنها به سادگی و ‏آسانی بتوانند تصفیه کنند. گویا اینکه دردی که هر کشور و مردمی را آزار میدهد ‏مربوط به صاحبش است و دیگران در برابر آن مسئولیتی ندارند. همین ضرب المثل ‏عامیانهء بر ما صدق میکند ( کس نخارد پشت تو ، جز ناخن انگشت تو)‏
اینجا قابل تقدیر و یاد آوری است که، بعضی از تلاشهای اسلامی و عربی در جریان ‏است تا از این نقشهء طرح کرده ای انگلیس سر باز زنند، ولی این تلاشها تا حال به ‏ثمر ننشسته است و نتوانسته است که از معاملات جداگانه و تنهایی هر کشور ‏اسلامی با دشمنان جلو گیری نماید.‏
از جانب دیگر، انگلیس تماما تلاش خود را برای جلوگیری از این تلاشهای اسلامی ‏برای جلوگیری نقشه های استعماری انگلیس بکار بست، همهء پایه های و اساسات ‏را که برای وحدت جهان اسلام ضروری بود نا بود ساخت و تلاش خود را با تلاشهای ‏صهیونیزم در بر اندازی خلافت اسلامی در اوایل قرن نوزدهم شریک نمود.‏
جلادسون” که در قرن گذشته ریاست مجلس نمایندگان انگلیس ( پارلمان ) را بدوش ‏داشت اعلان کرد: اگر بریتانیای کبیر میخواهد بر شرق تسلط داشته باشد، باید اول ‏قرآن را پاره کند و نابود سازد!‏
لورانس عرب”، نویسندهء کتاب ( ستونهای هفتگانهء حکمت ) با تمام توان خود انقلاب ‏شریف حسین را برای از میان بردن پایه های وحدت جهان اسلام( خلافت اسلامی ) ‏یاری و پشتیبانی کرد.‏
همچنان کرومر” ( ریس مجلس استعماری انگلیس در مصر ) بی مهابا چنین گفت: به ‏مصر آمده ام تا سه چیز را از میان بر دارم: قرآن، کعبه و فامیل مسلمان را. ‏

استعمار اسرائیلی امریکایی عوض انگلیس فرانسوی:‏
با تغیرات اقلیمی و بین المللی، انگلیس این میراث استعماری خود را به اسرائیل و ‏امریکا تحویل داد. امروز این استعمار اسرائیلی ملت فلسطین و لبنان را در حلقهء ‏محاصرهء استعماری خود گرفته است. امریکا هم ملت عراق را به اسارت گرفته و سر ‏زمین تمدن اسلامی را اشغال کرده است، این استعمار امریکایی زمینه سازی نمود و ‏با کوبیدن یکی بر سر دیگری، ملت مسلمان افغانستان را مستقیما در اسارت خود ‏بگیرد… در سودان و صومالیا هم دارد چنین نقشه های را دنبال میکند…‏

اسرائیل و امریکا همهء تلاشهای خود را بکار می بندند تا تلاشهای کشورهای عربی ‏و اسلامی را برای نزدیک شدن خنثی نمایند، تا این کشور ها نتوانند خود را از اسعمار ‏اسرائیلی امریکایی که باز ماندهء میراث انگلیسی است نجات دهند. همهء تلاش آنها ‏امروز بر این متمرکز است تا اساسات و اصولی که هر گاه میتوانند علت و بنیاد اتحاد ‏جهان اسلام را تشکیل دهند از میان بردارند. آنها این مبارزه را تحت نام مبارزه بر ضد ‏تروریزم آغاز کرده اند. این مبارزه در گذشته تحت عناوین دیگر جریان داشت و هر روز ‏دارد بخود نام دیگری می گیرد..‏
‏ ‏
نقطه های متشنج و جنجال بر انگیز:‏
وقتی انگلیس داشت دامن استعمار مستقیم خود را بر میچید و به سر زمین خود بر ‏میگشت، نقاطی را در همهء سر زمین های اسلامی برای آتش افروزی بر جای ‏گذاشت، تا در آینده دستاویزی باشد برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و تامین ‏مصالح انگلیس و استعمار…‏
همین حالا اختلاف مرزی میان سوریه و ترکیه، امارات عربی و ایران، مصر و سودان در ‏رابطه با ترسیم حدود و تقسیم ثروتهای منطقه ای در جریان است. این اختلافات میان ‏پاکستان و افغانستان، میان پاکستان و هند در کشمیر، میان کشورها مغرب عربی ( ‏المغرب، الجزایر و…) از میراث بر جای گذاشتهء انگلیس است…‏
‏ اسرائیل و امریکا امروز به همان روش استعمار پیر انگلیس در کشور های اسلامی ‏سرو صدا های نژادی، قومی و مذهبی را شعله ور میسازند، تا این کشور های ‏تقسیم شده را یکبار دیگر تقسیم کنند و پهلوی ضعف آنها را بر جسته تر بسازند. آنها ‏گرو های جدای طلب را تحت نامهای حقوق اقلیت ها و … تشویق و همکاری ‏میکنند… در صورت به ثمر نشستن این تلاشها امریکا و اسرائیل بخوبی میتوانند ‏استعمار خود را برای مدتها زیادی پایدار نگاهدارند و ثروت و دارایی های این ملتها ‏مستعمره را برای قرنها بچاپند و خود در کشور های خود در تنعم و تنغم زندگی کنند.‏

ترساندن از نهضتهای اسلامی:‏
امروز امریکا در همکاری با اسرائیل همهء توان خود را بکار بسته اند تا حکومتها و ‏نظامهای سرزمینهای مسلمان نشین  را از گسترش و قوت گرفتن نهضتهای اسلامی ‏بترسانند. اینها می خواهند چهره های این نهضتها را ‏وحشتناک جلوه دهند…. حکام را تشویق و یاری میکنند تا ملتها را سرکوب سازند و منافع ‏استعمار را نگاهدارند.‏

نقش اداره های مشبوه:‏
از این هم عمیق تر و خطرناکتر کمک و یاری مؤسسات مشبوه تحت نامهای مشبوه، ‏ظاهر فریب و پر طمراق و شعار گونه ( مثل حقوق بشر، آزادی بیان و…) که تحت نامهای ‏رسمی از جانب ملل متحد ( ادارهء استعمار ) کار میکنند، بخشی از مصارف این مؤسسات هم ‏بدوش مسلمانها و عربها افتیده. این مؤسسات بیشترین و اساسی ترین کمکهای ‏خود را از موسسات اسرائیلی و امریکایی بدست می آورند. مشاورات و راهنمای این ‏مؤسسات هم از جانب امریکا و اسرائیل صورت میگیرد. تا این حد که این مؤسسات ‏کار جاسوسان امریکا و اسرائیل را انجام میدهند.‏
این واضح و آشکار است که اسرائیل و امریکا بر این باور شده اند که، جغرافیای جهان ‏اسلامی را یکبار دیگر تغییر دهند و باید یک تغیرات اساسی را در نقشهء تقسیم ‏شدهء سایس بیکو وارد کنند. این دو موسسهء خوابهای سیاهی دارند مبنی بر اینکه ‏با احتیاط بسیار  باید بعضی از مؤسسات اسلامی و عربی را از میان بردارند و بعضی ‏از این دولتها را به چندین دولت تقسیم نمایند.( سعودی، مصر، سودان، ایران، عراق، ‏لبنان و… در دور اول این نقشه قرار دارند)‏
تیمور شرقی از اندونیزیا جدا کرده شد، سعی بسیار وجود دارد تا سودان و صومالیا به ‏چندین دولت تقسیم شوند، تقسیم عراق در دست اجراست، تلاش بسیار بی ‏شرمانه جریان دارد تا لبنان را به چهار مربع تقسیم کنند. ‏
تلاش دیگری این دو مؤسسه مطابق خواسته های استعماری اسرائیل و امریکا، ‏پیچانیدن و فراموشی قضیهء فلسطین است. ‏
تلاشهای بعدی تقسیم پاکستان، افغانستان، ایران و مالیزیا است، و شاید این طرح اجرا شده ای ‏‏( سایس بیکو ) به طرح( امریکا بیکو) تغییر نام دهد و بانجامد.‏

دیدگاهتان را بنویسید