الرویبضه، دروغگویانی که در ساحه ی عقیده و جهاد در برابر راستگویان تصدیق می شوند

الرویبضه، دروغگویانی که در ساحه ی عقیده و جهاد  در برابر راستگویان تصدیق می شوند  

به قلم : ابو صلاح الدین الکوردی

ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺳﺘﺎﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺪﺍﻋﺎﺕ ﻳﻜﺬﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭﻳﺆﺗﻤﻦ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻭ ﻳﺨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻭﻳﻨﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﻳﺒﻀﻪ ، ﻗﻴﻞ  ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺮﻭﻳﺒﻀﻪ؟  ﻗﺎﻝ: ‏ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺘﺎﻓﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﮕﺮ ﻭ ﮔﻮﻝ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭ ، ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ  “ﺭﻭﯾﺒﻀﻪ ” ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ: ” ﺭﻭﯾﺒﻀﻪ ” ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  صلی الله علیه وسلم ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

نگاه کنید که چگونه این حدیث مبارک به وقوع پیوسته است و انسانهای خائن امین مردم شده اند. هزاران کفرو الحاد از شخصی یا عالمی دیده میشود اما چون بر علیه فلان فرقه ی مخالف به دروغ تبلیغات می کند او در نگاه مردمی که از آن گروه و فرقه کینه دارند و متنفر هستند صادق می ماند و انسانهای امینی که واقعیتهای شریعت را در مورد دوست و دشمن، اهل قبله و غیر اهل قبله بیان می کنند چون با مذاق آنها خوش نمی آید خائن شمرده می شوند .

ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :” ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﺎ ﻳَﻘْﺒِﺾُ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺍﻧْﺘِﺰَﺍﻋًﺎ ﻳَﻨْﺘَﺰِﻋُﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﻘْﺒِﺾُ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺑِﻘَﺒْﺾِ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳُﺒْﻖِ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﺍﺗَّﺨَﺬَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺭُﺀُﻭﺳًﺎ ﺟُﻬَّﺎﻟًﺎ ﻓَﺴُﺌِﻠُﻮﺍ ﻓَﺄَﻓْﺘَﻮْﺍ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍ ﻓَﻀَﻠُّﻮﺍ ﻭَﺃَﺿَﻠُّﻮﺍ .

خداوند علم را با بیرون کشیدن از بندگان از بین نمی برد بلکه علم را با برکندن و نماندن علما بر می کند، هنگامی که عالمی باقی نگذارد  مردم رئیسان جاهلی را بر می گزینند و از آنها سوال می کنند و آنها بدون علم فتوا می دهند و خود گمراه می شوند و مردم را نیز گمراه می کنند

موقف پیامبران و صحابه را ببینید که در مقابل اهل قبله و دشمنانشان چگونه بوده است و عالم های سوء را هم ببینید که چیکار میکنند …

موقف پیروان راستین پیامبران و صحابه ی کرام  و بزرگان اهل جهاد چون صلاح الدین ایوبی، ابن تیمیه، عمر مختار، دکتر عبدالله عزام، اسامه بن لادن، ابوانس شامی، ابوحمزه المهاجر هورامی را در مقابل اهل قبله و دشمنان ببینید و در برابر الرویبضه و غلات و مسلمین نامتعال و نامیزان و حتی نیمه دیوانه را ببینید که چگونه با دین الله و بندگان الله بازی می کنند؟

نگاه کنید که چگونه اندیشه های مسموم علمای درباری دستگاه آل سعود از کانالهای مختلف معیار برای همه شده و آشکارا عده ای عقل و شعور خودشان را به این الرویبضه اجاره داده اند و با تقدیس و برتر دادن آرای این علمای درباری به صراحت در برابر آیات الله تعالی و رای کل اهل سنت هم می ایستندف و جالب اینجاست که عده ای از این انسانهای نامتعادل و نامیزان ناخواسته در این دام افتاده اند و اگر حق را هم بشنوند مثل انسانهای نیمه دیوانه با انواع برچسبها در برابر این حق موضع گیری می کنند .

این مریدان و مقلدین چشم و گوش بسته ی علمای درباری آل سعود و علمای ساکن در دارالکفرهای انگلیس و اردن و کانادا و غیره آیات الله رو هم تنها با تفسیر و تأویل این اشخاص قبول دارند و اگر برایشان آیات الله هم آورده شود باز می گویند فلان عالم این را گفته . و مصیبت بدتر اینکه رای این علمای درباری آل سعود را اجماع امت هم می دانند.

عده با ابن عباس رضي الله عنهما احتجاج کردند که آنها حج مفرد را ترجیح می دادند، ابن عباس گفت: نزدیک است که از آسمان بر شما سنگ ببارد، من میگویم: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود ومیگویید: ابوبکر وعمر گفت؟

همچنین عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنگامیکه این حدیث پیامبر صلى الله عليه وسلم خواند: « زنان مسلمان را از مساجد خدا منع نکنید» یکی گفت: سوگند به خداوند که آنها را حتما منع میکنم. پس عبدالله به خشم آمد، واو را سخت فحش داد، وگفت: من میگویم که رسول الله فرمودند وتو میگویی، سوگند به خدا که که آنهارا منع می کنیم ؟

اگر کسی که سنت را بخاطر قول ابوبکر وعمر مخالفت کند، بیم نزول عذاب بر او است پس چگونه خواهد بود حال کسی که بخاطر قول شخصی که پایین تر از آنهاست با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی با آیات صریح قرآن مخالفت کند؟

سالهاست که علمای درباری آل سعود برای توجیه کشتار اهل قبله ی مخالف خود از عبارت مشرک و مشرکین استفاده می کنند اینها ابتدا گفتند که هر کافری مشرک است ، زمانی که مخالفتی ندیدند وقاحت را به جایی رساندند که عبارت مشرکین منتسب به اسلام را هم ساختند و بعد مرتدین منتسب به اسلام و …. .

من در یکی  از کانالهای مناصرین و مهاجرین دوله این مبحث را مشاهده کردم که توسط یکی از شاگردان راستین شیخ اسامه بن لادن رحمه الله  و شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی مطرح شده بود، اما متأسفانه با انسانهای عاری از علم و مقلدین چشم و گوش بسته ای در برابرش مواجه شدم که باعث تعجب بنده شد . در اینجا بخشی از آیاتی که این برادرمان آورد و باعث خشم طرفداران دوله شد را خدمت همه ارائه می دهم تا یکی دیگر از آلودگی های علمای درباری آل سعود برایتان روشن و آشکار شود و بدانید که هر کافری مشرک نیست و ممکنه یک کافر یهودی باشد یا نصرانی و…و حکم کفار مشرک هم با سایر کفار فرق دارد .

نگاه کنید الله تعالی چه جوری یهود و نصارا و… را از مشرکین جدا می کند: –  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصاري‏… (مائده/۸۲)

–  لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ (آل عمران/۱۸۶)

َّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ (بقره/۱۰۵)

–  مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ (بقره/۱۰۵)

–  وَ لَتَجِدَنَّهُمْ‌ أَحْرَصَ‌ النَّاسِ‌ عَلَى‌ حَيَاةٍ وَ مِنَ‌ الَّذِينَ‌ أَشْرَکُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ‌ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ‌ سَنَةٍ  (بقره/۹۶)

باز اینم خییییلی مهمه . نگاه کنید :علاوه بر این باز میان منافقین و مشرکین فرق می گذارد و می فرماید:

–  لِّيُعَذِّبَ اللَّـهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  (احزاب/۷۳)

–  وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّـهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ (فتح/۵-۶)

و در ایاتی میان اهل کتاب و شبهه اهل کتاب و مشرکین هم باز فرق می گذارد، حتی در قیامت، حالا چه رسد به دنیا، و می فرماید:

–  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّـهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ   (حج/۱۷)

متوجه شدید دوستان؛ این را هم بدانید غیر از علمای درباری آل سعود هیچ یک از ائمه ی اهل سنت نگفته هر کافری مشرک است . دقت کنید : نگفته هر کافری مشرک است .

اینکه هر کافری به نحوی شرک میکند هیچ شکی در آن نیست . اما هرکافری مشرک نیست و این را ما به صراحت  در آیات قرآن متوجه می شویم. والله تعالی به صراحت و آشکارا بین کفار یهودی و نصرانی و مجوس و صابئین با مشرکین فرق گذاشته. این از واضحات قرانه . چون احکام مشرکین با سایر کفار اهل کتاب و حتی مجوس هم فرق دارد : هم در ذبیحه ها و طعامشان هم  در ازدواج با زنهای پاکدامنشان و  هم در مساله ی جزیه و هم در پذیرش اسلام یا جنگ.

این یکی از اشتباهات فاحش بنده در سالهای متمادی بود که الحمد لله با مراجعه به علمای راستین اهل جهاد از این دام وحشتناک با تسلیم شدن به کلام الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خودم را نجات دادم . ممکنه مشکل شما هم باشد، با توکل بر الله و با در پیش گرفتن سمعنا و اطعنا با خودتان خلوت کنید و بدون ترس از لومه ی لائم تسلیم حق شوید و بیشتر از این باعث ظلم به خود و سایر بندگان  الله نشوید  و اجازه ندهید دشمنان اهل سنت و علمای سوء درباری آل سعود برایتان طرح و سناریو بکشند.

خدایا! به ما درک و فهم صحیح از دین عنایت فرما و ما را عامل به آیات و احادیث صحیح بگردان و تعصب بیجا و بت کردن اشخاص در برابر آیاتت  را از ما دور بفرما که همیشه باعث گمراهی و سرگردانی بوده است . آمین

 

دیدگاهتان را بنویسید