امثال ابوبصیر طرطوسی یک نسل ترسو تولید کردن یا به قول مقدسی جهاد شام را فاسد کردن؟

امثال ابوبصیر طرطوسی یک نسل ترسو تولید کردن یا به قول مقدسی جهاد شام را فاسد کردن؟

به قلم ابوخالد کوردستانی

اخیر ابو بصیر الطرطوسی گفته است که ما یک نسل تو خالی ایجاد کرده ایم که در اولین معرکه فرار می کند. ابو محمد المقدسی  هم خطاب به ابو بصیر الطرطوسی در کانالش نوشت که شما فقط یک نسل ترسو را متولد نکردید بلکه جهاد در شام را نیز فاسد کرده اید.

این ملاهای کتابخانه ای نه تنها با تفرقی که ایجاد کرده اند و نه تنها با فتواهای بی پایه و اساسشان یک نسل ترسو را تولید کردند و جهاد را در سوریه به فساد کشاندند،د بلکه بالاتر از همه، ایمان به جهاد فی سبیل الله را در میان مریدانشان نابود کردند. این همان صدمه ی اصلی است که این ملاهای بی تخصص در امر جنگ مسلحانه به جهاد اهل سنت زدند .

یک روز هم ابوبصیر و هم مقدسی و هم ابوقتاده و هم هانی و طارق در کنار هم هستن ، چرا چون باید با دوله بجنگند ، روز دیگر اینها میان گروههای مختلف تقسیم می شوند و با فتواهایشان این گروههای مقلد را به جان هم می اندازند تا فرسوده و نابود شوند . این گروههای مقلد و بیچاره کورکورانه همدیگر ر قتل عام می کنند در حالی که شیوخشان در دارالحربهای اردن و انگلیس با هم شب نشینی برگذار می کنند و قاه قاه به ریش همه می خندند. عکسهائی که اینها با هم دارند و یا در منازل مسکونی مرفهشان با لباس راحتی دارند را کسی نمی تواند انکار کند. کسی هم هرگز فکر نکرده است که برای اداره ی هزینه ی این منازل از آب و برق و تلفن و گاز و غیره این علماء چکار می کنند؟ تجارت می کنند؟ بله تجارت می کنند اما تجارت چی؟ تجارت دین و خون و مال و ناموس مسلمین که دارالکفرها قیمتش را به آنها پرداخت می کنند؟ یا نون خشکی می فروشند و از این طریق کسب درآمد می کنند؟

در انگلیس و کانادا و اردنی که کسی به خاطر یک جزوی جهادی باید سالها در زندان بماند این شیوخ با چه توجیهی آزادانه مانور میدهند و به کشورهای مختلف سفر می کنند آنهم بدون کوچکترین مزاحمتی؟

به نظر شما وقت آن نرسیده که اهل سنت به خودش بیاید؟

دیدگاهتان را بنویسید