اهل سنت ایران ناظر فریب شعارهای دموکراسی خواهانه ی شبکه های فارسی و جهه های خیالی به نام اهل سنت

اهل سنت ایران ناظر فریب شعارهای دموکراسی خواهانه ی شبکه های فارسی و جهه های خیالی به نام اهل سنت

رائه دهنده: ئاسو موکریانی

تعبير دقيق از دين دموكرسى فساد است ، آنها آمده اند تا فساد بار آرند و تاريخ شان به اين فساد گواه است. این ماهیت و چکیده ی واقعی دین سکولاریسم و دموکراسی مورد نظر آن است که شبکه های منتسب به اهل سنت فارسی زبان و جبهه های خیالی و مجازی اقمار آل سعود(آمریکا) و ترکیه(ناتو) قصد دارند به خورد اهل سنت ایران بدهند .

اما توضیحی در باره ی دین سکولاریسم و ماهیت دموکراسی و فدرالیسم آن:

آنچه روابط انسان رابا خالق،نفس وانسان هاى همنوع اش تنظيم مى نمايد ودرآن اصول وضوابط وضع مينمايد بنام دين يادميگردد ، التزام فكرى به آن دين راعقيده وجهان بينى انسان مى نامند والتزام عملى به آنراخط مشى زندگى آن مى پندارند.
ادوار تاريخ مثال‌هاى گوناگون ازعقيده‌ها وطرزالعمل هاى انسانى راشاهد بود كه بعضی از آنها مبناى وحى الهى وارشادات سماوى راداشته وبنام اديان سماوى يادميگردد.علما را به اين عقيده است كه درمجموع نام دين الهى ازآغاز زندگى بشرتا امروز واحدب وده و آن اســـــلام ميباشد ولى شرا ئع پيامبران درادوارمختلف تاريخ ونسبت به اقوام مختلف ازهم جداوضع گرديده.
قرآن دراین موردمی‌فرمايد: مــلـت ابـيــكــم ابــراهـيــم،هــوســمــاكـم الــمـســلـمـيـــن درجاى ديگردرمورد دين پذيرفته شده الهى ميفرمايد: ان الــديــن عـنـدالله الاســلام وهمچنان ميفرمايد:
ومـن يـبـتــغ غـيـــرالاســلام ديـنــاَ فـلــن يـقـبــل مـنــهُ پس آن دين پذيرفته شده الهى ، جز اسلام عزيز چيزى ديگرى نيست،وآنچه خالق كائنات منحيث دين،عقيده وطرزالعمل براى حيات بشرى يقين نموده جزاسلام چيزى ديگرى نيست.
نه تنهااسلام عقيده و طرزالعمل جامعه بشرى بوده بلكه اسلام چون قانون حاكم وقبول شده برتمام هستى ميباشد يعنى نه تنها اسلام دين توده بشرانتخاب شده بلكه اسلام قانون حاكم وبه آن تسليم شده تمام هستى ميباشد وهمه هستى دراين عنوان شريك اند: ولــهُ اسـلــم مـن فـى الــسـمٰـوات والارض طــوعــاًوكــُرهــاً .
گذشته تراز ازدين واحد سماوى كه اسلام بوده وشرائع مختلف آن توسط پيامبران الهى در ادوار مختلف تاريخ به نوع بشر آمده وتشريح گرديده.
انسان ها نيز در طغيان سركشى شان گاهى دين سعادتمند الهى را بدور گذاشته و آنچه از تراوش هاى ناقص فكرى وذهنى خودبحيث دين قبول كردند و قرار نمودن كه دريک برسى عملى و واقع بينانه همه آن جزشقاوت وبدبختى چيزى ديگرى بارنياورد.
ظلم،جور،وحشت،كشتن وبستن،فسادوفحشا……. وهزاران بدبختى ديگرنتائج اديان خودساخته بشرميباشد.”بازهم ما از دين پندار خود را فكر و طرزالعمل ميدانيم” كه اين افكار فاسد و طرزالعمل هاى پوچ و واهى خود ساخته بشر اديان فاسدساخته دست بشر ميدانند.
روزى اين تراوش هاى ناقص فكر بشر اديان چون كمونيسم بارآورد كه مليونها انسان در مسير تحكيم آن درجامعه بشر جان شان گرفته شد و اگر انسان اصل آنرا برسى نمايد بايک ديد سليم فطرى اش نيز ميداند كه آن جز وحشت چيزى ديگرى نيست. سخن تاجاى رسيد كه بعض ها ســاديــســـم “( شهوت رانی توام با بیرحمی و شقاوت )” را دين قبول نمودن وبعض ها سرنهادن به گاو و گوساله را دين قرار دادند و انسانهاى هم ديده شده كه فرج‌هاى همديگر را به پرستش گرفتن و پرستش ماده و سرمايه همين حال نزديک است بشريت را به گودال نيستى بكشاند.
ولى آنچه ما در اينجا منحيث خجالت عصر ياد می‌نمائيم دين بنام دمــــوكــرســی است .
آرى! دقيق بايد بود دمــــوكــرســی آزادى را نگويند. دمــــوكــرســی كدام نظريه سياسى نيست ،دمــــوكــرســی كدام طرز حكومت و حكومت دارى نيست بلكه آنچه ما از تعريف دين عرض نموديم دمــــوكــرســی را هواخواهان آن دين مى پندارند و آنكه ميگويد دمــوكــرات بوده و به دين ديگرى هم عقيده دارد دروغ ميگويد و اين دعوى كاملاً باطل است. دمــــوكــرســی نيز روابط انسان را با خود ، همنوعان و خالق‌اش به اساس قوانين فاسد و فاحش ميخواهد تنظيم نمايد ، و همين معنى دين را دارد.
اين بحث گسترده است تا ما تمام ابعاد آنرا بحث نمائيم كه دمــــوكــرســی را معتقدين آن چون دين پذيرفته‌اند ، ولى اين حقيقت پذيرفته شده است كه پيروان دمــــوكــرســی نسبت به هرگرايش ديگرشان اولـتـردمــوكــرات‌اند.
و آنچه ما قابل بحث ميدانيم مبادى دين دموكرسى ميباشد كه آن هم از حوصله نوشته چند سطر بسيار بلند است و ما يک عنوان واحد به آن دريافتيم كه ميتواند تعبير دقيق و كامل از آن باشد : و آن ، ديــن دمــــوكــرســی فـســاد اســت وبــس .
پس دين آنها دموكرسى بوده و تعبير دقيق از دموكرسى فساد است ، پس دين شان فساداست، آنها آمده اند تا فساد بار آرند و تاريخ شان به اين فساد گواه است.

 

دیدگاهتان را بنویسید