دارودسته ی فتاحی و خانه ی عنکبوتی و استفاده ی ابزاری و دروغین از نام القاعده

 دارودسته ی فتاحی و خانه ی عنکبوتی  و استفاده ی ابزاری و دروغین از نام القاعده

به قلم: ابوخالد کوردستانی

اخیرا ابوانس المصری یکی از شرعیان جماعت حراس الدین (القاعده ی سوریه) جماعت جولانی را حامیان ارتش سکولار و کافر ترکیه و منافق و دنیا طلب و عاقبت آنان را ترور توسط ارتش ترکیه و زباله دان تاریخ و سپس جهنم دانست.

شرعی القاعده ی سوریه این را در مورد گروهک جولانی گفت که دارودسته ی چند نفره ی فتاحی هم جزئی بسیار ناچیز از اینهاست . اینها مناصرین جولانی هستند که جولانی خودش«عملا» با خیانت به مسلمین در حال جنگ فی سبیل ناتو از کانال ترکیه است ، اما دارودسته ی فتاحی با آنکه به جولانی بیعت داده اند و یکی از سربازان این شخص هستند اما به دروغ و با مکر و فریب سعی دارند به مخاطبین جاهل خود بفهمانند که اینها با القاعده هستند .

اینها یکی از سربازان جولانی شده اند که غیر مستقیم فی سبیل ناتو در حال جنگ است. جولانی که کارش با خیانت به دوله و اعلان برائت از آن و جنگ و کشت و کشتار با آن  و فریب رهبر فعلی القاعده ایمن الظواهری و شکستن بعیت با او هم شروع شد . مناصرین فریب خورده ی جولانی و دارودسته ی فتاحی این خیانت آشکار را چنین تأویل کردند که : جولانی همان القاعده است  فقط بخاطر مصلحت جلوی کفار بیعتش را شکانده است…

اما امیر القاعده؛ ایمن الظواهری-هداه الله- آمد و گفت؛ جولانی حق چنین کاری با ما نداشت و دچار گناه شده است و… به دنبال این جولانی بزرگان القاعده در شام را دستیگر کرد و گفت سیاست و عقیده ی ما با القاعده جداست…  کمی بعد از این جولانی شروع کرد به ترور بعضی از افراد القاعده و……

القاعده به دنبال این اتفاقات جماعتی را تشکیل داد به اسم “حراس الدین”  اما همین مناصرین جاهل و دروغگوی جولانی چون دارودسته ی فتاحی که سنگ القاعده را به سینه می زدند باز بخاطر جولانی حراس را قبول نکردند، و بد تر از آن اینکه جولانی به صراحت با جماعت القاعده در شام جنگ می کند و همین دارودسته ی فتاحی هم درکنار جولانی مانده اند و شاهد کشتار القاعده هستند .

زمانی که دارودسته ی فتاحی را می بینیم که اخبار القاعده را نشر می دهند بیشتر از هر زمانی از آنها بیزاری تولید می شود، بدون شک اینها برای خودشان خانه ی عنکبوتی و توهماتی به نام جهاد و دفاع از امت و قانون شریعت الله و… فراهم کرده اند که «عمل» آنها در مسیر خدمت به کفار سکولار جهانی و بخصوص خدمتی صادقانه به «ناتو» از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه است .

جوانان  اهل سنت ایران لازم است بیدار شود و حق ندارد سرنوشت دنیا و قیامت خود را به دست کسانی چون فتاحی بسپارد که در راه اهداف ناتو خدمت می کند یا در اختیار باسامی و جبهه ی خیالیش قرار دهد که در راه اهداف آمریکا و آل سعود قدم بر می دارد که هر آن احتمال فروش و معامله ی اینها توسط اربابانشان می رود . چون اینها هم تاریخ مصرف مشخصی دارند .

دیدگاهتان را بنویسید