نگرش شیخ اسامه بن لادن رحمه الله به مذهب گرائی، قبیله گرائی و حزب گرائی در برابر مصالح برتر مسلمین

نگرش شیخ اسامه بن لادن رحمه الله به مذهب گرائی، قبیله گرائی و حزب گرائی در برابر مصالح برتر مسلمین

ارائه دهنده: احمد

شیخ اسامه بن لادن رحمه الله می گوید:

آمریکا باسرائیل برای حمله به لبنان چراغ سبزنشان داد هرگز جنازه های خونین زنان وکودکان از یادم نمیرود همانجا جزم کردم همانطور که آنها ساختمانهای بیروت رادرهم کوفتند ماهم بانتقام  باید برجهای آمریکا را درهم بکوبیم! ….

.

” سفارش میکنم خودم را و مسلمانان را عموما و برادران القاعده را هرکجا که هستند خصوصا، که از تعصب و تصلب بر رجال و جماعتها و قهرمانانشان بپرهيزند که حق (مطلق) آن است که خدای تعالی گفته است و پیامبرش که سلام و صلوات خداوند بر او باد، و از سخن همگان میتوان بخشی را پذیرفت و بخشی را رد کرد الا پیامبر که سلام و صلوات خداوند بر او باد که فرموده ی او بر سر و چشم ما جای دارد، پس برحذر باشید و سخت برحذر باشید که بهره شما از این مساله صرفاً نظری باشد اما در واقع عملاً بر خلاف آن بروید، پس هرکه هرچه گفت سخنش را به کتاب خدای تعالی عرضه کنید و به سنت پیامبرش که سلام و صلوات خداوند بر او باد پس آنچه با حق موافق بود بگیرید و آنچه از حق رويگردان بود وانهید!

پیامبر خدا که سلام و صلوات خداوند بر او باد گفته است هرکه زیر بیرق تعصب کشته شود در حالی که عصبیت را نصرت میداده و بخاطر عصبیت خشم ميگرفته بر آیین جاهلیت کشته شده است (به روایت مسلم) و همو گفته است دعوای جاهلیت را چه محلی از اعراب؟ رهایش کنید که عفن و بویناک است (متفق علیه)

شیرازه و پیوند مسلمانان “اخوت ایمان” است و نه انتساب به قبیله ای یا کشوری یا گروهی، و مصلحت جماعت بر مصلحت فرد مقدم است و مصلحت دولت مسلمان بر مصلحت جماعت مقدم است و مصلحت امت بر مصلحت دولت! پس بایسته است که این معانی واقعیتی عملی در زندگی ما باشد. [۱]

…………………….

 

[۱] #اسامه_بن_لادن / رساله_الی_اهلنا_فی_العراق

 

دیدگاهتان را بنویسید