عساکر افغان حرفهای جنرال امریکایی را به دقت بشنوند : با مرگ سربازان افغان در یک بخش دیگر جهان، امریکایی ها مصئون می شوند.

عساکر افغان حرفهای جنرال امریکایی را به دقت بشنوند : با مرگ سربازان افغان در یک بخش دیگر جهان، امریکایی ها مصئون می شوند.

ارائه دهنده: ابوهاجر کندزی

جنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای امریکا سه روز پیش در یک نشست در واشنگتن گفت، می پذیریم که سربازان افغان در خط اول جنگ با تلفات سنگین مواجه هستند، اما این بیجا نیست. زیرا در یک بخش دیگر جهان، امریکایی ها مصئون می شوند.

دانفورد افزود : صلح افغانستان برای ایشان اولویت ندارد و عساکر خود را برای اینکه امنیت امریکایی ها تامین شود در افغانستان نگهداشته اند، تا بار دیگر واقعهء ۱۱ سپتامبر رخ ندهد.

واضح است که عساکر اجیر ادارهء کابل برای مصئونیت امریکا و امریکایی ها در خط های مقدم جنگ کشته می شوند و گویا این قربانی شان بیجا نیست. زیرا مردم دیگری (یعنی امریکایی ها) در کنج دیگر جهان بر اثر قربانی ایشان در امن می شوند.

این حرف های جنرال امریکایی که صلح و امنیت افغانستان برای شان ارزشی ندارد، تازه نیست. بلکه پیش ازین نیز امریکایی ها چنین گفته بودند و تلفات عساکر افغان را فایدهء خود خوانده بودند. این جای فکر برای عساکر افغان است که نیت اشغالگران را پی برده، در بدل چند دالر با جان، دین، وطن و ناموس خود خیانت نکنند.

باید بر خود رحم بکنند، با چنین کافران مکار در برابر برادران مسلمان خود قرار نگیرند. دیگر باید کشور خود را به نفع جنرال امریکایی و به تفنگ امریکایی ویران نکنند. به اشارۀ امریکا، خود را نکشند. در بدل تنخواه جنرال دانفورد، برادر افغان خود را نکشند.

اگر چه ظاهرا شما را به این فریب داده اند که خود را پاسداران وطن بپندارید، اما در حقیقت حرفهای جنرال دانفورد بجا است که شما در بدل چند دالر کشته می شوید و هموطنان خود را می کشید، شما هیچگاه پاسداران کشور نیستید. پاسداری از جان، وطن و ناموس این نیست که به امر خارجی های اشغالگر بر ضد وطنداران و هم روستایانِ مسلمان خود بجنگید. بلکه پاسداری از وطن اینست که در پهلوی برادران خود ایستاد شوید و از کمک با کافران متجاوز دست بگیرید. مقتضای فطرت هم همینست. شان مسلمان و وجیبهء ملی یک انسان نیز اینست.

برای عساکر افغان لازم است که اظهارات جنرال دانفورد و دیگران جنرالان امریکایی را به دقت گوش بدهند، به گریبان خود سر خم بکنند و طبق ننگ و غیرت ایمانی در برابر وجدان خود فیصله بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید