مذاهب ثروتهای مسلمین و در پناه یکی از« ۳ ابزار» عامل ترقی و پیشرفت

 مذاهب ثروتهای مسلمین و در پناه یکی از« ۳ ابزار» عامل ترقی و پیشرفت

ارائه دهنده : عبدالباسط الکوردی

👈👈همانطورکه  می دانیم اختلاف درمسایل فقهی گنجایش دارد, واین اختلافات تابه روزقیامت ادامه دارد,چون فهم فرق میکند

👈اختلاف درچه چیزی است؟!اختلاف دراین نیست که نمازشش فرض است یاپنج فرض,اختلاف همانطورکه گفتیم درمسایلی هست که درنمازدست راکجابگیریم,یاسجده سهودرواجبات میشودودرغیرواجبات نمیشود,یعنی بعضی اختلافات دردرون بعضی ازعبادات است.

✅ برخی اختلافات تنوعی است که رسول الله یک کاررادرچندحالت تکرارکرده است مثل نمازوتر,امابعضی اختلاف هاتنوعی نیست,یاضعیف یاقوی است

👈👈کسیکه توان تحلیل مسایل راداردوبه قوی عمل میکندبرای چنین شخصی جایزنیست به کسیکه به ضعیف عمل میکندشمشیربکشد,چون آن شخص به اون سندی که بهش برای انجام ضعیف رسیده معذوراست نزدالله متعال ان شاء الله

👈والبته صرفامابایدبراین باشیم که تعصب نداشته باشیم,

✅مامیخواهیم حکومت کامل اسلامی یانظام اسلامی برپاکنیم ان شاء الله,مانظام اسلامی رادرسایه یک اجماع واحد شورای اوالی الامر می خواهیم, حکومت اسلامی در شکل تکامل یافته ی آن به این میماندکه ماتمام امت راجمع میکنیم درزیرسایه شورای واحد متخصصین مذاهب مختلف اسلامی,وهرمذهب اسلامی همانندیک گنجینه ی فقهی اسلام هستند,ازهرکدام انسان میتوانداستفاده کند و در نهایت یک رای واحد را تحت عنوان اجماع به همهی مسلمین ارائه دهد که به تدریج مسلمین به وحدت صدر اسلام برخواهند گشت .

👈به این شکل نباشدکه حتی بعضی ازعلماتعصب راواردکتاب خودکرده اندومیگویندکه بازنی که شافعی مذهب هست ازدواج صورت نمیگیرد,

👈یاکسیکه حنفی مذهب است پشت سرشافعی مذهب نمازنخواند,چرا؟

چون درمذهب شافعی خروج خون شکننده وضونیست,درحالیکه درمذهب حنفی شکننده وضواست,درحالیکه مادرفقه معتقدبه این چیزنیستیم,

👈👈👈شماتصورکنیدحنفی هستید درافغانستان اگرامام شافعی آمدکه نمازبخواندآیاپشت سرش نمازمیخوانید؟یابه خرافات و چرندیات گوش میدهید

👈👈👈👈یامثلااگرالله,امام ابوحنیفه رازنده کندوبخواهدنمازبخواند شما شافعی مذهب هاپشت سرش نمازمی خوانید یا نمیخوانید؟

📍اعتقادمابراین است که امام احمد,شافعی,ابوحنیفه,مالک اینهاامامان دین هستندامامان دین خیلی هاهستن وتنهااین چهارنفرنیستند,مثلامذهب طبری,مذهب سفیان ثوری, مذهب جعفر صادق ، مذهب زیدی و… این مذاهب توسط شاگردان این بزرگان گنجانده شده وبه مارسیده است,اینهاثروت های اسلام هستند,مذهب,ومدارس فکری که ماداریم,چیزی جدازاسلام نیست,این چیزی است که چسبیده به اسلام است

📍قبلاگفتیم که فهم هافرق می کنندامااین چنین نیست که هرانسان جاهلی رابیاوریم وبگوییم که فهم شماازاین حدیث چیست؟؟

📍همیشه بایددانست که وقتی مساله بعدازقرآن وسنت واجماع به قیاس و اجتهاد رسید,خودبه خوداختلاف ایجادمیشود و تنها شورای اوالی الامر تحت مدیریت یکی از «۳ ابزار»[۱] است که با اجماع واحدش رای واحدی را ارائه می دهد و به اختلافات خاتمه می بخشد و اجازه نمی دهد این اختلافات تبدیل به تفرق شود .

👈👈👈👈 پس، پیش به سوی تشکیل یکی از «۳ ابزار» در تمام سرزمینهای مسلمان نشین و اگر سرزمینهائی از یکی از این «۳ ابزار» برخوردارند پیش به سوی حمایت و پشتیبانی  و تقویت آن .


[۱]  ما برای مقابله با دشمنانمان و برای پیش بردن جهادمان و مبارزاتمان و رسیدن به اهدافمان به سه ابزار مهم و سه کانال مهم نیازمندیم :

۱-  خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ که اولین و مهمترین ابزار و وسیله ست

۲-  حکومت بدیل اضطراری اسلامی که در زمان نبود خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ انجام وظیفه می کند

۳-  شورای واحد مجاهدین که در صورت نبود خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ و حکومت بدیل اضطراری اسلامی انجام وظیفه می کند .

غیر از این «سه ابزار» که همه یک رای واحدی را بر اساس اجماع واحدشان ارائه می دهند و امت واحدی را تشکیل می دهند و جماعت واحدی را تشکیل می دهند دیگر هیچ ابزار دیگری برای مسلمین وجود ندارد که بتواند به پیروزی و نصرتی که الله وعده اش را داده دست پیدا کند، و هر چه بعد از این «سه ابزار» آگاهانه، هدفمند و حرکتی وجود دارد کلا تفرق و سستی و ذلیلی و هدر رفتن انرژی مسلمین است.

دیدگاهتان را بنویسید