سید قطب تقبله الله و نگرش او به ورود و خطر کفار سکولار جهانی در سرزمینهای مسلمان نشین

سید قطب تقبله الله و نگرش او به ورود و خطر کفار سکولار جهانی در سرزمینهای مسلمان نشین

ارائه دهنده : عبدالله مسلم

حکومتهای غربی با اهداف سکولاریستی خود، بخاطر چشم طمعی که به منابع سرشار سرزمین های

مسلمین دوخته بودند، می بایست که ابتدا قدرتهای معنوی آنها و هر روحیه ای که ممکن بود برای

آنها مانع یا خطرساز باشد را سرکوب کنند تا بعد بتوانند بر آنها تصرف پیدا کنند. چرا که آنها بخوبی

می دانستند مسلمین طبق آموزه های دینی خود را حزب الله می دانستند که تنها حزب پیروزخواهد بود.

خداوند متعال در این باره می فرماید:  و هر کس الله و پیامبر او و کسانیکه ایمان آوردهاند، دوست بدارد، )او از حزب الله است و یقیناً حزب  الله پیروز است . (مائده/۵۶)

و همچنین با احکام انقلابی و اسلامی همچون وجوب جهاد که الله تعالی بسیار بر آن امر کرده است

و می فرماید:سبکبار و گرانبار )همگی برای جهاد( کوچ کنید، و با اموالتان، و جانهایتان در راه الله جهاد کنید، این برای شما بهتراست، اگر بدانید. (توبه/۴۱)

و کسانی را هم که از جهاد سرباز می زنند را مذمت کرده است و آتش جهنم را سزای این کار آنها

دانسته است، همچنانکه می فرماید: واپس ماندگان )از غزوۀ تبوک( از نشستن خود بعد از )مخالفت با( رسول الله، خوشحال  شدند، و کراهت داشتند که با اموال خود، و جانهای خود، در راه الله جهاد کنند، و )به یکدیگر( گفتند:در این گرما، )برای جهاد( بیرون نروید، )ای پیامبر! به آنان( بگو: آتش جهنم )از این( گرمتراست اگردر مییافتند  (توبه/۸۱)

یا در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر که باز جزء مسائل مهم جهان اسلام است و تاکیدفراوان بر آن شده است، همچنانکه الله تعالی میفرماید: شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید  امر به معروف میکنید و نهی از منکر مینمائید، و به الله ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان میآوردند؛ قطعاً برایشان بهتر بود، برخی از آنان مؤمنند و بیشتر آنان فاسق و نافرمانند . (آل عمران/۱۱۰)

یا سفارشات فراوانی که در خصوص وجوب همبستگی و اتحاد بین مسلمین و ممنوعیت کمک به دشمنان دارد و می فرماید: همگی به ریسمان الله (= قرآن و اسلام ) چنگ زنید و پراکنده نشوید (آل عمران/۱۰۳)

یا در جایی دیگر میفرماید:  محمد)صل الله علیه و سلم( رسول الله است، و کسانیکه با او هستند، بر کافران سخت گیر و شدید و در میان خود مهربانند  (فتح/۲۹)

همه ی این آموزه ها و دیگر آموزه های مشابه اینها مانع بزرگی برای استعمارگران وجود داشت.لذا طبیعی بود که برای از بین بردن این آموزه ها و تبدیل مسلمین جهادی به انسانهایی که نسبتبه این آموزه ها واکنشی نشان ندهند)سکولاریسم( تلاش کنند. اما با توجه به اینکه این عقایدی که طی قرن ها در جان و ذهن مسلمین رسوخ کرده بود، از بین بردن یک باره ی آنها با عملیات های نظامی کارساز نبود، به فکر این افتادند تا با فرهنگ سازی و بصورت ملایم در بین جوامع اسلامی نفوذ پیدا کنند.

اکنون قرنهاست که دشمنان اسلام کوشش و جدیت خود را در این راه صرف می کنند که اسلام «

را فقط بصورت یک اعتقاد درونی و یک سلسله عبادات و تشریفات در آورند و نقش سازندگی اجتماع

و رهبری نیروهای انسانی را از آن گرفته و ان را از شکل طبیعی خود درآورند و از مسیر وظیفه

سید قطب تقبله الله  اصلی منحرف سازند

این سخن سید قطب تقبله الله صراحتا این را می رساند که کشورهای غربی در فکر سکولاریستی

کردن نظام های اسلام هستند تا قدرت های معنوی آنها را خنثی کنند.

بی شک همین خصلت همه جانبه بودن اسلام و دخالت آن در همه ی « : وی در ادامه میفرماید

شئون حیاتی بشر بود که مسیحیان جهان را در روزگار جنگهای صلیبی، که در داخل وطن مسلمین

جهانی را از دیر زمان، به زحمت » صهیونیسم « با آنان میجنگیدند، بستوه آورد و همچنین حزب

». انداخته و در سر راه حملات آنان همچون مانعی بزرگ جلوه گر شد

طبق سخن سید قطب تقبله الله، سکولاریسمی کردن مسلمین کمترین نفعی که برای آنها خواهد

داشت این خواهد بود که خطر نابودی خود از جانب مسلمین را دفع می کنند و به راحتی نقشه ها

و تفکرات سلطه گرایانه ی خود را در سراسر جهان بویژه خاک مسلمین اجراء خواهند کرد و براحتی

منابع سرشار آنها، در دسترس خواهد بود.

و برای رسیدن به این اهداف و سکولاریسمی کردن مسلمین، اگر تمام نیرو و انرژی های خود را هم

لذا « : صرف کنند، کار باطلی انجام نداده اند، همچنانکه در ادامه سید قطب تقبله الله می فرماید

عناصر مخالف اسلام، به ناچار همه ی نیروهای خود را در یکجا متمرکز کرده و در راه محدود نمودن

». اسلام در دائره اعتقادات و عبادات، و جلوگیری از دخالت آن در شئون زندگی بکار انداختند

سید قطب تقبله الله بخوبی اهداف استعمارگران سکولار را فهمیده بود و آنها را به گوش مسلمین

جهان رساند تا در دام این تفکرات کفری گرفتار نشوند؛ اما امروزه می بینیم که خیلی از مسلمین با

بی توجهی به آیات قرآن کریم که می فرماید:   و اهل انجیل باید به آنچه الله در آن نازل  کرده حکم کنند، و هر کس به آنچه الله نازل کرده حکم نکند؛ نافرمانند (مائده/۴۷)

و با عدم توجه به سخنان سید قطب تقبله الله و دیگر بزرگان و علماء، راه را برای ورود تفکرات

استعمارگرایانه و سکولاریسمی و کفری باز می کنند و بدتر از اینکه عده ای دانسته یا نادانسته در

ترویج این افکار غربی، به حمایت از آنها مطالبی را در گروه ها و کانالهای خود که به اسم جهاد و

عقاید صحیح اهل سنت فعالیت می کنند، نشر می دهند و در صدد این هستند تا اذهان مسلمین

را به سمت سکولاریسم که یک دین کفری و مخالف با احکام و قوانین اسلام است، هدایت کنند.

کفار با هدف “جدایی دین از سیاست” قصد این دارند تا مسلمین را به اعمال عبادی خود مشغول

کنند و در امور سیاسی و اجتماعی و نظامی که باز برگشت به دین دارد و می بایست احکام امربه

معروف و نهی از منکر، وجوب جهاد، وجوب اتحاد و همبستگی بین مسلمین و وجوب مبارزه با کفار

و … اجراء شود، سکوت کنند و بگویند که این قسم از احکام واجب دین به ما ربطی ندارد.

لذا بر همه کسانی که حق برای آنها آشکار شده است و طبق فرمایش سید قطب تقبله الله، آگاه به

این موضوع شده اند که کفار برای مسلمین چه نقشه هایی دارند، لازم و واجب است تا از نشر و

ترویج این افکار و حامیان آنها جلوگیری کنند و در صورت مشاهده با آنها برخورد جدی انجام دهند.

و من الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید