از صورتهای تمکین هجوم به منزل زنی در ادلب و دستگیری او به جرم نقد فساد حکومت انقاذ

از صورتهای تمکین هجوم به منزل زنی در ادلب و دستگیری او به جرم نقد فساد حکومت انقاذ

ارائه دهنده : مجاهد مهاجر

یکی از صورتهای تمکین دارودسته ی جولانی که روزهای قبل مشاهده اش کردیم یورش به منزل زن مسلمانی در ادلب و دستگیری وی به اتهام نقد و سخن گفتن در مورد فساد موجود در گروه حاکم بر ادلب است که حکومت انقاذ نامیده شده است . همه ی ما می دانیم که این زن از سرسخت ترین مدافعین این حکومت و هیئت جولانی بود و هنوز مخالفتهای او با دیدگاههای نقد آمیز خودمان در مورد گروه جولانی و حکومت نمایشی انقاذ  را به یاد داریم .

با این وجود هرگز از یاد هم نمی بریم که در نهایت او یک زن عفیفه ی مسلمانی است که نمی بایستی چنین برخوردی با او می شد. اما متاسفانه بارها دیده ای م که عده ای با عنترهای های خود اینچنین به منزل زنها یورش برده و ناموس مسلمین را در معرض تهدید قرار می دهند و بعد که در برابر واکنش مسلمین قرار می گیرند شروع می کنند به پرونده سازی های توهمی و دروغین و اتهامات دور از حقیقت به دستگیر شده ها .

به این پهلوان پنبه های دارودسته ی جولانی که بعثی های منشق شده از بشار اسد در این شهر باقی مانده را بر خود حاکم کرده اند می گوئیم : به جای این عنتربازی ها و نمایشات آبرو ریزانه، پهلون پنبه هایتان را بفرستید که با مرتدین حزب کارگان اوجالان و سایر مزدوران آمریکائی بجنگند که صدها خواهر مسلمان را در اسارت خود در آورده اند و به جای زندانی کردن زنان مسلمان ادلب زنان اسیر در بند مرتدین را آزاد کنید و یا حد اقل خودتان را از دستورات و بند و بردگی و مزدوری ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه آزاد کنید. والله المستعان !!

از الله متعال خواستاریم که این خواهر و سایر خواهران عفیفه را زا زندانهای دارودسته ی جولانی و مرتدین اوجالان و هر ظالم معتد أثيمی آزاد گرداند …

سوالی که باقی می ماند اینکه: آیا دستگیری زنان مسلمان برای اینکه از بعضی از فسادها و مفسدین صحبت می کنند جایز است؟ آنهم توسط گروهی که به نام اسلام و با ادعای تشکیل جامعه ی اسلامی اینهمه فاجعه و خونریزی کرده که چنین جامعه ای را بسازد؟ این چیزی است که گروه چند نفره ی فتاحی برای اهل سنت روستایش می خواهد به ارمغان بیاورد؟

دیدگاهتان را بنویسید