زمانی که یورش به منزل زنان مسلمان توسط دارودسته ی جولانی خبری عادی تلقی می شود

زمانی که یورش به منزل زنان مسلمان توسط دارودسته ی جولانی خبری عادی تلقی می شود

به قلم : مجاهد مهاجر

چند روز پیش خبری را نشر دادیم که در آن به یورش عنترهای امنی  دارودسته ی جولانی در حکومت انقاذ ادلب به منزل زنان مسلمان و بخصوص به منزل یکی از زنان مناصرهیئت جولانی و حکومت انقاذ و ضبط گوشی همراه خودش و پسرش و… اشاره کرده بود . هدف از نشر این خبر تنها دفاع از عرض و ناموس مسلمین و محکوم گردن چنین ظلمهائی در حق خواهران مسلمان ما بود هر چند این خواهران مسلمان در گروه مخالف ما و یا حتی از مخالفین مستقیم ما باشند . این مخالفت از خواهر بودن آنها نمی کاهد .

در واکنش به نشر این خبر مناصرین دارودسته ی جولانی در رسانه های خود جهت کوچک و ناچیز نشان دادن این خبر از آن به عنوان یک خبر عادی یاد کردند که از اهمیت زیادی برخوردار نیست و….

آیا در نزد یک مسلمان یورش بردن به منزل زنان مسلمان آنهم زمانی که حجاب مناسب ندارند و حتی در بستر خواب هستند و.. خبری عادی تلقی می شود ؟ و قبیح تر از این گفته سخن دیگر دارودسته ی هیئت جولانی است که می گویند : این کار توسط آنچه که حکومت انقاذ نامیده می شود انجام گرفته است .!!

به نحوی صحبت می کنند که انگار این حکومت مال دشمن آنهاست و ربطی به آنها ندارد  و انگار این حکومت پلاستکی از ساخته و پرداخته های گروه جولانی نیست و انگار نه انگار بسیاری از قیادات و رهبران بلند پایه ی مفاصل گروه جولانی در کنار بعثی های منشق شده از بشار اسد در این حکومت حضور دارند .

این همان چیزی است که اسمش را گذاشته اید حکومت که با دستان شماها ساخته شده و تحت نظارت و جلو چشمان شماها چنین کارهائی را انجام می دهد فحسبنا الله ونعم الوكيل بر چنین ظلمها و تعدی هائی که بر حسب سنت طاغوتها انجامش می دهید .

بر هر مسلمانی واجب است که چنین ظلم و تعدی بر عرض و ناموس خواهران مسلمان را محکوم کند چه از طرف مرتدین حزب کارگران اوجالان (مزدوران آمریکا) انجام شود و چه از طرف دارودسته ی جولانی (مزدوران ناتو از کانال ترکیه) و چه از طرف هر ظالم و متعدی دیگری صورت گیرد. و لازم است این جنایات هم در کارنامه ی سیاه آنها برای محاسبه نوشته شود .

 لا حول ولا قوة إلا بالله !

دیدگاهتان را بنویسید