اجبارمهاجرین در انتخاب ترکیه لکه ی سیاه دیگری بر منهج و کارنامه ی گروه جولانی و نوچه هایش

اجبارمهاجرین در انتخاب ترکیه لکه ی سیاه دیگری بر منهج و کارنامه ی گروه جولانی و نوچه هایش

ارائه دهنده: عبدالله

ساحران و الرویبضه ی گروه جولانی و رسانه های مجازی آنها و نوچه هایش چون گروه چند نفره ی فتاحی و… روزه کشان از خواهران و برادرن مهاجر و اسیرما ایراد می گیرند که چرا به جای مثلا روسیه یا اروپا مجور شده اند ترکیه را انتخاب کنند یا …؟

این ساحران و جاهلان باید کمی حیا داشته باشند و برای لحظه ای فکر کنند که چرا اینقدر در برابر این مسلمین وحشیگری و خباثت و درنده خوئی نشان داده اند که برای این خواهران و برادران ما تنها دو گزینه ی بین بد و بدتر باقی مانده باشد و مجبور به انتخاب یکی شوند؟ 

این مجرمین مزدور که آنهمه جنایت آمریکا و مرتدین اوجالان با هماهنگی ترکیه را در حق مسلمین می بینند و ساکت مانده اند و هیچ واکنشی در دفاع از این مسلمین نشان نمی دهند و از دور نظاره گر اینهمه فجایع بوده اند اما در عوض در کنار جنگ نظامی کفار و مرتدین  به جنگ روانی بر علیه مسلمین می پردازند، باید دهن خود را ببندند و بدانند که مسلمین این لئامت و پستی آنها را فراموش نخواهد کرد .

این ساحران و دجالان ممکن است با این تبلیغات دروغین و مسموم مریدان جاهل خود را بفریبند اما هرگز نخواهند توانست با این کلمات، خیانت و خباثت خود در حق مسلمین را بپوشانند .

دیدگاهتان را بنویسید