گواهی تصویری بزرگان و علمای ساکن ادلب بر فساد نیروهای امنیتی، زندانها، ابزارهای شکنجه گری و… گروه جولانی

گواهی تصویری بزرگان و علمای ساکن ادلب بر فساد نیروهای امنیتی، زندانها، ابزارهای شکنجه گری و… گروه جولانی

ارائه دهنده :  مجاهد مهاجر  

زمانی بود که برادران دوله گواهی می دادند که جنایات دارودسته ی  جولانی و سایر صحوات و مزدوران منتسب به اهل در شام بسیار وحشتناکتر و فاجعه آمیزتر از حکومت بشار است و ما در همین اتفاقات اخیر هم دیدیم که جنایات دارودسته ی  جولانی در برابر اهل سنت مهاجری که در باغوز و سایر مناطق سوریه گیر کرده بودند و به دست دارودسته ی  جولانی می افتادند تکرار همان فجایع گذشته بوده است . از ذبح و شلیک گلوله و… بگیر تا شکنجه کش کردن و تعذیبهای وحشیانه .

این اتفاقات برای دسته ی جاهلین که منافعی با گروه جولانی داشتند یا فریب تبلیغات انها را خورده بودند درسی در بر نداشت، چون در برابر مسلمین مخالف آنها صورت می گیرد، و تا حدودی هم به این جنایات دلخوش و همراه هستند ، اما ظلم ظالمین تنها به این دسته از زنان و مردان مهاجر اهل سنت محدود نشده است بلکه دامنگیر اقمار جولانی نیز شده است .

در زیر گواهی تصویری کسانی از اقمار و متحدین جولانی بر فساد داخلی و جنایات و تعذیبها و ابزارهای تعذیب آنها آورده می شود که مورد ثقه ی این گروه بوده اند :

–   شهادة الشيخ أبي أنس المصري بر چگونگی برخورد نیروهای امنیتی دارودسته ی  جولانی :

قسمت اول 👇👇

قسمت دوم 👇👇

اضافه شده به قسمت دوم تحت عنوان : ادوات و ابزارهای تعذیب و شکنجه 👇👇

قسمت سوم تحت عنوان : زندگی داخل زندان  👇👇

قسمت چهارم و پایانی تحت عنوان : مثالها  👇👇

  • شهادة   د. علا الشريف
https://t.me/drolatele/32
  • شهادة  محسن غصن
https://t.me/mohsenghosen3/229

البته شما می توانید دیدار بین الشيخ أبي أنس المصري و أبي عزام الجزاروي و صحبتهای مادر داغدیده ای که فرزندش زیر شکنجه ی گروه جولانی کشته شده و جسدش را تحویل گرفته و….در این زمینه را نیز ببینید   .

 این واقعیتهای درونی سلطه ی جولانی و اقمارش بر ادلب و حومه ی آن است ، در این صورت یا گروههای متحد با جولانی باید تن به هر ذلت و پستی بدهند که به این بلایا دچار نشوند یا در صورت کوچکترین مخالفتای لفظی باید منتظر چنین سرنوشتی باشند .  گروه فتاحی و پس مانده های انصار که دیروز مبالغی پول از گروه جولانی و حکومت کارتونی او گرفته اند لازم است کمی فکر کنند که همکاری و تابع این مزدور شدن تا کجا؟

این همان هدیه ای است که امثال فتاحی و سایر گروههای همسو با او چون گروههای جیش العدل و….  می خواهند برای اهل سنت ایران بیاورند . ولله المستعان

اللهم أصلح حالنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ..

دیدگاهتان را بنویسید