مسلمین در برابر آزمایش حفظ دین اسلام یا ناقص و تهی کردن آن به نفع مشرکین (سکولاریستها)

مسلمین در برابر آزمایش حفظ دین اسلام یا ناقص و تهی کردن آن به نفع مشرکین (سکولاریستها)

به قلم : کارزان شکاک

درسیستم حکومتی مشرکین(سکولاریستها) اساس بر برائت و دوری و بیزاری گذاشته شده است. به نحوی که اگر دارالاسلامی وجود داشته باشد یا قدرت نظامیی وجود نداشته باشد که از آزادی عقیده و آزادی عمل شخص محافظت کند سکونت در میان سکولاریستها نیز منع شده است چنانچه رسول الله صلي الله عليه وسلم از كساني كه در ميان مشركين مقيم گشته اند اعلام برائت و بيزاري جسته است ومي فرمايند: ” أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين “[۱]من از هر مسلماني كه درميان مشركين مقيم شود بري هستم . 

بر همین اساس بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در دوران مکی که دارالاسلامی وجود نداشت هرگز در پارلمان و مجلس مشرکین (سکولاریستهای) مکه که دارالندوه نام داشت شرکت نکرد، بلکه با فرمان لکم دینکم و لی دین بکلی از خودشان و محتوای چهار گانه ی دینشان دوری کرد.

یعنی:

–           هم از قدرت حکومتی آنها فاصله گرفت

–           هم از قانون و برنامه و آداب و رسوم آنها

–           هم از اطاعت کردن از چنین حاکمیت، قانون و برنامه ای شانه خالی کرد

–           و هم مجازاتها و پاداش دادنهای آنها را پذیرفت

به این شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم در همان دوران مکی به صورت عملی نشان داد که مسلمین باید این مفاهیم چهار گانه ی دین را به دین اسلام اختصاص دهد و به این شکل دینش را برای الله خالص گرداند و نباید هیچ یک از این موارد را به غیر اسلام بدهد .

حتی هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز در پارلمان مشرکین بعد از ایمان حضور پیدا نکردند در حالی که کسانی مثل عمر بن خطاب که قبل از اسلام در این پارلمان حضور داشت و حتی نقش سفیر آنها در سرزمینهای دیگر را نیز بازی می کرد .

حالا بر چه اساسی دارودسته ی منافقین (سکولارزده ها) تبلیغ می کنند که مسلمین می توانند دینشان را ناقص و از دروت تهی و خالی کنند و بخشی یا تمام محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین را به دین سکولاریسم داده و وارد بازیهای دموکراسی خواهان در پارلمان سکولاریستی گردند؟


[۱] سجستانی، سنن أبی داود: ۳/۴۵ رقم الحدیث ۲۶۴۵   

دیدگاهتان را بنویسید