جایگاه و گنجایش اختلاف در میان مذاهب اسلامی

جایگاه و گنجایش اختلاف در میان مذاهب اسلامی

به قلم : عبدالله هراتی

با در نظر گرفتن اینکه فهمها با همدیگر فرق دارند در مسائل اجتهاد پذیر و قابل تاویل میان علماء در مسائل فقهی اختلاف وجود خواهد داشت و اختلاف در این زمینه گنجایش دارد و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت . این اختلاف باید در شورای اولی الامر واحد مسلمین در میان متخصصین امور فقهی مطرح گردد تا بهترین رای انتخاب شود و این رای واحد تحت عنوان اجماع واحدی به مسلمین ارائه گردد . چنین کاری تماما خیر و برکت و مایه ی وحدت میان مسلمین است . اما چنانچه خارج از شورا مطرح گردد بدون شک منجر به تفرق شده و اکثرا منجر به شر و درگیریهای داخلی میان مسلمین خواهد شد .

اختلاف درچه چیزی است؟!اختلاف دراین نیست که نمازشش فرض است یاپنج فرض,اختلاف همانطورکه گفتیم درمسایلی هست که درنمازدست راکجابگیریم,یاسجده سهودرواجبات میشودودرغیرواجبات نمیشود,یعنی بعضی اختلافات دردرون بعضی ازعبادات است.همانطورکه گفتیم برخی اختلافات تنوعی است که رسول الله یک کاررادرچندحالت تکرارکرده است مثل نمازوتر,امابعضی اختلاف هاتنوعی نیست,یاضعیف یاقوی است

کسیکه توان تحلیل مسایل راداردوبه قوی عمل میکندبرای چنین شخصی جایزنیست به کسیکه به ضعیف عمل میکندشمشیربکشد,چون آن شخص به اون سندی که بهش برای انجام ضعیف رسیده معذوراست نزدالله متعال ان شاء الله . والبته صرفامابایدبراین باشیم که تعصب نداشته باشیم,

مامیخواهیم  حکومت اسلامی یا نظام اسلامی برپاکنیم ان شاء الله,ما نظام اسلامی رادرسایه یک شورای واحد تمام فرق اسلامی میخواهیم, حکومت اسلامی به این میماندکه ماتمام امت راجمع میکنیم درزیرسایه نظام اسلامی,وهرمذهب اسلامی همانندیک گنجینه ی فقهی اسلام هستند,ازهرکدام انسان میتوانداستفاده کند

به این شکل نباشدکه حتی بعضی ازعلماتعصب راواردکتاب خودکرده اندومیگویندکه بازنی که شافعی مذهب هست ازدواج صورت نمیگیرد, یاکسیکه حنفی مذهب است پشت سرشافعی مذهب نمازنخواند,چرا؟چون درمذهب شافعی خروج خون شکننده وضونیست,درحالیکه درمذهب حنفی شکننده وضواست,درحالیکه مادرفقه معتقدبه این چیزنیستیم,

شماتصورکنیدحنفی هستید درافغانستان اگرامام شافعی آمدکه نمازبخواندآیاپشت سرش نمازمیخوانید؟یابه خرافات و چرندیات گوش میدهید . یامثلااگرالله,امام ابوحنیفه رازنده کندوبخواهدنمازبخواندشماشافعی مذهب هاپشت سرش نمازمیخوانیدیانمیخوانید؟

اعتقادمابراین است که امام احمد,شافعی,ابوحنیفه,مالک اینهاامامان دین هستندامامان دین خیلی هاهستن وتنهااین چهارنفرنیستند,مثلامذهب طبری,مذهب سفیان ثوری, مذهب جعفر صادق و… این مذاهب توسط شاگردان این بزرگان گنجانده شده وبه مارسیده است,اینهاثروت های اسلام هستند,مذهب,ومدارس فکری که ماداریم,چیزی جدازاسلام نیست,این چیزی است که چسبیده به اسلام است

دیدگاهتان را بنویسید