واکنش پس مانده های دوله در برابر جهاد حکومت بدیل اضطراری طالبان در برابر آمریکا

واکنش پس مانده های دوله در برابر جهاد حکومت بدیل اضطراری طالبان در برابر آمریکا

به قلم : ابومحمود کندزی

پس مانده های ابوبکر بغدادی در افغانستان برادران ما را در امارات اسلامی مورد هجمه قرار می دهند و می گویند آن ها حاضر به  مذاکره با کفار هستند و می خواهند با آن ها بر سر یک میز مذاکره بنشینند. اما باید به این انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت چند نکته را یاد آوری کرد:

مگر به غیر از این است که تا قبل از حمله ی آمریکا به افغانستان تولید مواد مخدر توسط امارت اسلامی به نزدیک صفر رسیده بود ، اما بعد از حملات آمریکا و از بین رفتن ثبات و امنیت تولید مواد مخدر افزایش یافت؟؟؟

حال بر چه اساسی این انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت به برادران ما تاجران حشیش و مواد مخدر می گویند؟؟؟

چگونه به راحتی تهمتی نابخشودنی به مجاهدان اسلام می زنید؟؟؟

به غیر از این است که برادران ما با امریکا و کفار در مبارزه و جهاد بودند و کار به جایی رسید که امریکا را مجبور کردند به پای میز مذاکره بیاید.

اما این انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت مثل همیشه حقیقت را وارونه نمایش می دهند و می گویند اگر امارت اسلامی مذاکرات را قبول کرده است از روی ضعف و برای حفظ بقای خود بوده است!

این به دلیل عدم شناخت حرکت امارت اسلامی است و عدم شناخت از تاریخ مجاهدت این جماعت است.

هیچ گاه مجاهدین اسلام در امارت اسلامی از روی ضعف به پای میز مذاکره نرفته اند و نمی روند بلکه کاری کرده اند که کفاری همچون امریکا در برابر قدرت مجاهدین سر تعظیم فرود بیاورند و آن ها را وادار کرده اند که براساس شرایط امارت اسلامی پای میز مذاکره حاضر شوند.

این انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت برادران ما را در امارات اسلامی مورد هجمه قرار می دهند و می گویند آن ها حاضر به  مذاکره با کفار هستند و می خواهند با آن ها بر سر یک میز مذاکره بنشینند. اما باید به این انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت چند نکته را یاد آوری کرد:

تقریبا از سال ۱۳۸۰ که امریکا و ناتو به افغانستان حمله کردند و کشور و مردم افغانستان را مورد هجوم و تهاجم خود قرار دادند چه کسانی مقابل این تهاجم ها تا کنون مبارزه و ایستادگی کردند؟؟؟

به غیر از این است که امارت اسلامی و مجاهدینش تا کنون با تمام توان و قوا جلوی این تهاجم را گرفته اند؟؟؟

در این سال ها که مردم افغانستان توسط نیروهای اشغالگر امریکا و ناتو کشته و شکنجه شدند و به زندان های سری در کشور های غربی منتقل شدند شما انسانهای کم اطلاع  کجا بودید که حال ادعای نجات و ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان را دارید؟؟!!

شما  ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان اسلام هستید، حال که امریکا و ناتو در این سال ها نتوانست ملت بزرگ و با غیرت افغانستان را به زیر سلطه خود در بیاورد و مجبور شده برای حفظ خود درخواست مذاکره با ما را بدهد، شما انسانهای کم اطلاع ناخواسته به کمک کفار آماده اید با انکه شعار شما ایجاد حکومت و دولت اسلامی در افغانستان است اما واقعیت آن است که با تفرق و جنگ داخلی که تولید کرده اید ناخواسته کفار را در کشتار و به شهادت رساندن مسلمانان افغانستان یاری می کنید.

اما بدانید ای انسانهای کم اطلاع از اولویتها و مقاصد شریعت، برادران مجاهد ما در امارت اسلامی با تمام قدرت و توان و با غیرت اسلامی همچنان مقابل کفار می ایستند و ان ها را وادار به تسلیم و سر فرود اوردن در مقابل مجاهدین خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید