درک عبدالرزاق مهدی و سایر باسوادهای کتابخانه ای از زمانه و جامعه

درک عبدالرزاق مهدی و سایر باسوادهای کتابخانه ای از زمانه و جامعه

به قلم: سید مراد حسینی

امروزه کسانی از طرف گروههای مسلح و غیر مسلح اهل سنت در سوریه به عنوان رهبران روحانی و معنوی و حتی رهبران تنظیماتی و سازمانی خود معرفی می شوند که این رهبران مقطعی، متعلق به جامعه ی امروز نیستند؛ و اصلا قادر به درک وضع موجود نبوده و در گذشته های دور تخصص یافته اند و قصد دارند امروز و نیازهای روز طرفداران خود را با نیازهای روز چند قرن گذشته تفسیر و توضیح دهند.

این دسته از علماء مثل عبدالرزاق مهدی و ابوقتاده فلسطینی به عنوان دو باسواد از دهها باسواد ریز و درشت جریان سلفیت نجدی در گذشته های دور گیر کرده اند و نمی توانند تغییر و تحولات فرق و مذاهب اسلامی کنونی و نیازهای روز مسلمین را درک کنند به همین دلیل تمام دیدگاههای آنها در مورد مسائل روز منجر به تفرق و جنگ داخلی و شکست و ذلیلی برای مسلمین می گردد .

در اسلام مفتی یعنی پزشکی که متعلق به امروز است و باید متناسب با نیازهای روز مسلمین فتوا دهد، اشخاصی که از چنین شایستگی برخوردار نیستند هر چند در مسائلی مجرد مثل علم حدیث یا تاریخ و … تخصصهائی داشته باشند و با این وجود حتی در دارالحربها سکونت داشته باشند و بخواهند ادای رهبران و مفتی های اهل جهاد را در بیاورند جاهلهائی هستند که باید محجور شوند که نه از آنها سؤال شود و نه استفتاء؛ چون اینها اهل زمانه و جامعه ی ما نیستند و سرد و گرم زندگی ما را حس نمی کنند .

 اگر گروههائی چون پس مانده های انصار به اشخاصی چون ابوقتاده فلسطینی و گروه کوچک فتاحی به امثال عبدالرزاق مهدی چسبیده اند تنها به ۳ دلیل است :

  1. نبود عالم مطرح و شرعی در میان آنها
  2. این دو عالم بی صاحب هستند و رها شده اند و جماعت و گروهی نداشتند و اینها خودشان را صاحب اینها نشان دادند
  3. سازگاری این دو انسان نامتعادل با کینه و دشمنی آنها با اهل تصوف (اکثریت قاطع اهل سنت) و تشیع

اهل سنت هم عالم دارد و هم منهج و نیازی به فتواها و تحلیل های غیر شرعی و حتی ضد تاریخی این نمیه ملاهای کینه ای و بی رحم ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید