وحدت اسلامی را چگونه فهمیده ای؟

وحدت اسلامی را چگونه فهمیده ای؟

به قلم: کارزان شکاک

عده ای بر این باورند که وحدت میان مذاهب اسلامی به این معنی است که ما با همدیگر هیچ اختلافی در مسائل فکری و فقهی نداریم و باید این اختلافات را نادیده بگیریم یا انکار کنیم ! یا عده ای بر این باورند که اگر صحبت از وحدت اسلامی می شود به این معناست که مسلمین دست از مذاهب خود کشیده و تابع یک مذهب شوند و… .

 تمامی این تصورات نه شدنی است و نه منظور داعایان به سمت وحدت بوده است و نمی تواند صحیح باشد. مسلمین می توانند ضمن داشتن اختلافات فقهی با تکیه بر مشترکات زیادی که دارند نوعی همبستگی و همکاری و اتحاد به وجود آورند و جهت سازندگی و مقابله با دشمنان متحدی که دارند صف واحدی را به وجود آورند و مانع نفوذ و تسلط دشمنان خارجی و نوکران محلی آنها بر سرنوشت خود شوند.

اختلافات مختلف میان مذاهب اسلامی گاه از سوی فتنه گران مایه ی تفرق وضعف و حتی جنگهای داخلی و تسلط دشمنان داخلی و خارجی بر مسلمین شده است. این اختلافات انکار نشدنی در واقع بهانه ای مناسب جهت نقدهای شرعی و مناظرات و بحثهای علمی و مستدلی می گردد که می تواند عوامل تفرقه زا و موانع اتحاد را نیز از میان برداشته و به طرفین شناختی صحیح از عقاید و افکارِ یکدیگر بخشد. در این صورت اتحاد به معنی نفی آزادی اندیشه و تحقیق، حقیقت جویی و عدالت خواهی نیست. اتحادی مطلوب است که در کنار این ارزش ها مطرح گردد.

نزدیکترین ثمره ی این مباحثات شرعی و اسلامی این است که مسلمین نسبت به همدیگر شناخت صحیحی پیدا می کنند و راه را بر فتنه انگیزان و تفرقه آفرینان می بندند و بحثها و گفتگوهای علمی و شرعی نه تنها تفرقه افکن نیستند بلکه وحدت آفرین نیز بوده اند.

 در این صورت صورت بیائید پروسه ی وحدت را انگونه که هست درک کنیم و در مسیر آن در حرکت باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید