کردها در میان حکم صدها ساله ی اسلام و حکم صد ساله ی سکولاریسم

کردها در میان حکم صدها ساله ی اسلام و حکم صد ساله ی سکولاریسم

به قلم : جعفر . م. بوکانی

کوردها در همان دوران مکی هیئتی به نمایندگی جابان الکوردی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستادند و در همان دوران پر از محنت مکه مسلمان شده و عده ای مژده ی دین اسلام را برای مردم آوردند هر چند کسانی چون ابوبصیر فرزند جابان رضی الله عنهما در همانجا ماندند و جنگهای پارتیزانی و چریکی را به مسلمین یاد دادند .

به این شکا کوردها را اختیارالدینی می نامند، یعنی هر چند سپاه مستکبرین ساسانی جنگهائی در خاک کوردها بر علیه مسلمین به راه انداختند اما کوردها به میل خود دین را پذیرفتند،. کوردها با آمدن اسلام تاریخی نوین را رقم زدند و جایگاه رفیعی در حکومتهای مسلمین داشتند به نحوی که در دورانی چون زمان ایوبی ها خودشان حاکمین شماره یک جهان اسلام و باشکوهترین قدرت بودند .

اما از زمانی که سکولاریتهای جهانی و جوجه سکولاریستهای محلی از خاک کوردها سر برآورده اند جنایت نمانده که در حق کوردها نکرده باشند. سکولاریستهای محلی کوردها را به عنوان ابزاری در دست دیگران قرار داده اند و ظالم نمانده است که کوردهای سکولار برایش نوکری و مزدوری نکرده باشند.

سرزمین کوردها هم اکنون توسط سکولاریستها جهانی و محلی اشغال شده است و کار به جائی رسیده که دین و هویت و اخلاق و فرهنگ و عزت کوردها را در معرض خرید و فروش و معامله قرار داده اند و کوردها را تبدیل به ابزاری بی روح کرده اند که خود را برای اهداف این سکولاریستها فدا می کند .

 بیشتر از ۱۳۰۰ سال حاکمیت کوردهای مسلمان در اختیار امیر نشین های مسلمان بود. در تمام دو ران حاکمیت این امیر نشینها و حکومتهائی چون خلفای راشدین یک متر از خاک کوردها تعریب نشده است. به دنبال آن تا فروپاشی امپراطوری عثمانی یک متر از خاک کوردها بالاجبار تورک نشده و کسی منکر نژاد کوردها نشده است.

در همان ۱۳۰۰ سال کوردها تمام کسانی که سعی داشتند هویت نژادی آنها را منکر شوند یا دین آنها را در معرض خطر قرار دهند دور ریخته و اجازه ندادند به عقیده و فرهنگ و دین و نژاد و هویت و خاک آنها تعرضی شود.

در حالی که  در همین یکصد سال گذشته که حاکمیت در اختیار سکولاریستها بوده یکی ما را تورک کوهی و دیگری عرب کوهی نامیده است و خود کوردهای سکولار نیز تلاشی وسیع به سمت و سوی انگلیسی شدن و اسرائیلی شدن می کنند.  

دیدگاهتان را بنویسید