ملا فتاحی در توطئه ی اسارت ایرانی ها توسط جولانی در کجا ایستاده است؟

ملا فتاحی در توطئه ی اسارت ایرانی ها توسط جولانی در کجا ایستاده است؟

به قلم: ابوخالد کوردستانی

معمولاً گفته می شود که عاقلان دورۀ جاهليت جاهلان دورۀ عقلانيت هستند؛ یعنی ممکن است در جاهلیتی که دارودسته ی جولانی و سایر گروههای اهل تفرق در آن افتاده اند عده ای یافت شوند که عاقلان میان آنها به حساب آیند اما زمانی که در برادر منهج صحیح اهل سنت قرار می گیرند متوجه می شوند بسیار نسبت به این منهج جاهل شده اند.

به مرور زمان دیده شده که در میان دارودسته ی جولانی و سایر گروههای اهل تفرق کسانی آگاه شده اند مسیری که در آن قرار گرفته اند فی سبیل الله نیست و مسیری نیست که به اهدافی که تصورش می کردند منتهی شود، به همین دلیل تصمیم می گیرند که مسیر خود را از این مسیر غلط جدا کنند، اما گاه دیده می شود که همچون گروههای مافیائی اجازه ی خروج به آنها داده نمی شود.

دارودسته ی جولانی هفته ی قبل دو نفر ایرانی را که با عشق و علاقه به میدان جهاد آمدند و با یک جماعت منحرفه مثل دارودسته ی جولانی مواجه شدند و متوجه شدند که فریب خورده اند و قصد جدا شدن از این گروه را داشتند، دستگیر و روانه ی زندان کرده اند. این دو نفر می خواستند به سمت ترکیه بروند که توسط امنی های دارودسته ی جولانی دستگیر شدند و در تمام این مدت اسارت صدائی از ملا فتاحی در حمایت از این دو ایرانی گروهش در نیامده است.

ملا فتاحی بخشی از نیروهای جولانی است و اینکه حتی خودش گزارش آنها را داده باشد بعید نیست، پس چه لزومی دارد مخالفتی داشته باشد؟!

علاوه بر این جولانی هم مزدور ترکیه ست و این دو جوان پشیمان شده قصد حرکت به سوی ترکیه داشتند، یعنی قصد پناه بردن به دامان ارباب جولانی!

ملا فتاحی در واقع  سرباز جولانی است که جولانی هم مزدور ترکیه ست و طبعاً در کنار زندان بانان و بر علیه زندانی ها ایستاده است.

 جنگ فی سبیل ناتو و آمریکا، این همان آینده ای است که امثال ملا فتاحی برای اهل سنت می خواهند.

دیدگاهتان را بنویسید