وطن از دیدگاه مرتدین سوسیالیست و علت آمدن آن ها به سرزمین کردها و هورامان

almaniadddd1

وطن از دیدگاه مرتدین سوسیالیست و علت آمدن آن ها به سرزمین کردها و هورامان

نشریه کتاب دوشنبه در قسمت دوم بحث خود راجع به کنفرانس وحدت در صفحات ۴-۹۳ تحت عنوان «مسأله ملی در کردستان از مبارزه طبقاتی خلق کرد جدا نیست» می نویسد:

حزب دموکرات کردستان یک جریان دموکراتیک با گرایش لیبرالیستی است که عمدتاً متکی به اقشار متوسط خلق کرد است… کنفرانس چی ها در این جا مشت خود را در زمینه ی هم صدایی با ارتجاع حاکم رو نکرده اند. دیدگاه و درکی که ارائه داده اند به غایت بورژوائی و غیر پرولتری است. کجای فرهنگ مارکیستی برای حمله به یک جریان آن را «وابسته به بیگانه» معرفی می کند.

ببینید چقدر و تا کجا آشکارا انترناسیونالیسم پرولتاریایی بر باد رفته است که کنفرانس چی های ما فراموش کرده اند کی هستند و از چه کسانی دفاع می کنند؟ برای آنان که واقعاً در راه آزادی طبقه ی کارگر می رزمند بیگانگان و وابستگی به بیگانه نه تنها واژه هایی است که بورژوازی برای تحمیق پرولتاریا و ماستمالی کردن خط و مرز طبقات به کار می برد. شعار مارکیست های واقعی این است. «پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید: و واژه هایی چون اجنبی و اجنبی پرستی سلاح کهنه و کندی است که بورژوازی علیه این شعار به کار می گیرد. تاریخ ثابت کرده است که میهن پرستان واقعی مارکیست ها هستند. منتها باید دید کدام میهن؟ میهن سوسیالیستی یا بورژوائی؟ مگر نه این که مارکسیسم منادی و مشوق اتحاد کارگران با پرولتاریای کشورهای دیگر حتی علیه بورژوازی خود است؟

کنفرانس با به کار بردن این واژه صراحتاً دست اتحاد به سوی بورژوازی دراز کرده است و به طور دربست به راه احزاب خیانتکار انترناسیونال دوم و ایده های مرتجعانه کائوتسکی و جریان های بورژوائی ناب افتاده است.

بورژوازی این طور تبلیغ می کند که این خاک میهن است که برای ما عزیز است. ما می گوییم این مردم زحمتکش میهن ماست که برای ما عزیز است. مردمی که متحد طبیعی همه ی انسان های زحمتکش سراسر جهانند. خرده بورژوازی امروز می گوید: «اسلام مرز نمی شناسد» و تز وحدت اسلامی را مطرح می کند. آن ها می گویند وطن ما آن جاست که اسلام حاکم است. و پرولتاریا می گوید ما هم مرز نمی شناسیم وطن ما آن جاست که رنجبران هستند. فقط سرمایه داری است که می گوید: «ما مرز می شناسیم. مرزهای میهن ما تا آن جاست که بازارهای فروش آن در دست ماست».

با بررسی اندیشه های مرتدین می توان دریافت که آن ها مدافع و جانب دار کدام کرد یا هورامی یا ترک یا… هستند و کدام کرد یا هورامی یا… از حق آزادی در عمل به حکم و قانونی غیر از قوانین ساخته شده ی خودشان در جامعه برخوردارند و اصلاً آزادی مورد نظر آن ها چیست و چه کسانی حق آزاد بودن یا حتی زنده بودن را دارند و… .

 

 

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک دیدگاه در “وطن از دیدگاه مرتدین سوسیالیست و علت آمدن آن ها به سرزمین کردها و هورامان”

  1. رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمایند:

    «اعمال در هر دو شنبه و پنجشنبه پيش آورده می شود و خداوند هر شخصی را که برای خدا چيزی شريک نمی آورد می آمرزد، مگر آنکه ميان او و برادرش دشمنی باشد، پس می فرمايد: اين دو را بحال شان بگذاريد تا با هم صلح نمايند.»

    به روایت امام مسلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *