ازدواج زن مسلمان با مرد کمو نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

ازدواج زن مسلمان با  مرد کمو نیست

 

تالیف: دکتر یوسف قرضاوی

ترجمه :احمد نعمتی

 

امروزه اتخاب همسر مناسب ،برای دختران دارای اهمیت بسیاری است ،واین وظیفه ای بس دشوار است، که بر عهده پدران می باشد، ولی در بسیاری ا زموارد از طرف پدر ،به عنوان کسی که حق ولایت وسرپرستی دختر را بر عهده دارد، مورد اهمال قرار می گیرد،وتبعات آن گریبان گیر پدر ودختر می شود.

یکی از این موارد  که متاسفانه از طرف پدر، به دلیل ناآ گاهی  و در بعضی موارد ،به دلیل بی توجهی مورد قصور قرار می گیرد ،اعتماد به دین شناسنامه ای داماد است، بدون تحقیق و توجه به اصلی که داماد، به عنوان عقیده و منهج ،برای زندگی خود در نظر گرفته است .

کمونیست، یک مکتب مادیگرایی است، وجز به ماده محسوس، به هیچ چیز دیگر معتقد نیست ،.وماورای  ماده را انکار می کند .

یک شخص کمونیست نه به خدا ، نه به روح ، نه به وحی، نه به قیامت ، ونه به هیچ یک از موارد غیبی ، ایمان و اعتقاد ندارد ؛ وبه همین دلیل تمامی ادیا ن آسمانی را انکار می کند، و ادیان را خرافه ای، از بقایای جهل و فرومایگی و استثمار به شمار می آورد.

کارل مارکس، بنیانگذار مکتب کمونیسم ،در این باره ،سخن مشهوری دارد که می گوید :[ دین افیون ملتهاست] وکسانی را که می گفتند: خداوند انسان را خلق کرده است ، انکار می کند و،به تمسخر می گوید : خداوند انسان را خلق نکرده ،بلکه بر عکس انسان خدا را افریده است، یعنی این انسان است که از روی وهم وخیال ،خدا را  اختراع نموده است .

لنین می گوید :حزب انقلابی ما امکان ندارد که در مقابل موضعگیری  منفی دین بایستد؛ زیرا دین چیزی جز جهل وخرافه نیست .

استالین می گوید : ماملحد هستیم ،و معتقد یم که اندیشه خدا ،یک اندیشه خرافی است، و معتقدیم که ،اعتقاد دینی مارا از پیشرفت باز می دارد ،نمی خواهیم، دین برما مسلط شود ، به دلیل اینکه، نمی خواهیم بی اختیار وبی  عقل باشیم .

این، دیدگاه کمونیسم ورهبرانشان درباره دین است . بنابراین ، هیچ جای شگفتی  نیست که، در قانون اساسی کمونیسم بین المللی ببینیم، که به  تمامی اعضای خود دستورمی دهد، که باید در حرکت کمونیستی ،ملحد باشند وتفکر ضدیت با دین را تبلیغ و ترویج کنند، واگر فردی از اعضای آن مکتب، شعائر دینی را انجام دهد،از طرف حزب مطرود، وبر کنار می گردد.

همچنین نظام کمونیستی، هر یک از کارمندانش را که ،گرایش دینی داشته با شد، از کار برکنار می کند .

این مطلب، که می گویند :انسان کمونیسم ،از مکتب کمونیستی، فقط جنبه اجتماعی واقتصادی آن را گرفته ،وهمان طور که بعضی می پندارند، کاری به مبادی واصول اعتقادی واندیشه آن مکتب ندارد ،یک مطلب واقعی وعقلانی نیست.

هر چند همین اندازه برای  خارج شدن، یک فرد کمونیست از اسلام وارتداد وی کافی است، زیرا اسلام در ارتباط با تنظیم وتشکیل زندگی اجتماعی واقتصادی دارای تعالیم وبرنامه های اساسی روشنی است، که نظام کمونیستی منکر همه آنهاست، مانند مالکیت فردی، ارث، زکات، روابط زن ومرد و…….. این احکام ضروریات دین اسلام است، وانکار هر یک از انها، به اجماع مسلمانان کفر است، بعلاوه نظام کمونیستی، نظام به هم پیوسته ای است که ،جدایی میان نظام عملی واصول اعتقادی وفلسفی آن قطعا ممکن نیست .

بنابراین وقتی که اسلام اجازه نمی دهد، یک زن مسلمان با یک مرد اهل کتاب (نصرانی یایهودی ) ازدواج کند، با وجود اینکه اهل کتاب، بطور کلی به خدا وکتابهای آسمانی وپیامبران خدا ونبوت وقیامت معتقد می باشند ؛چگونه اجازه می دهد، که با مردی که، هیچ اعتقادی به یگانگی خدا وقیامت وحساب وکتاب ندارد ازدواج کند. ؟

هرشخصی که ،از کمونیست بودن او اطلاع یافتید ،درنظر اسلام، به عنوان مارق ومرتدو زندیق به شمار می آید. بنابر این، برای هیچ مسلمانی جایز نیست، که دختر خود را، به ازدواج چنین کسی درآورد .

همچنین، نباید هیچ دخترمسلمانی ،که خداوند رابه عنوان پروردگار خود،واسلام را به عنوان دین خود، ومحمد را به عنوان پیامبر خود ،وقرآن رابه عنوان پیشوا،و اورا راهنما خود پذیرفته باشد، تن به چنین ازدواجی دهد.

هر گاه شخص کمونیستی، با زن مسلمانی ازدواج نموده باشد، واجب است ،میان ان دو جدایی ومتارکه ایجاد گردد، وفرزندان چنین مردی از او جدا شوند، که مبادا آنان راگمراه کند، ودینشان رابه تباهی کشاند.

اگر شخص کمونیستی، که به مکتب مارکسیستی خود اصرار داشته است ،بمیرد نباید اورا غسل داد، یا براو نماز خواند، یا در قبرستان مسلمانان اورا دفن نمود.

خلاصه واجب است، مطابق شریعت اسلام در دنیا، احکام مربوط به مرتدین و زنادقه براین شخص اجرا گردد، وعذاب وعقاب قیامت ،که در انتظار اوست، سخت تر وشدیدتر است .

(آنان پیوسته با شما می جنگند، تا اگر بتوانند، شما رااز دینتان بر گردانند ،وکسانی از شما که از دین خودبرگردند ،ودر حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان دردنیا وآخرت تباه می شود، وایشان اهل آتش اند، ودر آن ماندگارخواهند بود.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *