ایرانیان چگونه و در چه زمانی زرتشتی شدند؟

ایرانیان چگونه و در چه زمانی زرتشتی شدند؟

 

ارائه دهنده : آنتی سکولار

 

در ابتدای این قرن، حکومت سکولار پهلوی با دسیسه ی سکولاریستهای جهانی چون انگلیس، روی کار آمد و به ایران سلطه یافت. دو پادشاه این رژیم منحوس که اصل و نسب درست و حسابی و گذشتۀ درخشانی نداشتند و مانند حکومتهای پیشین با تلاش و مبارزۀ خودشان به حکومت نرسیده بودند، سعی کردند با مطرح کردن تاریخ باستان و وصل کردن خود به شاهان عصر باستان چون کوروش هخامنشی و آریایی نامیدن خود، این حقارت خود را از یادها ببرند که البته تا حدودی هم موفق شدند.

آنچه آندو دست نشانده کردند، بدون شک خواست استعمارگران(سکولار)  نیز بود زیرا استعمارگران (سکولار) همیشه تلاش دارند که بگویند ما هرچه که بودیم، مربوط میشود به عصر باستان، برای ایرانیان ایران هخامنشی را مطرح میکنند و برای مصریها، مصر فراعنه را و… با این هدف که ما باور کنیم که الان هیچ نیستیم و در واقع بعد از اسلام هیچ نبودیم!!!! البته این مسئله که به ما تلقین میکنند دروغی بس بزرگ و گزاف است. پسرفت و عقب ماندگی کشورهای مسلمان-نشین، مربوط به همین دویست سال اخیر است و حکومتهای بزرگ و گسترده و هر چند ناصالحی چون بنی امیه که تا اسپانیا و جنوب فرانسه پیش رفت و بزرگترین امپراتوری زمان خود شد، حکومت عباسیان که جای امویان را گرفت و پیشرویهایی انجام داد، دولت سلجوقیان بزرگ که ترکیه را از روم گرفت و حکومت عثمانی که در سال ۱۰۰۰ هجری شمسی بزرگترین امپراتوری زمان خود بود در بین مسلمین بودند. مغولهای متجاوز اولین شکست خود در جنگ رودررو را در برابر مسلمین دریافت کردند و مسلمانان مصری هرگز بدانها اجازۀ تصرف سوریه و مصر را ندادند. حکمرانان نیکوروشی چون صلاح الدین ایوبی و کریمخان زند از میان مسلمانان برخاستند. اروپاییان پیشین در مورد برتری بی چون و چرای مسلمانان در فرهنگ و تمدن نوشته های زیادی دارند که اینجا جای گفتنش نیست و از ترس بازگشت مسلمانان به همان عصر است که استعمارگران میترسند که کشورهای اسلامی، به تاریخ اسلامی خود افتخار کنند.

عملکرد غلط دو شاه دست نشاندۀ پهلوی و تلاش غربیها(سکولار)  برای ایجاد گرایش در ایرانیان به باستان، باعث ایجاد باستانگرایی در ایرانیان شده است که در نتیجه گروهی از جوانان ما عقل و خرد و اندیشه را کنار گذاشته و بخاطر تعصب به باستان از اسلام منزجر شده اند و گروهی نیز به زرتشتیت روی آورده اند. پاسخ آنهایی که با اسلام مشکل پیدا کرده اند. این نگونبختها خیال میکنند که آئین زرتشت، دین ایرانیان در تمام عصر باستان بوده است و خبر ندارند که از چه زمانی و چگونه ایرانیان زرتشتی شدند. اکنون میخواهیم بدانیم «اجداد آریایی ما»، چگونه و از چه زمانی زرتشتی شدند.

پیش از هر چیز یادآوری میکنم که ، نه از زمان به دنیا آمدن زردشت خبر درستی در دست هست، و نه از جایی که به دنیا آمده است و این آشفتگی اسناد تاریخی تا به جایی پیش میرود که حتی معنای اسم این فرد نیز در دست نیست و زندگینامه ای که از او به دست ما رسیده است، غرق در دهها افسانه است و در واقع سند معتبری برای وجود فردی به نام زرتشت یا زردشت در دست نیست، بلکه یک سری داستانهای افسانه گونه که سینه به سینه گشته تا به ما رسیده است، به وجود چنین فردی اشاره میکند. از همین روست که بنده وقتی میخواهم با منکرین وجود شخصی به نام زرتشت به بحث بنشینم(همچون پیروان ناصر پورپیرار) به آنها میگویم که ما نویسندۀ گاتاها را زرتشت میخوانیم. از همین روست که من وجود زرتشت را انکار نمیکنم، ولی بحث من پیرامون زرتشت، بیشتر این است که آیا این زردشتی که در داستانهای تاریخی از او صحبت میشود، همان کسی است که گاتاها را نگاشته است؟ آیا نویسندۀ گاتاها، یک پیامبر از سوی خداست؟ آیا نویسندۀ گاتاها، چیزی که بشود نامش را دین گذاشت، به مردم عرضه کرده است؟ آیا گاتاها، سالم و دست نخورده، به ما رسیده است؟ و…

ولی امروز میخواهم پیرامون چیز دیگری سخن بگویم. پرسش بسیار باارزشی که بسیاری یادشان میرود بپرسند این است که «آیا اجداد ما، نسلی از پس نسل دیگر، زرتشتی و زرتشتیزاده بوده اند؟ آنها چگونه و در چه زمانی زردشتی شدند؟»

 

دین مردم ایران پیش از آمدن آریاییها

دین مردم ایران پیش از آمدن آریاییان، زرتشتی نبوده است و دینی موسوم به آیین مغان داشته اند و برخی پژوهشگران معتقدند که دوگانه پرستی و ثنویت، از آیین مغان وارد دین زرتشت شده است.[۱][۱] البته میدانیم که آیین مغان تا مدتها همان آیین زرتشت انگاشته میشده است، که این را باید نتیجۀ مخلوط شدن این دو آیین با یکدیگر دانست. پس باید مطمئن باشیم که ایرانیان پیش از اینکه کشورشان مورد تهاجم آریاییها قرار بگیرد، زرتشتی نبودند. دین زرتشت همانقدر در ایران بومی است که آریاییان بومی هستند، و آریاییان همانقدر در ایران بومی هستند که مغولها و عربها و یونانیها، بعد از تصرّف ایران، بومی محسوب میشدند. عجیب است که ما اجداد آریایی خودمان را، در این سرزمین بومی میخوانیم، ولی یونانیان و عربها و مغولهایی را که همچون آریاییها ایران را از دست ساکنان پیشینش گرفتند، متجاوز و غیربومی میدانیم! البته بحث ما در حال حاضر این چیزها نیست. تا آنجا پس میدانیم که دین ایرانیان، پیش از آمدن آریاییها دین زرتشت نبوده است.

 

دین مردم ایران در عصر مادها

ما هیچ شواهدی نداریم که بگوییم دین ایرانیان در عصر مادها، دین زردشت بوده است. مادها، دین رسمی نداشتند و بر اساس احکام دینی بر مردمشان حکومت نمیکردند و تا جایی که میدانیم یافته ای که نشان بدهد، ایرانیان در این زمان، به طور فراگیر زرتشتی بوده اند، در دست نیست. حتی مری بویس نیز معتقد است که به نظر میرسد که مغان، یک قبیله ازقبایل ششگانۀ ماد، ضمن اینکه هم برای مادها و هم برای پارسها، روحانی پرورش میدادند، مانع گسترش دین زرتشت در غرب بودند.[۲][۲]  با این حساب، اگر گروهی که از وجودشان بیخبر هستیم، در این زمان زرتشتی بوده باشند، این زرتشتی بودن، مربوط به تمام مردمان ایران نبوده است و مربوط به یک گروه از مردم ایران هست، که با توجه به اینکه بازماندۀ خاصی از آن عصر که نشانگر زرتشتی بودن مردم آن زمان باشد، در دست نیست، باید بگوییم این گروه باید یک اقلیّت در ایران باشد. البته باید توجّه داشت که آنچه از اسناد تاریخی از عصر مادها به دست ما رسیده است، بسیار تعداد آنان ناچیز است.

 

دین مردم ایران در عصر هخامنشی

در دوران موسوم به هخامنشی، ایران، دین رسمی ندارد و باز هم از یافته های باستانی چیزی که نشان بدهد، که دین زرتشت در بین تمام مردم ایران، یا حداقل در بخشی از این مردم فراگیری داشته است، در دست نیست. گزارشهای تاریخی نیز، ترجیح میدهند، از دربار شاهان سخن بگویند، و خب شاهان هخامنشی، پیرو سیاستی شبیه سیاست انگلستان در قرنهای اخیر هستند، مثل آفتاب پرست، به هر جا که میروند، به رنگ همانجا در میایند.

کوروش وقتی به بابل وارد میشود، به خدایان بابل اظهار ارادت میکند.[۳][۳] از سوی دیگر پسر او کمبوجیه وقتی به مصر هجوم میبرد، طبق نوشتۀ اوجاگُرِرسنت که معاصر کمبوجیه است، مانند پدر سیاستمدارش، تمام آداب و مراسم مذهبی و درباری مصر را به جا آورده، القاب و عناوین فراعنه را اختیار کرده، بعد به معبد سائیس رفته و در مقابل هیکل «نیت»، مادر خدایان مصر و «را» خدای بزرگ آنان(به عقیدۀ مصریان باستان) به خاک افتاده است و کاهنان مصر او را یکی از فراعنۀ خودشان دانسته اند.[۴][۴]

این است روالی که تا پایان عصر به اصطلاح طلایی هخامنشی، بر ایران حاکم است و هیچ سندی از فراگیری دین خاصی و از جمله دین زرتشت، در دست نیست. البته داریوش هخامنشی، در کتبیۀ بیستون خدا را اهورامزدا یا اورمزد، میخواند، ولی این نمیتواند دال بر زرتشتی بودن او باشد، همانطور که وقتی در نوشتجات یهودیان و مسیحیان عربزبان، خدا، الله خوانده شود، نمیتواند نشانگر مسلمان بودن آنان باشد. همانطور که الله، به معنای خدا در زبان عربی است، میتواند در زبان فارسی آن عصر نیز، اهورامزدا صرفاً به معنای خدا باشد. برخی نیز از وجود علامت فروهر در تخت جمشید سخن میگویند، ولی این نیز نمیتواند به معنای زرتشتی بودن آنها باشد، زیرا خود علامت فروهر، تقلیدی از نقش خدای سرزمین بخش آشوریهاست، و معلوم نیست از کِی و چگونه به علامت زرتشتیها بدل شده است!

 

دین ایرانیان در عصر اشکانیان

در عصر اشکانیان، دین زرتشت بسیار ناپیداتر است، در این عصر روی سکّه ها، علامتهای هلنی دیده میشود(در حالی که در سکه های هخامنشی نشانی از هیچ دینی نیست)، و این احتمال هلنیست بودن شاهان اشکانی را بالا میبرد. روی سکّه های عصر اشکانی، گاهی علامت یا نقش یکی از خدایان یونان و روم، از جمله زئوس یا ژوپیتر، نیکه خدای فتح، پالاس خدای جنگ، آرتِمیس خدای شکار، خدای عدالت با ترازویی در دست و هراکل خدای یونانی و رومی، یافت میشود.[۵][۵] پارتیها برخلاف سنّت زرتشتیان که جنازه را دفن نمیکردند، مردگان خویش را با لوازم خانه به خاک میسپردند[۶][۶]، این رسم نه تنها زرتشتی بودن آنان را رد میکند، نشان میدهد که آنها گرایشهای مذهبی شبیه یونانیان و مصریان، داشته اند. البته اکثر مورّخین میگویند که به علّت قلّت اسناد نمیتوان در مورد دین اشکانیان چیز دقیقی گفت، ولی خب به نظر من هر چند اینکه دین اشکانیان دقیقاً چیست، قابل تشخیص نمیباشد، ولی اقلاً بر اساس شواهد موجود میتوان فهمید که دینشان نمیتواند دین زرتشت باشد، و زرتشتیت، در این عصر نیز، دینی حاشیه ای و به کنار رفته بوده است.

البته برخی متعصّبین ایران پرست، همچون پرویز رجبی، اصرار دارند که دین اکثر ایرانیان در عصر اشکانی، زرتشتیت بوده است[۷][۷]، ولی هیچ دلیل موجّهی برای پذیرش این ادعا نداریم. ایشان ادعا میکند که از آنجایی که دین زرتشت، از ۴۷۰ سال اشکانی گذشته و به ساسانیان رسیده است، نباید در پویایی آن در دورۀ اشکانی شک داشت.[۸][۸] این ادعای ایشان بسیار باطل و نادرست است، دلیلی ندارد که بگوییم اگر دینی بعد از چند عصر در کشوری رسمی شد، معلوم است که در عصرهای پیشین پویایی و فراگیری خویش را حفظ کرده است. یک مثال نقض آشکار برای این امر، مذهب تشیّع در ایران است، بعد از قرنها حکومتهای سنّی مذهب بر ایران، صفویه تشیّع را مذهب رسمی کشور قرار میدهد، ولی میدانیم که تشیّع در ایران پیش از صفویه فراگیر نبود و اکثر مردم ایران سنّی مذهب بودند[۹][۹] و شیعیان در اقصی نقاط بلاد اسلامی، از ترس جانشان به صورت مخفیانه زندگی میکردند و همین مخفی نگه داشتن مذهب باعث میشد که عقایدشان فراگیری نیابد و تنها بعد از ایجاد یک پایگاه ایمن در ایران، در زمان صفویه بود که تشیّع در ایران فراگیری یافت. گذشته از تمام اینها، شواهدی که در بالا آوردیم به خوبی نشان میدهد که اشکانیان نمیتوانستند زرتشتی باشند.

 

فراگیر شدن دین زرتشت در ایران

فراگیری دیانت زرتشتی در ایران، مقارن است با روی کار آمدن حکومت خودکامۀ ساسانی. به طور مشابه با رسمی شدن مسیحیت در اروپا، و تشیّع در ایران و تسنّن در کشورهای اسلامی مختلف، اکثریت مردم ایران عصر ساسانی، مثل اروپاییان عصر کنستانتین و ایرانیان عصر صفویه و ساکنان دیگر بلاد اسلامی، به سوی مذهب رسمی کشور رفتند. آیا در این مورد برای مردم ایران، برای زرتشتی شدن، اجباری بوده است؟ شواهد تاریخی نه از اجبار که از قلع و قمع غیرزرتشتیان سخن میگویند.

در همان ابتدای حکومت ساسانی، مانی ظهور کرد و تعالیم خود را که مخلوطی از تعالیم مسیحیت، زرتشتیت و ادیان هند و چین بود، را در ایران نشر داد. شاپور اوّل که مدّت ده سال دین او را پذیرفته بود، او را از کشور اخراج کرد و وقتی که شاپور در سال ۲۷۲میلادی بدرود حیات گفت، مانی در سال ۲۷۳ به ایران بازگشت و بهرام اوّل، در سال ۲۷۶، مانی را به دست موبدان زرتشتی سپرد و در یک مجلس مباحثه با موبدان موبد که خود موبدان موبد، در آن مقام داوری بحث را نیز داشت(!)، او را مجاب(!) و محکوم کردند و سپس زیر شدیدترین شکنجه ها کشتند. طبق برخی روایات او را مصلوب کردند و طبق برخی دیگر، او را زنده زنده، پوست کندند.[۱۰][۱۰] شما این برخورد را مقایسه کنید با برخوردی که علمای شیعه، با علی محمّد باب کردند، آنها نیز او را به مجلس مباحثه بردند، ولی داور خودشان نبودند، بلکه ولیعهد داور بود(البته خود بابیها و بهائیان نیز قبول دارند که علی محمد باب، به سؤالات علمای شیعه جواب درست و حسابی نداد، ولی توجیه میکنند که آنها دنبال جواب نبودند که او بخواهد جواب بدهد!!)، بعد از شکست محمدعلی باب در مناظره، به کف پاهایش چوب زدند و او را زندانی کردند، بعد وقتی او اقدام به شورش و به جنگ مسلّحانه کرد و دوباره دستگیر شد، از او پرسیدند از این کارهایت دست برنمیداری؟ او پاسخ منفی داد و تنها در این مرحله بود که حکم به اعدامش داده شد.[۱۱][۱۱]

ظلم و ستم ساسانیان زرتشتی، بر مسیحیان نیز بسیار شدید بود، و مسیحیان را شکنجه میکردند و میکشتند. ساسانیان به بهانۀ اینکه با روم شرقی که دین رسمی آن، مسیحیت شده بود، دشمنی دارند، مسیحیان را دشمن انگاشتند. در خلال امواج متعدّد شکنجه و آزار که خونینترین آنها بین سالهای ۳۳۹ تا ۳۷۹ میلادی، در زمان شاپور دوّم رخ داد، هزاران مسیحی کشته شدند. در میان کشتگان علاوه بر رهبران کلیسا(کاتولیکوسها)، اسقفان و مسیحیانی از مناطق مختلف ایران امروزی، وجود داشتند.[۱۲][۱۲] در بین سالهای نسطوری شدن در ۴۸۵ میلادی و تصرّف شهرهای سلطنتی فارس به دست مسلمانان در سال ۶۳۷، کلیسا از طرف پادشاهان فارس]ساسانیان[ مورد آزار و شکنجه قرار میگرفت. گرچه آزار و اذیت بیشتر از گذشته بود، امّا مثل اوایل وحشیانه نبود و در اواخر حکومت فارس محدود به کسانی میشد که از دین رسمی برگشته بودند.[۱۳][۱۳]

مذهب دیگری که در عصر ساسانی قد علم کرد، مذهب مزدکی بود که این دین نیز ابتدا از سوی پادشاه پذیرفته شد، ولی در زمان انوشیروان عادل با قلع و قمع کامل مزدکیان، در یک روز، و آن هم از طریق فریبکاری و نیرنگ، این مذهب نیز به طور کامل از صحنه خارج شد.[۱۴][۱۴]

 

***

با چگونگی زرتشتی شدن اجداد آریاییمان، آشنا شدید. حال جالب است که وقتی اینگونه زرتشتیت را بر ایرانیان تحمیل کرده بودند، ادّعا میکنند که اعراب با تهدید شمشیر، اجداد زرتشتی ما را مسلمان کرده اند!! این ادعای دروغین، بسیار باطل و فاقد هرگونه سند است، و چنانکه میدانیم در برخی زمانها مثل عصر امویان، اساساً مسلمان شدن نامسلمانان قبول نمیشد و در هر حال با آنها مثل اهل کتاب رفتار میشد. البته این افراد بهانه میاورند که نه با شمشیر که با فشار گرفتن مالیات سنگینی به نام جزیه مردم وادار به مسلمان شدن میگشتند، ولی این هم یک افسانه است، جزیه آنقدرها که اینها ادعا میکنند سنگین نبوده است، چنانکه یکی از علل پیشرفت موفّق عثمانی در اروپا این بوده است که جزیه ای که از مسیحیان میگرفتند از مالیاتی که کلیسا از آنها میگرفت کمتر بود و مردم ترجیح میدادند زیر دست حکومت عثمانی زندگی کنند تا زیر دست کلیسا.

به هر روی نشان دادیم که دین زرتشت، پیش از ساسانیان، در ایران فراگیر نبوده است و ساسانیان نیز با زور شمشیر مردم را به زرتشتی بودن، وامیداشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱][۱] حسین توفیقی، آشنایی با ادیان زنده، ص۵۶٫

[۲][۲] مری بویس، باورها و آداب دینی آنها، ص۷۵٫

[۳][۳] نگاه کنید به منشور کوروش. کوروش در این منشور میگوید: منم کوروش پادشاه افواج، پادشاه عظیم الشأن، پادشاه مقتدر، پادشاه بابل، پادشاه سومر و اکد، پادشاه چهار اقلیم، پسر کامبوزیا پادشاه سوزیان نتیجه سیسپیر پادشاه عظیم الشأن پادشاه سوزیان که سلسله اش مورد محبت «بعل» و «بنو» است و حکمرانیش به قلب اینها نزدیک که من بی جنگ و جدال وارد شهر بابل شدم با مسرت و شادمانی مردم در قصر پادشاهان بر سریر سلطنت نشستم. مردوک آقای بزرگ نجیب اهالی بابل را به طرف من متوجه کرد، زیرا من همه روزه در فکر پرستش او بودم…

[۴][۴] حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج۱، ص۴۳۱-۴۲۹٫

[۵][۵] حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج۳، ص۲۶۷۸٫

[۶][۶] م.م دیاکونف، اشکانیان، ص۱۲۰٫

[۷][۷] پرویز رجبی، هزاره های گم شده، ج۴، ص۱۸۵٫

[۸][۸] همان.

[۹][۹] دکتر منوچهر پارسادوست، شاه اسماعیل اوّل، پادشاهی با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی، ص۶۹۲٫

[۱۰][۱۰] آرتور کریستینسن، ایران در زمان ساسانیان، ص۱۴۵٫

[۱۱][۱۱] برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب “تاریخ جامع بهائیت”، تألیف بهرام افراسیابی.

[۱۲][۱۲] اسناد و مباحثی درباره کلیسای شرق، ج۱، ص۱۰۷٫

[۱۳][۱۳] همان،ص۱۰۹٫

[۱۴][۱۴] آرتور کریستینسن، ایران در زمان ساسانیان، ص۲۵۹ به بعد.

3 دیدگاه در “ایرانیان چگونه و در چه زمانی زرتشتی شدند؟”

 1. متن با تعصب نوشته شده و بدرد نمیخوره
  میشه(لا اکراه فی الدین)رو ترجمه کنید
  و بگید چرا کسایی که اسلام رو قبول نمی کردند یا کسایی که از اسلام رو برمیگردوندن مهدور الدم بودن و کشتنشون واجب و خونشون حلال بود و هست
  شما حتی با تاریخ هم سر جنگ دارید
  داعش نمونه بارز اسلام هست

  1. این متن با ذکر منبع و سند سخن گفته . شما هم اگه می تونینثابت کنین این منابع اشتباه می کنن
   یعنی اجباری در وارد شدن به اسلام نیست .
   بقیه ی ادعاتونو اگه میشه ثابت کنین . ظاهرا شماها با تاریخ سر جنگ دارین همش تهمت و دروغ نشر میدین .
   اگه اشکالی نداره یه منبع تاریخی هم واسه ی گفته هات بیار

   نکنه خودت منبع شدی هههه

 2. هر جامعه ای به مانند یک موجود زنده است. همچنانکه موجود زنده نیازمند این است که فضولات و تعفن و مدفوع را از خود دفع کند ، یک جامعه زنده و پویا نیز همین نیاز را دارد. سکولاریستها مدفوع و فضولات جامعه کردی هستند و در خدمت آمریکا و سایر فاضلابهای منطقه هستند. هر جایی این سکولاریستها باشید مثل افغانستان و پاکستان و یمن و کردستان عراق و ترکیه و … جامعه به بیماری و مسمومیت و مرگ گرفتار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *