بو په روه ردگار ئيمه تاقی ده کاته وه و ده مانپالیویت ؟

بو په روه ردگار ئيمه تاقی ده کاته وه و ده مانپالیویت ؟

 

بئ باوه ره ئه و که سه ی وا بیر بکاته وه که الله تعالی سه ر زه وی واز لئ هیناوه و هه رکه س و ده سه لآتیك به هیزبو ئيتر ئه و که سه يان ئه و هیزو ده سه لآته به ئاره زوی خؤی مرؤفه کان ئاراسته بکات بؤ هه ر ئاینیك که خؤی پئ ی خؤشه و، یان ده توانین هه مو خه لك له ده وری خؤی کؤ بکاته وه و به یه کده نگ ئيسلامی راستی محمدی ناو لئ بنین ئيرهاب و پاشان مه لاکان ره قس و سه مایان بؤ بکه ن و میدیاکانیش ته پل و ده هؤل بؤ دژایه تی شه ریعه تی الله لئ بده ن و به ئاسانی بؤیان بچیته سه ر!

نه خیر من دلنیاتان ده که م زه وی مولکی الله یه و ئاسمان مولکی الله یه و فرؤکه و پاره و ئابوری و خؤشیان له ئیراده و ده سه لآتی الله ده ر ناچن ، به لآم په روه ردگار به بونی ئه وان و به هیزی ئه وان ئيمانی ئيمه تاقی ده کاته وه و ده مانپالیویت و مونافیق و دو رومان لئ جیا ده کاته وه و پاشان ده مانکاته جئ نشینی سه ر زه وی به لآم به مه رجیك که ئيمه له بیرو باوه رمان راستگؤ بین و هاوه لی بؤ بریار نه ده ین .

قال تعالی : ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬﯾﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣِﻨْﮑُﻢْ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕِ لیستخلفنهم ﻓِﯽ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﮐَﻤَﺎ ﺍﺳْﺘَﺨْﻠَﻒَ ﺍﻟَّﺬﯾﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻭَ ﻟَﯿُﻤَﮑِّﻨَﻦَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺩﯾﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﺍﺭْﺗَﻀﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَ ﻟَﯿُﺒَﺪِّﻟَﻨَّﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺧَﻮْﻓِﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻨﺎً ﯾَﻌْﺒُﺪُﻭﻧَﻨﯽ ﻻ ﯾُﺸْﺮِﮐُﻮﻥَ ﺑﯽ ﺷَﯿْﺌﺎً ﻭَ ﻣَﻦْ ﮐَﻔَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ﺫﻟِﮏَ ﻓَﺄُﻭﻟﺌِﮏَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔﺎﺳِﻘُﻮﻥ ( نور : ۵۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *