ئاده ی برام . . . ئاده ی خؤشکم بزانم چؤن خؤتان رزگار ده که ن

 ئاده ی برام . . . ئاده ی خؤشکم بزانم چؤن خؤتان رزگار ده که ن

 

ئه ی مرؤف ، براکه م ، خوشکه که م ، ئایا ده زانیت هه ر که سیك له ئيمه له نیؤ ئاگری جه هه نه م شوینیکی بؤ دیاری کراوه و به ئيمانی بته ومان، پاشان به زیکرو به خؤشه ویستی ده ر برین بؤ الله و بؤ پیغه مبه ره که ی و بؤ خؤشه ویسته کانی الله و جئ به جئ کردنی فه رمانه کانی ده توانین خؤ له و ئاگره که م که م دور بخه ینه وه ؟

کئ له ئيوه سوتاندنی ئه م فرؤکه وانه ی نه بینیوه با بیبینیت و نه ترسیت ، بابیشزانیت له پیش ئه وه ی ئه م کابرایه ئاگر بده ن ، ئه و فرؤکه ی ئيف ۱۶ ی به ده سته وه بو ، بؤ خؤی به ئاسماندا ده گه راو بؤمبی فرئ ده دایه خوار و به ده یان مندال و ژن و پیرو جوانی ده سوتاند و پاشان ده گه رایه وه بؤ ولآتی خؤی و فه راش و کارمه نده کانی نیو فرؤکه خانه ی سه ربازی قا وه و چایان بؤ ده هینا و خزمه تیان ده کرد !

ئایا به رای ئيوه رؤژی دامه زرانی به فرؤکه وان چه ند که س حه سودیان پئ بردبیت ؟!

ئه ی رؤژی سوتاندنه که ی تؤ بلئ ی ته نها که سیك هه بو بیت خؤزگه ی به و جؤره مردنه خواستبیت ؟!

براکه م . . باش بزانه پیناسه ی ژیانی ئه م دنیایه وه ك رؤژی قبول بونی موعاذ بؤ فرؤکه وانی و رؤژی سوتانه که ی وایه ، تؤش بؤ خؤت ئه و فیدیؤیه لای خؤت هه لگره و گه ر له خوا ترسانت که مه ، گه ر ئيمانت لاوازه جار جار ته ماشایه کی بکه و وابزانه سبه ی ده گه رییته وه بؤ قیامه ت و تؤش وا لئ ده که ن و سوتانی قیامه تیش بؤ سات و دو سات یان بؤ ته واو بون و مردن نیه و باش بزانه رؤژیکی تیدا نابینریت که پئ ی بوتریت رزگار بون!
به لآم شوکری الله بکه که تؤ ئيسته زیندویت و ریگای خؤ ده رباز کردنت له قه فه سی ئاگری جهنم له ره به رده مدا کراوه ته وه .

جا زیره کبه و عه قل بخه کار ، خؤت ده رباز بکه به ته و حید و دور که وتنه وه له هاوه لدانان ، خؤت ده رباز بکه به دور که وتنه وه له تاوان و دلنه دان به دنیای فانی ، خؤت ده رباز بکه به خؤشه ویستی الله تعالی و شوینکه وتنی پیغه مبه ره به ریزه که ی ،

تکایه . . تکایه . . تکایه

داوات لئ ده که م ئه م فرسه ته له ده ست مه ده ، وابزانه ئه وه تویت و ئاگرت ده ده ن و بیریش بکه وه و بزانه زیکری خواو چاکه کردن و دلپاك کردنه وه و خؤشه ویستی خوا هه موی پیکه وه قه لغانی تؤن و ئه و ئاگره ت بؤ خامؤش ده که ن ، ئازارت لئ دور ده خه نه وه.

ئاده ی برام . . . ئاده ی خؤشکم بزانم چؤن خؤتان رزگار ده که ن.
سویند به الله ئيمه دلسؤزی تؤین و براتین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *