مفتی سابق جبهه جولانی آرزوی قتال با بخشی از نیروهای جولانی را دارد

مفتی سابق جبهه جولانی آرزوی قتال با بخشی از نیروهای جولانی را دارد

به قلم: ابوخالد کردستانی

پس از آنکه جنگ میان دوله با گروه جولانی و دیگر صحوات شام شعله ور گردید و هزاران مسلمان بر اثر فتواهای علمای سوء قتل عام شدند، بسیاری از این مفتی های استیجاری مأموریت خود را تا سناریوی بعدی به طور موقت پایان یافته دیدند . یکی از این مفتی ها ابو ماريا القحطانی شرعی سابق جبهه النصره(هیئت تحریر الشام) است که جهت ایجاد جنگی جدید میان گروه جولانی خیانتکار اعتراف کرده است که برخی افراد اهل غلو که حامل فکر دوله هستند بر جبهه الجولانی در غوطه شرقی سیطره دارند. به گفته القحطانی اغلب  این افراد اردنی هستند. وی در آخر آرزوی قتال با آنان را کرد! ”

این دسته از مفتی های کتابخانه ای هرگز با این صراحت آرزوی قتال با آمریکا و رژیمهای فاسدی چون آل سعود و ترکیه را نکرده اند اما به همین سادگی آرزوی کشتن هم سنگرهای خود آنهم در جماعت خودشان را دارند حالا چه رسد به مسلمینی که در دیگر جماعتها حضور داشته و یا مسلمینی که از فتواها و تفاسیر آنها پیروی نکنند .

این دسته از علمای سوء جنگ افروزان وابسته به دستگاههای خارجی هستند که با چند رابطه در نهایت سر از آخور آمریکا و متحدین آن در می آورند . اینها دوست مسلمین نبوده و نخواهند بود و تنها باعث گسترش تفرق بیشتر، کشت و کشتار مسلمین توسط همدیگر و درنهایت ازدیاد فقر و فحشاء و نا امنی و ویرانی سرزمینهای مسلمین خواهند گشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید