رهبرجبهه اسلامی کردهای سوریه : حزب کارگان اوجالان نماینده تنها ۱۰ درصد ازکردهای سوریه است

رهبرجبهه اسلامی کردهای سوریه : حزب کارگان اوجالان نماینده تنها ۱۰ درصد ازکردهای سوریه است

 

ارائه دهنده : ع . محمود نژاد / بانه

سکولاریستهای کمونیست و چپ وابسته به حزب کارگران اوجالان با داشتن رسانه های ماهواره ای متعدد و بهره گیری از غوغاسالاری و بزرگنمائی آمیخته با دروغ و عوامفریبی ، چنان فضایی را به وجود آورده اند ، که نا آگاهان به وضع موجود کوردها ، چنین می پندارند که این گروه در میان کوردهای مسلمان از پایگاه مردمی قابل توجهی برخوردارند !
اما واقیعت این است که این حزب در جمعیت چند میلیونی کوردها از پایگاه مردمی ناچیزی برخوردار است و تنها در جاهایی موفق به جذب مرید گشته است که ابتدا از ضعف فرهنگی و اقتصادی برخوردار بوده و ثانیاٌ مجالی برای تجهیز و سازماندهی جوانان به شیوه ی استالینی برایشان فراهم شده باشد . به دیگر سخن هرجا که میزان شعور فرهنگی و آگاهیها بالا بوده و جنگی نیز در کار نبوده است حزب کارگران اوجالان و نوچه هایش از جانب ملت مسلمان کوردستان دور انداخته شده اند .
نمونه ی بارز این واقعیت در انتخابات نمایندگان مجلس ترکیه و واقعیت حزب HDP ، که آن روی سکه ی عقاید چپ و کمونیستی حزب کارگران اوجالان است ، آشکارا نمایان گردید . از زمانی که صلح در مناطق کورد نشین ترکیه برقرار گردیده و زور اسلحه ی حزب کارگران اوجالان از سر مردم برداشته شده است ف کوردها موفق شده اند چندین حزب مختلف و حتی مخالف با مزدوران حزب کارگران اوجالان به وجود بیاورند و این حزب را مجبور نموده اند تا با مطرح نمودن عقاید چپ و کمونیستی دنبال متحدینی خارج از مناطق کورد نشین بگردد .
حزبHDPبا آنکه رهبریت آن بر عهده ی کوردهای چپ و کمونیست است و از احساسات ملی گرایانه ی کوردها نیز سوء استفاده می کنند ، اما بیشترین آراء را از ترکها و دیگر اقلیتهای چپ و کمونیستی به دست آورد که خارج از مناطق کورد نشین ترکیه سکونت داشتند . اما در رسانه ی وابسته با حزب کارگران اوجالان این واقعیت در کمال بی شرمی پنهان می گردد و به مخاطبین کورد چنین القاء می گردد که این میزان از آراء متعلق به کوردها و مناطق کوردنشین می باشد .
حزب کارگران اوجالان در کوردستان سوریه نیز از همین سبک دروغ پراکنی استفاده می کند . با آنکه هزاران مزدور ارتش آزاد مثل جمال معروف و غیره در عملیات برکان الفرات و … را در خود جایی داده واز پشتیبانی بی دریغ دول منطقه ای و غربی جهت سرکوب استالینی ملت مسلمان کوردستان و احزاب موجود در آن ، جهت ادامه ی جنگ نیابتی برخوردار است ؛ با این وجود با برجسته نمودن اقلیتی ناچیز از طرفداران خود به مخاطبین و بینندگان شبکه های ماهواره ای چنین القاء می کنند که تنها نمایندگان ملت مسلمان کورد در سوریه بوده و از پایگاه مردمی وسیعی نیز برخوردار می باشند !!
در برابر این جنگ روانی غوغاسالاران دروغ پرداز حزب کارگران اوجالان ، رهبر جبهه اسلامی کردهای سوریه به صراحت اعلام کرد که : سنجیدنتمامکردهایسوریهکهدرسراسرجهانپراکندههستندباسنگمحکPYDاشتباهبسیاربزرگیاست. حزباتحاددموکراتیکسوریه (PYD) نمایندهتنها ۱۰ درصدازکردهایسوریهاست.
سکولاریستهای مرتد در کوردستان اقلیت ناچیز ی هستند که از دهها حزب مختلف و متفرق تشکیل یافته و در طول حیات ننگین خود با زور اسلحه و پشتیبانی نیروهای خارجی بر مردم مسلمان ما تحمیل شده اند . انتخابات اوایل انقلاب ۵۷ در ایران و پیروزی اسلامگرایان در سنندج و دیگر شهر های کوردستان ایران و جنایات سکولاریستهای چپ و بورژوا در حق ملت مسلمان کوردستان ایران نمونه ی تاریخی این واقعیت دامنه دار است .

دیدگاهتان را بنویسید