بازی دموکراسی سکولاریستها مسلمین را در چه وضعیتی قرار می دهد؟

بازی دموکراسی سکولاریستها مسلمین را در چه وضعیتی قرار می دهد؟

نویسنده : محمد قطب رحمه الله

آنگاه که وارد بازی دموکراسی می گردیم ناچاریم پذیرای مشروعیت فردی باشیم که حائز اکثریت آراء گردیده حتی اگر بر اساس شرع الله عمل ننماید زیرا این، قاعده و اصل بازی است و نمی توانیم با آن مخالفت ورزیم و در اینجاست که با ممنوعیتی عقیدتی مواجه می گردیم که عبارتست از مشروعیت بخشیدن به چیزی که الله آنرا کفر خوانده، و به رسمیت شناختن حکم و تشریع به غیر از آنچه که الله نازل فرموده است!

و اگر بارها و بارها در نهان و آشکار خود بگوییم که ما موافق حکم نمودن به «غَيْرَ مَا أَنْزَلَ الله» نمی باشیم اما باز مجبوریم که به قواعد بازی احترام گذاشته و در مقابل آن گردن کج کنیم زیرا موافقت کرده ایم که بازی کنیم و فراتر از آن، در بسیاری از اوقات درخواست نموده ایم که به ما نیز اجازه بازی دهند و آن هنگام که ما را از این حق!! محروم می دارند لب به اعتراض گشوده ایم.

دشمنانمان نیز از فرصت درگیر شدن ما در بازی دموکراسی استفاده می نمایند تا ما را در تنگنا قرار دهند، آنان حلقه محاصره را تنگتر می کنند و به ما می گویند: اگر در انتخابات ورود کنید و پیروز نگردید و افرادی غیر از شما که به شریعت حکم نمی کنند حائز اکثریت آراء شوند چه موضعی خواهید داشت؟ و ما -در کمال تعجب- جواب خواهیم داد: به رای ملت احترام می گذاریم!! می پرسند: اگر حکومت را در دست داشتید و ملت از شما روی برگرداند و به گروهی غیر از شما رای داد چه واکنشی نشان می دهید؟ در کمال تعجب باز هم می گوییم: به رای ملت احترام می گذاریم!! آیا حتی اگر رای ملت با آنچه که الله مقرر فرموده نیز در تناقض باشد (باز هم بدان گردن می نهید)؟!

آیا کمرنگ گشتن و ضایع شدن قضیه «لا َإِلٰهَ إِلا الله» و مسأله مشروعیت از این شدیدتر نیز می تواند وجود داشته باشد؟[۱]


[۱] کتاب چگونگی دعوت به اسلام

دیدگاهتان را بنویسید