زمانی که اهل سنت ادلب ولاء خورا برای ترکیه اعلام کرده و مزدوران جولانی را خنزیر صدا می زنند

زمانی که اهل سنت ادلب  ولاء خورا برای ترکیه اعلام کرده و مزدوران جولانی را خنزیر صدا می زنند

به قلم : مجاهد مهاجر

از زمانی که دارودسته ی  جولانی با عملی کردن تصمیمات صادر شده از سوی حکومت سکولار و مرتد ترکیه و  وارد کردن ارتش سکولار ترکیه به مناطق تحت کنترل خود و جهاد فی سبیل ترکیه و ناتو را علنی کرده اند و از سوی دیگر ساحران دین فروش آنها به اهل سنت سوریه چنان تلقین نموده اند که ارتش سکولار و مرتد ترکیه محافظ آنهاست، نوعی دوستی و حب ارتش سکولار و مرتد ترکیه در میان اهل سنت سوریه درست شده است .

این حب و ولاء برای کفار و مرتدین به گونه ای است که مزدوران  جولانی را آشفته نموده و نوعی حسادت نسبت به ارباب پیدا کرده اند . به همین دلیل می بینیم که نیروهای  جولانی در روستای الحویز به مردم عادی سهل الغاب که به استقبال نیروهای سکولار ترکیه رفته بودند تیراندازی کردند که با عصبانیت مردم رو به رو شدند و مردم عادی نیروهای مزدور جولانی را با لقب خنزیر صدا می زدنند.

این یکی از ثمرات مزدوری برای کفار و مرتدین و منجی نشان دادن شیطان و یارانش است که غیر از ذلت و خواری در دنیا و آخرت ثمره ای ندارد .

پس بچشید که این آشی است که خودتان آن را برای خود پخته اید .

دیدگاهتان را بنویسید