گروه جولانی پیمان با حراس الدین را برای دومین بار شکست

گروه جولانی پیمان با حراس الدین را برای دومین بار شکست

به قلم : مجاهد مهاجر

گروه جولانی امروز سیاف التونسی امیر یکی از پادگانهای سازمان حراس الدین را دستگیر کرد . این دومین بار است که در این ماه اشخاصی از حراس الدین توسط دارودسته ی جولانی دستگیر می شوند .

لازم به ذکر است  بین گروه جولانی و حراس الدین اتفاق شده است که هیچ گروهی حق ندارد افراد گروه دیگر را دستگیر و زندانی کند و چنانچه مشکلی پیش آمد از کانال گروه مربوطه حل شود .

هنوز جنگ داخلی نهائی میان این گروهها شروع نشده است . یعنی هنوز ارباب جولانی دستورش را صادر نکرده است . از الله تعالی می خواهیم جوانان ما را از چنین مهلکه ای که دور نیست بیعت شکنان جولانی آن را تولید کنند نجات دهد .

دیدگاهتان را بنویسید